Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 08.09.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Tarix fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad07.00.06

Arxeologiya

Son tunc və ilk dəmir dövründə Azərbaycanın Ön Asiya Ölkələri ilə əlaqələri(Azərbaycan arxeoloji materialları əsasında) 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.06

Arxeologiya

Tərtrərçay və Qarqarçay hözələrinin tunc və ilk dəmir dövrü mədəniyyəti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

295

 

20  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Монография. Связи Азербайджане со странами пе­редней Азии в эпоху поздней бронзы и раннего железа (по археологическим материалам Азербайджана ). Изд-во «Элм», 1984, 6,75 п.л.

2.Monoqrafiya. Аzərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı I minilliyin əvvəllərində . Bakı, “Elm”, 2000, 36  ç.v.

3.Учебник. История  Азербайджана.  Учебник  для  высших  учебних  заведений. Изд.- во  АГЭУ,  2017, 554 с.(в соавтор. Д.Джафаровой)

4.Monoqrafiya. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti -80. Azərbaycanda iqtisadi təhsilin ilk ali məktəbi. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 80 ç.v.(müştərək).

5.Науч. поп. книга. Древнейшие связи Азербайджанских племен со странами Ближнего Востока. Баку, «Элм», 1985, 2,25 п.л.

6.Науч.поп.книга. Борсунлу – погребение племенного вождя. Баку, «Элм», 1986, 2,76 п.л.

7.Elmi-metodik vəsait. Azərbaycanın ən qədim dövr tarixi. Bakı, ADİU –nun nəşri, 1999, 4 ç.v.

8.Науч.-метод. пособия. Поселение эпохи ранней бронзы Северного Карабаха. Баку, «Элм», 2000, 4 п.л.

9.Dərslik.Azərbaycan Tarixi. Alı məktəblər üçün dərslik(arad.Z.Bunuyadovun redaktorluğu ilə). I cild.Bakı, 1994; 2005; 2007; 2009 və s. I fəsil(ibtidai icma quruluşu)

10.Dərslik.  Azərbaycan tarixi. Orta məktəblər üçün dərslik. Bakı, 1994; 2000; 2004; 2005; 20010;20012; 20016 və s. azərbaycan və rus dillərində.

11.Azərbaycan tarixi fənninin proqramı.Qrifli nəşr. Bakı, ADİU nəşri,2017, 3 ç.v.

12.Программа курса «История Азербайджана»(rus dilində).Qrifli nəşr, Bakı,изд. АГЭУ, 2017, 3,5 ç.v.

13.Могилы позднебронзового века, исследованные в Хачбулаге в 1971 г. Известия АН Аз. ССР. Серия история, философия и права Баку.1974, №3. S.78-93.

14. Новые материалы в районе строительства Шамхорской ГЭС. Археологические открытия в СССР за 1975 г. Москва ,1976, s. 502.                              

15.Раскопки горизонта II поселения Аликемектепеси.  Археологические открытия в СССР за 1976 г. Москва ,1977, s.495.

16. Ассирийские глазурованные сосуды из древних памятников Азербайджана. Известия АН Аз.ССР /серия история, философия и права / №1,1982, s.32-37. 

17.Исследования в бассейне реки Инчечай. Археологические открытия в СССР за 1982г. Москва ,1983, s.421.

18.Работы в зоне строительства Шамхорской ГЭС. Археологические открытия в СССР за 1976 г. Москва ,1977, s. 492.

19. Работы Шамхорского отряда. Археологические открытия в СССР за 1977 г. Москва ,1978, s. 598.

20.Раскопки Шамхорской археологической экспедиции (1978). Археологические открытия в СССР за 1978 г. Москва ,1979, s. 514-515.

21. Раскопки на поселении Каратепе. Археологические открытия в СССР за 1980 г. Москва,1981, s.418.

22. Работы в Карабахе. Археологические открытия в СССР за 1982г. Москва,1984, s.433.

23. Исследования у сел. Борсунлу. Археологические открытия в СССР за 1983г. Москва,1985, s.485.

