İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan ş.
Təvəllüdü 22.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbiyyət-Coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01 (03.00.05)

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Baldırqan (Heracleum L.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01 (03.00.05)

Botanika

Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri (Bitki ehtiyatşünaslığı üzrə)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

218

80

 

32

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10


3

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasında bir sıra fəsilələrin taksоnоmik tərkibi və biоеkоlоji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş, mühüm xalq təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin regionlar üzrə ehtiyatını öyrənmiş və ilk dəfə olaraq itməkdə olan 70-dən çox növün mühafizəsi üzrə tədbirlər kompleksi işləyib hazırlamış, bəzilərini Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə daxil etmiş, 30-dan çox növ barədə əlavə tövsiyyə vermişdir.

Azərbaycan florasına Kərəvüzkimilərdən 5 cins, 22 növ və 1 yarımnöv, Dalamazkimilərdən 2 növ, o cümlədən Naxçıvan MR florasına 6 növ ilk dəfə təsvir etmiş, Apiaceae, Malvaceae, Lilaceae, İridaceae, Polygonaceae fəsilələrinin təyinedicilərini tərtib etmiş, bioekologiyasını, fitosenologiyasını və təsərüfat əhəmiyyətini öyrənmiş, 300-ə qədər növün areal xəritəsini tərtib etmişdir.

Azərbaycan biomüxtəlifliyində dərman preparatlarında istifadə edilən bəzi maddələrin xammal mənbəyi aşkar edilmişdir. Baldırqan cinsinin 5 növünün kök və toxumlarından elm üçün yeni 15 fərdi maddə alınmmşdır.

Azərbaycan florasında 85 növdə efir yağı müəyyən etmiş, onların ekoloji şəraitdən asılı olaraq dinamikada öyrənmiş, komponent tərkibini aşkar etmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində bozqırlarda rast gələn növlərin 72-75%-in bütün orqanlarında, meşədə olan növlərin (39-42%) çiçək və toxumunda efir yağı toplanmasını aşkar etmiş, efir yağlarının antimikrob xüsusiyyətlərini təyin etmişdir.

Azərbaycan florasında faydalı bitkiləri etnobotaniki təhlil etmiş, yabanı tərəvəzlərə aid 200, yem kimi istifadə edilən 330, dərman bitkilərindən 500-ə qədər növün areallarını, populyasiyalarının müasir vəziyyətini və bitkilik tipində rolunu müəyyənləşdirmiş, təbii fitosenozlarda antropogen amillərə məruz qalan növləri ilk dəfə olaraq reintroduksiya etmiş, təbiətdəki ilkin vəziyyətlərinə qaytarmışdır. Xalq təbabətində etnik üsullarla istifadə edilən bitkilər barədə bölgələrdən məlumatlar toplamış və buna aid 3 kitab nəşr edilmişdir.

Qoruq və yasaqlıqlarda, o cümlədən Zəngəzur və Şahdağ Milli Parkında flora və bitkiliyi ekobotaniki tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları Kitablar və monoqrafiyalar:

1. Çətirçiçəklilər fəsiləsinin faydalı bitkiləri. Bakı-2001, 140s.

2. Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri. Bakı-2004, 347s

3. Efir yağları və aromaterapiya. Bakı-2007, 147 s. (həmmüəlliflə)

4. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya). Medicinal plants (Ethnobotany and Phytoterapya).Bakı, 2012-331s.(həmmüəlliflə).

5. Azərbaycanda etnobotaniki araşdırmalar: Göygöl rayonu. “Elm-Təhsil” Bakı-2014, 224 c.

6. Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə. Naxçıvan-2015, Dərslik 700s. (həmmüəlliflə)

7. Naxçıvan MR Dağlıq ərazilərinin yem bitkiləri (Müxtəlif otlar). “Elm-Təhsil” Bakı-2015, 222 c.

8. Biologiyanın tədrisində kəmiyyətlər, məsələ və çalışmalar. Bakı-2015. EİM-Təhsil 40s. (həmmüəlliflə)

9. Bitkilərin sirli dünyası (ot bitkiləri). EİM-Təhsil, Bakı, 2017 350 s.

10. Folk medicine (Ethnobotany in Azerbaijan Region). İİR, Tehran-2017, 288p. (həmmüəlliflə)

Məqalələr:

1. Study of lipid composition of oil Smyrniopsis aucheri Boiss., growing in Nakhchevan AR, Azerbaijan' İSİ indexed –Tomson, Sylwan Journal, Poland- 2017, p.252-258

2. Antimicrobe characteristics of essential oil of the Origanum vulgare L. International Journal of Current microbiology and applied sciences (IJCMAS) to be released in 2017. Vol 6 (12)p.2214-2218. Tomson.

3. Иммуностимулирующий фитоспор с общеукрепляющим действием. Eвроазийское патентное ведомоство. 026106 B1/ Moskva 04/04/ 2017

4. Economic Assessment Of New Feed Crops Resources In Different Ecosystems Of Lesser Caucasus (Within The Azerbaijan Republic). Journal of Multidisciplinary Enginerinq Sciences and Technologi (JMEST) İSNN:2458-9403, vol4, issue 3, Berlin-2017 p.6871-6877.

5. The Life Quality Index of Coniferous Plants Introduced in Absheron Region. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 5 Number 12 (2016) pp. 355-364

6. Recommended phyto-ameliorative restoration of vegetation in Ganja surroundings rivers. International Journal of Advanced Research in Botany. İSSN (Online) 2455-4316 Volume 2,issue 1,2016, pp 1-6. Tomson.

