Vəliyev Fəzail İmran oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xanlar rayonu, Salahlı kəndi  
Təvəllüdü 30.08.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti ( indiki BDU), Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


07.00.07

Etnoqrafiya

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın qərb zonasının maddi mədəniyyəti (Qazax, Tovuz və Şamxor rayonlarının materialları əsasında) tarixi-etnoqrafik tədqiqat

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5102.01

Etnoqrafiya, etnologiya, antropologiya

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

121

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

Əsas elmi nailiyyətləri «Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyəi» problemi üzrə namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Üçcildlik «Azərbaycan etnoqrafiyası» əsərinin redaksiya kollegiyasının üzvü və əsərin ikinci cildinin əsas müəllifidir. 2012-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun təsis etdiyi «Şuşa qrantı» layihə-müsabiqəsinin qalibi olmuş və «Qarabağ geyimləri» kataloqunu hazırlamışdır. 
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiyalar:

1. Материальная культура западной зоны Азербайджана в XIX-XX вв. Баку, Элм, 1996

2. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti. I kitab. Yeməklər və içkilər. Bakı, Azərnəşr, 2005.

3. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti. II kitab. Geyimlər, bəzəklər. Bakı, Elm, 2006

4. Səməd Vurğun və Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı, Çinar-çap, 2006 (müştərək)

5. Azərbaycan etnoqrafiyası. I-III cildlər (kollektiv əsər). Bakı, Şərq-Qərb, 2007

6. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoqrafik tədqiqat). Bakı, Şərq-Qərb, 2010

7. Qarabağ geyimləri (kataloq). Bakı, Mütərcim, 2016 (müştrək)

8. Азербайджанцы. М., Наука, 2017 (kollektiv əsər)

9. Azərbaycanın milli-mənəvi və maddi dəyərləri. Bakı, Mütərcim, 2018

Məqalələr:

1. “Durma” xalq yaşayış evi tipi haqqında // Azərb.SSR EA Məruzələri. XILIII cild. № 12. 1987, s. 72-75.

2. XIX əsrdə Azərbaycanın qərb zonasında köç və köç yolları haqqında // Azərb.SSR EA Xəbərləri (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası). 1989, № 2, s.76-83

3. Azərbaycan xalq geyimləri tarixindən. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası yurnalı. № 1, 2004, s. 239-247

4. Yaşayış evi tikintisi ilə əlaqədar xalq adətləri // Tarix və onun problemləri jurnalı. 2004, № 3 s. 251-256

5. О возникновении поселений Нахичевани, содержащих в названии комроненты «дизе» и «мазра» // Историко-культурные и этнографические связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будщее. Махачкала, 2004. c. 60-62.

6. Azərbaycan yeməkləri: tarixi və etnoqrafik xüsusiyyətləri // Azərb MEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası). № 5-6, 2005, s. 197-208.

7. Некоторые этнографические особенности поселений городского типа в Азербайджане в ХIХ в. // Mеждународная научная конференция «Археология, этнология и фольклористика Кавказа». Баку, 2005, с. 211.

8. Azərbaycanın kəndli həyətlərinin etnoqrafik səciyyəsinə dair. // Azərb.MEA Tarix İnstitutunun Əsərləri. XXIV cild. 2008, s. 99-108.

9. Milli qadın geyimlərimiz aşıq yaradıcılığında // “Musiqi dünyası” jurnalı, № 3-4, 2006, s. 166-172.

10. Azərbaycanın ənənəvi qadın bəzəklərinin tarixindən. // Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2006, s. 309-326.

11. Azərbaycan hərb sənətində atın rolu // “Hərbi bilik” jurnalı, № 1, 2007. S. 98-106

12. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (geyimlər və bəzək əşyaları” // “Milli geyim və müasir modada ümumilik” mövzusunda 04 iyul 2009-cu il tarixli Koreya-Azərbaycan Beynəlxalq Simpoziumunun materialları. Bakı-Seul, 2009, s. 45-47 (ingilis dilində).

13. Azərbaycan xalq geyimlərinin tarixindən // “Visions of Azerbaijan” jurnalı. May-iyun, 2010, s. 66-72 (ingilis dilində)

14. Формирование культуры одежды в Карабахе // «Наследия». (Международный Азербайджанский журнал). № 6, 2010. с. 60-63.

15. Azerbaycanda ev inşaatı ile ilgili halk ustalarının yaratdıkları el adetleri // “Uluslararası Geneleksel El Sanatı Ustaları Simpoziumu” (13-15 ekim, 2011. Ankara).

16. Karabağda kiyafet kültürünün şekillenmesi // İrs (Miras) jurnalı. № 2 (6) s. 32-35 (türk dilində) və s.

Metodiki vəsait:

1. “Azərbaycan siyasi və hüquqi təlimlər tarixi” fənni üzrə proqram (Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün). Bakı, 2003.

2. “Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi” fənni üzrə proqram (Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün). Bakı, 2003.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. ETM “Təfəkkür” Universteti – 1994-2014

2. Bakı Dövlət Universiteti – 2015

Digər fəaliyyəti 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış «Dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şura»nın üzvüdür.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5567873 
Ev tel. (+994 12) 4576815 
Faks  
Elektron poçtu fazailveli@mail.ru