24. Новые исслеодвания в Ходжалах. Археологические открытия в СССР за 1984г. Москва,1986, s.418.

25. Новый памятник эпохи поздней бронзы в Карабахе. Известия АН Аз.ССР  /серия история, философия и права/, 1987, №4, s. 71-76

26. Древние оловянные предметы из памятников Азербайджана и вопросы происхождения олова. Известия АН Аз.ССР  /серия история, философия и права/, 1984, №4, s. 100-108

27. Палеолитические находки у сел. Борсунлу. КСИА АН СССР, вып. 192,1987, s.67-72.

28. Новые данные о древних связях Азербайджана с Ближним Востоком. Доклады АН Азерб. ССР, 1987, №6, s. 96-99.

29. О работе Миль – Карабахской экспедиции. Археологические открытия в СССР за 1986г. Москва,1988, s.426-428.

30. Раскопки Кургана Сарычобан. Археологические открытия в СССР за 1986г. Москва,1988, s.454--455.

31. Древнейшие бронзовые топоры Азербайджана. Доклады АН Азерб. ССР, 1988, №9, s. 65-68.

32. К истории древней металлургии Азербайджана. В кн. Медные рудники Западного Кавказа III-I тыс. до н.э. их роль в горно–металлург. произ. древнего населения.  Сухуми, 1988, s. 21-22( в соавт. И.Наримановым).

33. Горные и равнинные памятники Ка­ра­баха и вопросы их взаимоотно­ше­ний. Сборник материалов Всесоюзной сессии в г. Душети (Грузии), Тбилиси, 1989, 0,5 п.л.

34. О древнейшей металлургии меди на территории Азербайджана. Советская Археология, Москва, 1991, №1, с.5-14(в соавт. И.Наримановым).

35. Курган у сел. Беимсаров в Азербайджане. Советская Археология, Москва, 1992, №2, с.155-170/

36. Курганы эпохи поздней бронзы вблизи Сарычобан. Советская Археология, Москва, 1993, №3, с.191-207.

37. Царские курганы Карабаха периода «военной демократии» и их культурная корреляция. Между Азией и Европой. Кавказ в IV – V тыс. до н. э.  (к 100- летию со дня рожд. А. А. Иессена). Ленинград, 1996, с. 105-107.

38. Карабахские курганы периода раз­ло­жения первобытнообщинного строя. «Tarix və onun problemləri»; nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı, 1997, №2, s. 57-70.

40 Археологические исследования в Ходжалах в 1984г. «Tarix və onun problemləri»; nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı,1997, №1, s.153-162.

41. Azərbaycanın qədim dövr iqtisadiyyatında metallurgiya və metalişləmənin rolu. «İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika». ADIU-nun  elmi orqan,Бакы, 1997, № 3-4, s. 69-74.

42. İdeal Həmid oğlu Nərimanov (anadan olmasının 70, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyi). Известия НАНА   /серия история, философия и права/, 1997, №4, s. 167-169.

43. Qarabağın ilk və orta  tunc  dövrü abidələrinin xronologiyası. «Tarix və onun problemləri»; nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı, 1998, №3, s. 144-149.

44. Qarabağın son tunc və ilk dəmir dövrü abidələrinin xronologiyası. “Tarix və onun problemləri”; Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı, 1998, №4, s. 133-137.

45. Borsunlunun ilk tunc dövrü kurqanları haqqında. “Tarix və onun problemləri”; Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı, 1998, №1, s.172-189.

46. Результаты исследований на курганском поле у Борсунлу (1981). “Tarix və onun problemləri”; Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı,1999, №2, s.185-191.

47. Azərbaycan və Qədim Şərq; mədəni-qaşılıqlı əlaqələr və  şərtləndirən amillər. Azərbaycan və Qədim şərq: mədəni-qarşılıqlı əlaqələr və şərtləndirən amillər. “Azərbaycan çoxəsirlik qarşılıqlı çoxşaxəli mədəni əlaqələrdə”. IV Bakı Beynəlxalq simpoziumunun məruzələri məcmuəsi. Bakı, (4-8 iyun, 1998,)  1999, s. 95-98.