7. Current vegetation situation of ‘Yeni Kend’ reservoir (Azerbaijan Republic) surroundings. International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR).Volume 4, issue 5, İSSN (Online) 2319-1473, 2016. P.914-917

8. Regularites of the desertification processes in Shirvan territory of Azerbaijan. Annals of Agrarian Science, 2015, vol 13, No 4,40-43

9. Дикорастущие растения, используемые в напитках, во флоре Азербайджана: этнобота- нические исследования. Scientific journal of Academic research. Multidisciplinary Journal. BLACK SEA. Tbilisi, Georgia, 2015 p.73-84

10. Etnobiological and phytotherapeutic analysis of medicinal herbs of Azerbaijan flora used at cardiovascular diseases treatment. Global Journal Of Biology, Agriculture & Health Sciences, 2015. Vol4(1):38-43

11. Study of Treatment Advantage of Medicinal Herbs with Antihelmintic Effect against Neoascariasis. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) Volume 3, Issue 1, January 2015, PP 78-81 ISSN 2349-0357 (Print) & ISSN 2349-0365 (Online)

12. Economic benefits specius of the introduced of genus Malva L. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research. 2015 Vol.2(04)

13. Фитоценология редких видов ириса (Iris L.) в Гянджа-Казахском ботаническом районе Азербайджана. Вестник Московского Государственного Областного Университета ISSN 2072-8352 2015/ № 3 стр.33-40

14. Rare Plants Of Ganja-Gazakh Area And Their Protection. International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology 5 : 2349-8080 Volume 1 Number 3 (October-2014) pp. 11-16

15. Arrangements for Analysis and Protection of Some Food and Economical Significance of Rare and Threatened Species in about of Absheron, Azerbaijan Republic// International Journal of Agriculture Innovations and Research. Volume 2, Issue 4, 2014 (Index Copernicus Value :5,8, İmpact faktor 1,190)

16. Protection of some rare and critically threatened medicinal plants in the Azerbaijan flora //Journal of Biology and Life Science. 2013, vol. 4 N 1.

17. Analysis of plants in veterinary research of Azerbaijan on ethnobotanical materials// American Journal of Research Communication, San Antonio, USA- 2013

18. Этноботанические исследования по применению растений при болезнях медоносных пчел Азербайджана// Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». №1, 2013, 5-9.

19. Forage quality of the species of Malva L. genus and definition of organic remainders in the cut areas// International Journal of Agriculture and crop sciences. Impact factor: 0.84

20. Development Appropriatenesses of Deserting Processes in The KAP and The PAAR//Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning. 2012, Springer.

21. Use of wild plants at dermatitis (skin diseases): Etnobotany// Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2012.

22. Viscum album–новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана// Ботанический журнал, №10, Санкт-Петербург- 2012.

23. Protection of some rare and critically threatened medicinal Plants in the Azerbaijan flora// Journal of Biology and Life Science. USA-2012.

24. Protection of some rare and dangerous vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR// International Journal of Biodiversity and Conservation. Canada- 2011

25. Antimicrobial characteristics of essence oils of some species of the Nepeta L. genus / Journal of Medicinal Plants Research. 2011. Springer –Japan, Tokyo.

26. Кормовые ресурсы зимних пастбищ// журнал Аграрная наука. Москва-2011

27. Структура ценопопуляций и урожайность вида Daucus carota L. (Apiaceae Lindl.) во флоре Азербайджана// журнал Растительные ресурсы, № 3, Санкт-Петербург -2010.

28. Medicinal plants of Azerbaijan flora used in the treatment of certain diseases. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010 Academic Journals

29. Эфирномасличность некоторых видов семейства АApiaceae во флоре Азербайджана/ ж. «Традиционная Медицина» IМосква-2010 стр. 135-139.

30. Дикорастущие пищевые растение в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана по материалам этноботанических исследований. //Ж. «Растительные ресурсы», Санкт-Петербург -2009.

31. Субальпийское высокотравье Нахчыванской АР и его использование в народном хозяйстве// Бот. журнал, №5, Санкт-Петербург-2008.

32. Эфирные масла Heracleum antasiaticum Manden.// Журнал Химия Природных Соединений, № 2, 2000, Кумарины Heracleum pastinacifolium// Жур. Химия Природных Соединений, №5, -2000

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Bitki Genetik Ehtiyatları üzrə Avropa Əməkdaşlıq Proqramında (ECPGR) işçi qrupunun üzvü (Azərbaycan təmsilçisi)

2. BGE üzrə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz Regional Şəbəkəsinin eksperti

3. ECPGR-ın «Dərman, Aromatik və Yabanı qida bitkilərin öyrənilməsi və qоrunması» üzrə işçi qrupunun üzvü (Azərbaycan təmsilçisi)

4. Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

5. Biokimyaçılar və molekulyar bioloqlar cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 3 il  
Digər fəaliyyəti  1. 1999-2018-ci illərdə Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının elmi katibi

2. 2012-2015cü illər, AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərlər toplusunun redaktor müavini, 2016-2018 redaksiya heyyətinin üzvü

3. Əlaqələndirmə Şurası Biologiya seksiyası üzrə problem şurasının müavini

4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın Biologiya və Aqrar elmləri üzrə ekspert

5. AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın fəxri fərmanı 2 dəfə (2005-2012);

2. AMEA Biologiya, Tibb və Aqrar elmləri Bölməsinin fəxri fərmanı (2017)

3. İnterxəbər layihəsi əsasında Elm Fədaisi Fəxri diplomu

4. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya vasitələri Həmkarlar İttifaqının “İlin nüfuzlu Ziyalısı” Ali Mediya mükafatı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+995 12) 5024431 
Mobil tel. (+994 55) 8231571 
Ev tel. (+994 12) 5027354 
Faks  
Elektron poçtu ibadullayeva.sayyara@mail.ru