48. Qarabağın son tunc dövrü kurqanlarından tapılmış at əsləhələri haqqında. “Tarix və onun problemləri”; Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı,                                                                 2000, №1, s.183-188.

49. Qədim Xocalı. S.Müslümqızının “Xocalı niskili və ya faciəyə gedən yol” adlı kitabında. Bakı, 2000, s.24-31.

50. Qədim Naxçıvan diyarı. Naxçıvan qədim diyardı kitabında. Bakı,1999, s. 16-25.

51. Археологические памятники эпохи поздней бронзы предгорного и равнинного Карабаха. «Международная научная конференция». «Археология Кавказа». Баку, 2000, s.65-67.

52. Azərbaycana qarşı erməni terrorizminin qısa xronologiyası.Bakı, 2002, 2,2 ç.v.

53. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Şərq ölkələri ilə qədim mədəni – iqtisadi əlaqələri tarixindən. . “Tarix və onun problemləri”; Nəzəri, elmi-metodik jurnal. Bakı, 2002, №1, s.121-124.

54. Azərbaycan və Kiçik Asiya ərazisi arasında qədim mədəni əlaqələr. “Türk dünyası və Azərbaycan”beynəlxalq konfransının materialları. бейнялхалг конфрансынын материаллары.Бакы, 2004, 0,5 ç.v.

55. Очерк археологического изучения древнего Карабаха. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. Bakı, 2006, №2, s. 5-16.

56. О некоторых видах конского снаряжения из кургана племенного  вождя Сарычобан. Материалы международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2007, s. 75-76.

57. Azərbaycan xalqına və dövlətçiliyinə həsr olunmuş şərəfli ömrün anları. “Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır”. Bakı, 2004, s. 14-21.

58. Şəmkirin qədim arxeoloji abidələri.(1974-1979 – cu illərin arxeoloji tədqiqatlarının nəticələri). Şəmkir arxeoloji irsi, tarixi, və memarlığı. Birinci Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.112-117.

59. Памятники Карабаха эпохи бронзы и раннего желез«ИРС- Наследие», международный журнал. Москва, 2008, №1, s. 8-12.

60. Курганы племенной знати Карабаха в эпохи поздней бронзы. «Кавказ. Археология и этнология». Международная научная конференция. Доклады. Бакы, 2008. 0.5 ç.v.

61. Роль и значение древних связей Азербайджана с окружающим миром. «Кавказ. Археология и этнология». Доклады Меж­ду­на­род­ная научная конференция. Баку, 2009,s.144-149.

62. Курган правителя Карабаха эпохи поздней бронзы. «Археология и Этнография Азербайджана». Баку, №2, 2009, s. 80-97.

63. О средствах передвижения и их роли в процессе межплеменных связей Материалы Международной научной конференции «Археология, Этнография, Фольклористика Кавказа». Тбилиси, 2010, s.141-142

64. Şəmkirçay hövzəsi tayfalarının eneolit və tunc dövrü mədəniyyəti.  «Azərbaycan Arxeologiyası». Elmi jurnal. Xəzər Universitetinin nəşriyyatı. Bakı,  2009,s. 128-133.

65. Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının 2009-cu il tədqiqatları. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar(2009-cu il). Bakı, 2010, s. 89-93.

66. Qarabağ Hərbi Demokratiya Mərhələsi Dövründə. IX Uluslararası Beynalxalq Türk dünyası sosial elmlər konqresi təbliqləri (2011). Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı. İstanbul, 2011, s. 304-310( D.Cəfərova ilə müştərək).

67. Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının 2010-cu il çöl-tədqiqatlarının ilkin nəticələri. Azərbaycanda Arxeoloji tədqiqatlar (2010-cu il).Bakı, 2011, s. 90-94(D.Cəfərova).

68. Qarabağ arxeoloji ekspedisiyasının 2012 – ci ildə apardığı tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (2012). Bakı, 2013, 1,5 ç.v.

69. Новые исследования на некрополе «Палыдлы».  Материалы Международной конференции «Е.И.Крупов и Развитие Археологии Северного Кавказа. ХХVIII Крупновские чтения. Москва, 2014, s. 154-155(Д.Джафарова).

70. Azərbaycanda qədim dövrlərdə toxuculuğun təşəkkülü haqqında. “Təsviri və Dekorativ tətbiqi sənət məsələləri”. Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyinin elmi jurnalı, Bakı, 2014, N2, 1 ç.v.

71. Şuşa və onun ətrafının qədim arxeoloji abidələri .“Təsviri və Dekorativ tətbiqi sənət məsələləri”. Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyinin elmi jurnalı, Bakı, 2014, N4, 1 ç.v.

72. “Palıdlı” nekropolunda və ətraf ərazidə 2013-2014-cü illərdə aparılmış tədqiqatlar haqqında Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar” məcmuəsi. Bakı, 2015, 1,5 ç.v.

73. Xocalı kompleksi Qafqazın son tunc dövrünün etalon abidəsidir. “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Gəncə, 15-16 oktyabr, 2015, 0,5 ç.v.

74. E.ə. III-II miniilliklərdə Azərbaycanda sənətkarlıq sahəsi (Qarabağ materialları əsasında). “Təsviri və Dekorativ-tətbiqi sənət”. Xalça Muzeyinin elmi jurnalı. Bakı, 2015, №2, 1 ç.v.

75. “Dədə Qorqud dastanı”nda Təpəgöz, “Odisseya”da Polifem paralelləri. “Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt, 2015, 1 ç.v.

76. Palıdlı nekropolunda aparılmış tədqiqatların ilkin nəticələri. »Arxeologiya» jurnalı. Xəzər Universitetinin Elmi məcmuəsi. Bakı, 2015, №1, 1,5 ç.v.

77. Bir memarlıq abidəsinin tarixi (ADİU-nun 85 illiyi). “Tarix, insan, cəmiyyət” (Təhsil Nazirliyinin Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal). Bakı, 2016,  №1(14).s. 3-12.

78. Dağlıq Qarabağın Dəmqolu –Gülyataq Vəng kurqanları. AMEA Xəbərləri (ictimai elmlər seriyası). Bakı, 2016,№1, 1ç.v.

79.Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti nin ikinci inkişaf dövrü abidələri: Xocalı abidələri kompleksinin ikinci tip kurqanları,  AMEA-nın Xəbərləri(İctimai elmlər seriyası).Bakı, 2016, № 4, s. 73-79

80.“Qarabağ” arxeoloji ekspedisiyasının 2015-2016- cü illərin çöl-tədqiqatları haqqında. “Azərbaycanda 2015-2016 - cü illərdə aparılmış Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2017, səh.  150 -169.

81. Азербайджан  и  Древний  Восток:  некоторые  аспекты  культурно  -  экономических  связей.  “Tarix  və  onun problemləri”.  Nəzəri,  elmi,  metodik  jurnal.  Bakı,  2017,  № 1,  s.  228 – 235.    82.Azərbaycanın qədim  dövr tarixinin öyrənilməsində  alman  mənşəli tədqiqatçıların  rolu.  “Azərbaycan  Arxeologiyası  və  Etnoqrafiyası”, 2016,  №1,   Bakı,  Nafta – Pressa”  nəşriyyatı,  2017,  s.  63 – 70.

83. Курганные памятники Гарабаха  как  ценные  источники  по  изучению  древней  истории.  «Azərbaycan  Arxeologiyası», Xəzər  universitetinin  nəşri.  Bakı,  2016,  №2,  s.  77  - 84.

84.  Xocalı  nekropolunun IV  qrup  abidələri:  “Daş  qutu”  qəbirləri.  “Əmək  və  Sosial  Münasibətlər”  akademiyasının  nəşri,  Bakı,  2016,  № 2, s.  18 – 26.

85.  Фортификационное  дело  в  древнем  Карабахе.  AMEA  Xəbərləri.  İctimai  elmlər  seriyası.  Bakı,  2017,  №  1,  s. 57 – 62.

86.  Azərbaycanın  Multikultiralizm  təməlində  Heydər  Əliyevin  qurduğu  güclü  dövlət  siyasəti  durur.  Azərbaycan  xalqının  ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının  93  və  hakimiyyətə  qayıdışının  23 – cü  ildönümünə  həsr  olunmuş  “ Multikultiralizm  Azərbaycanın  dövlət  siyasəti  və cəmiyyətin  həyat  tərzidir”  mövzusunda  IV  Beynəlxalq  elmi  konfransın  materialları (noyabr 2016) . Bakı,  2016,  s. 461- 468.

87. Позднебронзовые  памятники  Нагорного  Карабаха  Азербайджана:  Кяркиджаханский  клад  и  курган.  AMEA  -  nın  “ Xəbərləri”,  ictimai    elmlər  seriyası.  Bakı,  2016,  №  3, s. 126 – 133.

88.Перламутровые  изделия  и  раковины  мщллюсков  из  позднебронзовых  памятников  Азербайджана:  украшения  или  первобытные  деньги?  “ Bakı Dövlət Universitetinin  Xəbərləri”.  Humanitar  tlmlər  seriyası.  Bakı,  2016,  №  2,  s.  59 – 66.

89.Azərbaycanda  protoşəhər  sivilizasiyasının  təşəkkülü  və  formalaşması  məsələsi:  sinifli cəmiyyətə keçidin bəzi  aspektləri.  “ Tarix  və  onun  problemləri”.  Nəzəri,  elmi,  metodik  jurnal.  Bakı,  2016,  №  3,  s. 323 – 337.

90. Курганы  Карабаха  эпохи  бронзы  и  раннего  железа:  культурное  наследие  древних  Азербайджанцев. “Qarabağın  arxeoloji  irsi”  mövzusunda  beynəlxalq  konfransin  materialları.  Bakı,  28 – 30  noyabr,  2016,  s. 38 – 39.

91.  Müstəqil  Azərbaycanın  davamlı  inkişafının  əsası  Heydər  Əliyev  tərəfindən  1970 – 1980 – ci  illərdə  qoyulmuşdur.  “Müstəqillik  illərində  Azərbaycanın  sosial – iqtisadi,  siyasi  və  mədəni  inkişafı”  mözusunda  Respublika  elmi  konfransının  materialları ( 13 – 14 oktyabr  2016  cı il). Sumqayıt,  2016,  s.  134 – 135.

92.   Ticarət – Kooperativ  institutundan  UNEC - ə.  “ Tarix  və  onun  problemləri”.  Nəzəri,  elmi,  metodik  jurnal.   Bakı,  2017,  №  2,  s.  126 – 135.

93.  Ermənilərin  ərazi  iddiaları  və  tarixi  faktlar.  “AMEA – nın  Xəbərləri”.  İctimai  elmlər  seriyası,  Bakı,  2017,  № 2,  s. 14 – 19.

94.  Xocalı – Gədəbəy  arxeoloji  mədəniyyətinin  “ Qarabağ”  qrupu  abidələri.(e. ə. XIV – XIII  əsrlər).  “ Tarix,  insan  və  cəmiyyət”.  Elmi - nəzəri,  elmi  elmi -  metodik  jurnal.  ADPU -  nin  nəşri,  Bakı,  2017,  №  1 ( 16 ), s. 43 – 50.

95.  Xocalı – Gədəbəy  arxeoloji  mədəniyyətinin  ikinci  inkişaf  dövrü  abidələri:  Xocalının  ikinci  tip  kurqanları.  AMEA  Xəbərləri.  İctimai  elmlər  seriyası.  Bakı,  2016,  №  4,  s.  73 – 78.

96.  “Azərbaycan  Tarixi”  fənninin  Proqramı.  Bakı,  ADİU – nun nəşri,  Bakı, 2017,  3 ç.v. (azərb. dilində).

97.  Программа  курса  « Истории  Азербайджана».  Баку,  изд.-во  АГЭУ,  2017,  3,5 п.л.(на рус.языке).

98.  Qarabağin  tunc  və  ilk  dəmir  dövrü  kurqanları  və  otnların  etnik  mənsubiyyəti.“Bakı  Dövlət Universitetinin  Xəbərləri”.  Humanitar  elmlər  seriyası.  Bakı,  2017,  №   1,  s. 91 – 99.

99.  Qarabağın arxeoloji abidələri ən qədim zamanlardan b.e. IV əsrinə qədər. “ AMEA  Xəbərləri”. İctimai elmlər  seriyası. Bakı, 2017, № 3,  s.4  - 19.( İ.Babayev  və  D. Cəfərova  ilə  müştərək).

100. Апрельский  переворот  и  падение  Азербайджанской Демократической  Республики.  “Tarix  və  onun  problemləri”. Nəzəri,  elmi,  metodik  jurnal.  Bakı,  2017,  № 4, s. 119 – 125.

101. История  Азербайджана.  Учебник  для  высших  учебних  заведений. Изд.- во  АГЭУ,  2017, 554 с.(в соавтор. Д.Джафаровой)

102.  “Şollar  su  kəməri”  və  Azərbaycanda  süni  suvarmanın  inkişaf  tarixi  haqqında.  “Tarix  və  onun  problemləri”.  Nəzəri,  elmi ,  metodiki  jurnal.  Bakı,  2017,  № 3,  s. 12 – 16.

103.  Neolit,  Eneolit,  yoxsa  Neolit  -  Eneolit ( Eneolit  dövrü  anlayışının  yaşamaq  haqqı  varmı ?).  “AMEA  Xəbərləri”,  İctimai elmlər  seriyası. Bakı, 2017, № 4, s. 4 -12.

104.  Qarqarçay  kurqanları: Xocalı  nekropolunun  e.ə. X – VIII  əsrlər  abidələri.  “Bakı  Dövlət Universitetinin  Xəbərləıri”.  Humanitar  elmlər  seriyası.  Bakı, 2017, № 2, s. 81 – 90.

105.  Qarabağ  Arxoloji  ekspedisiyasının 2017  - ci  il çöl  tədqiqatları.  “2017 – ci ildə  Azərbaycanda  aparılmış  arxeoloji  və  etnoqrafik tədqiqatların  yekunları”  mövzusunda  Arif  Akim  oölu  Abbasovun anadan  olmasının  80 illiyinə  həsr  olunmuş  elmi  sessiyanın  materialları.  Bakı,  2017,  s. 33-35(D.Cəfərova ilə  müçtərək).

106.  Поселения  Шортепе  и  Азюрду  в  системе  Куро – Аракской  археологической  культуру  Азербайджана.  « Tarix, İnsan  və  Cəmiyyət». Elmi – nəzəri  və  elmi  - metodik  jurnal. ADPU – nin  nəşri.  Bakı,  2017 , №4, s. 23-  31.

107.  İlisuçay  -  Xocalıçay – Qarqarçay hözələrinin  e.ə. XII – VII  əsrlər  dövrü  “ daş  sənduqələr”  qrupu.  “ADPU  Xəbərləri”. Humanitar,  ictimai  və  pedaqoji – psixoloji  elmlər  seriyası.  Bakı,  2017, c. 65, № 4, s.145 – 157.

108.  Цилиндрические  печати  из  позднебронзовых  памятников  Азербайджана  и  некоторые  вопросы  связей  с  древним  востоком.  «Проблемы  археологии  Кавказа  и  Передней  Азии.  Неолит -  поздняя  бронза».  Сборник мат.  90-летию Идеала Нариманова . Баку,  2017, с. 224 – 239.

109.  Грунтовые  погребения  из  некрополя  « Палыдлы»  с  биметаллическим  оружием. «Azərbaycanda  arxeoloji  və  etnoqrafik  araşdırmalar».  AMEA həqiqi  üzvü  Teymur  Əmiraslan  oğlu  Bünyadovun anadan  olmasınıpn  90 – illiyinə həsr  olunmuş  elmi  sessiyanın  materialları.  Bakı, 2018, s. 27 – 29.

110. Qarabağın ilk tunc dövrü qəbir abidələrində dəfn mərasiminin müqayisəli təhlili:oxşarlıq və fərqliliklər. “Pedaqoji Universitetin Xəbərləri”. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası.Bakı, 2018, №1,səh. 118-125.

111. Начальный этап деятельности Азербайджанской Демократической Республики (май-ноябрь 1918). Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti: təşəkkülü, fəaliyyəti, tarixi əhəmiyyəti” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları(26-27 aprel 2018). Sumqayıt, SDU nəşri, 2018, səh.9-12.

112. Qarabağın Kür-Araz mədəniyyəti dövrü qəbir artefaktlarının tərkibi və təhlili. “AMEA Xəbərləri”. İctimai elmlər seriyası. Bakı, 2018, № 2, səh.73-80.

113. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Heydər Əliyev dühasının tarixi nailiyyətidir. “Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxaq Elmi Konfransın” materialları(14-15 may 2018). Bakı, “Azərbaycan Universitetinin nəşri”, 2018, səh. 417-419.

114. Qarabağın erməni işğalı altında qalan tarixi-arxeoloji abidələri haqqında. “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika” mövzucunda Beynəlxalq Elmi Konfransın(21-23 may 2018) materialları. Bakı, “Bakı Dövlət Universitetnin nəşri”, 2018, səh.163.

115. Предыстория образования Азербайджанской Демократической Республики. AMEA Qafqazşünaslıq institutunda təşkil olunmuş “ Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “ Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər : 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi  konfransın materilları (23-24 may 2018). Bakı,2018, 1 ç.v.

116. Некоторые вопросы укрупления госдарственности Азербайджанской Народной Республики. Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti: Azərbaycan Dövlətçiliyinin parlaq cəhifəsi” mövzusunda AXC – nin 100 ilik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Gəncə,2018, ы.142-146.

117. К интерпретации каменных артефактов из кургана у села Борсунлу.  Материалы Международной научной конференции «Палеолитические Стоянка Ахых в Азербайджане и Миграционные Процессы» посвященной 50-летию обнаружения в Азербайджане раннего гоминида Азыхантропа. (Бакı – Гəбəлə, 1-5 oktyabr 2018, стр.  77-84.

118.Памятники «Борсунлинского варианта» Ходжалы – Кедабекской культуры: некоторые вопросы изучение курганных памятников Карабаха. В кН: «Исследования по Археологии Азербайджана». Сборник статей, посвяшенный 70-летию Гошгара Гошгарлы. Баку, изд. « Элм ве Техсил», 2019, стр.69-94.

119.“Qarabağ “ Arxeoloji ekspedisiyasının 2018-ci il çöl-tədqiqatları haqqında.”2018 – ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları”  mövzusunda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları(Bakı, 12 iyun 2019). Bakı, 2019. Səh. 23-25.

120. Предыстория образования Азербайджанской Демократической Республики. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “ Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” vövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları (23-24 may 2018). Elmi məruzələr. Bakı, 2019, səh.331-337.

121. Погребальные пфмятники Карабаха эпохи ранней бронзы. История исследования. Горы Кавказа и Месопотамская Степь. Сборник к 90-летию Р.М.Мунчаева. Москва, 2019, 240-256.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA AE İnstitutu Elmi Şurasının üzvü

AMEA AE İnstitutu Dissertasiya Müdafiə Şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “humanitar Fənlər” kafaedrasının professoru, “Azərbaycan Tarixi” fənnindən mühazirələr aparır. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi(2006); Tərəqqi medallı (2011)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversiteti, Bakı ş. İstiqlaliyyət küç. 6

Vəzifəsi Şöbə müdiri, professor 
Xidməti tel. (+992 12)  5646752 
Mobil tel. (+994 50) 3253332  
Ev tel. (+994 12) 5968502  
Faks  
Elektron poçtu

hidayet-jafar@mail.ru ; h.jafarov@arch.science.az