Hüseynzadə Rauf Əlişir oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı səhəri

Təvəllüdü 25.04.1929
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru
Elmi rütbəsi professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
07.00.02

Ümumi tarix

Suriyalı Mixailin “Səlnaməsi” türklər haqqında bir mənbə kimi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.02

Ümumi tarix

Səlcuqlar və Qafqaz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

159


92


49

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsə fədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Azərbaycanın, Qafqazın və qonşu regionların orta əsr tarixi, etnik və mədəniyyət tarixi, mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq tədqiqatı üçün suryani mənbələrinin cəlb edilməsi

Elmi əsərlərinin adları

 1. Византия и Восток в трудах Н.В.Пигулевской. «XVIII Международный конгресс византинистов. Москва, 8-15 августа 1991 года. Резюме сообщений». Москва. 1991
 2. Historical Aspect of Interethnic Collisions in Azerbaijan. «Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs», volume XIII, # 1, January. London, UK. 1992
 3. Selçuklular Kafkas’da. «Türk Kültür Araştırmaları». Yıl XXX/1-2. 1992. Ankara. 1993
 4. Византия и Восток в трудах  Н.В.Пигулевской (К 100-летию со дня рождения) ВВ, том 55 (80), часть первая. Москва.  1994
 5. Azerbaycan’daki Etnik Süreclerin Tarihi Yönleri. «XI.Türk Tarih Kongresi. Ankara: 5-9 Eylül 1990.Kongreye Sunulan Bildiriler». II. Cilt. Ankara. 1994
 6. Россия и Кавказ: прошлое и настоящее. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия. III Международная научная конференция, 29 мая-4 июня 1995. Тезисы докладов». Часть I. Челябинск 1995
 7. Книга: Udilər. Tarixi-etnografik tədqiqat (в соавторстве). Bakı 1996
 8. Byzantium, Seljuks, Transcaucasia. «Acts of the XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Main and Communications. Moscow, 1991». Vol. I: History. Shepherdstown, USA 1996
 9. Ethnic Situation in the Caucasus. «PERCEPTIONS. Journal of International Affairs», September-November, vol. I, # 3. Ankara 1996
 10. Азербайджанская община США. «Доклады Второго Бакинского международного симпозиума «Азербайджан в международных многосторонних взаимосвязях. 22-24 ноября 1995 года». Баку 1997
 11. Концепция истории Азербайджана. «Материалы второй республиканской научно-практической конференции «Азербайджан на пороге XXI века». Баку1998
 12. Брошюра: Концепция истории Азербайджана. Баку 1999
 13. «Хроника» Михаила Сирийца об огузах. «Altay Dünyası. Beynəlxalq jurnal», № 5-6. Bakı.
 14. Книга: Udilər. Tarixi-etnografik tədqiqat (в соавторстве). İkinci nəşri. Bakı 1999
 15. Новое издание Евангелия на азербайджанском языке. Журнал «Литературный Азербайджан», № 10. Баку 2000
 16. Книга: История Азербайджана. С древнейших времён по 1920 год (в соавторстве). Баку 2000
 17. Азербайджанская Республика в зеркале полиэтничности: история, современное состояние. прогноз, рекомендации. Журнал «Центральная Азия и Кавказ» (ЦАК), № 4 (10). Лулеа, Швеция 2000
 18. Azerbaijan in the Mirror of its Ethnic Composition: Past, Present,  Future, and Recommendations. «Central Asia and the Caucasus Journal» (CAC), volume 4. Lulea, Sweden 2000
 19. История Библии в Азербайджане: к выходу  нового издания Евангелия на азербайджанском языке. Журнал «Таrix və onun problemləri. Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal» (ТОР), № 3-4 Баку 2001
 20. Иудаизм, кавказим и Хазарский каганат. TОР, № 4.  Bakı 2002
 21. Иудаизм, кавказим и Хазарский каганат. «Международная конференция «Горские евреи: с Кавказа в Израиль», Иерусалим, 8-10 октября 2002. Тезисы докладов». Иерусалим 2002
 22. То же – на иврите. Иерусалим 2002
 23. Брошюра: Концепция национальной политики Азербайджанской  Республики. Баку 2003
 24. Книга: «Родословная» армян и их миграция на Кавказ с Балкан (в соавторстве). Баку 2003
 25. Южный Кавказ: политические аспекты проблемы незаконного распространения легкого и стрелкового оружия.  ЦАК, № 6 (30). Лулеа, Швеция 2003
 26. South Caucasus: Political Aspects of the Spread of Small Arms and Light Weapons. CAC, # 6 (24). Lulea, Sweden 2003
 27. Религия и политика: взаимоотношения на азербайджанском фоне. ЦАК, № 3 (33). Лулеа, Швеция 2004
 28. Religion  and Politics: Interaction Against on Azerbaijanian  Bacкground. CAC, # 3 (27). Lulea, Sweden 2004
 29. Брошюра: Великий Шёлковый Путь и Азербайджан. Баку 2006
 30. Брошюра: Die Grosse Seidenstrasse und Aserbaidschan. Baku 2006
 31. Брошюра: The Great Silk Road and Azerbaijan. Baku 2006
 32. Брошюра: То же – на арабском языке. Баку 2006
 33. Азербайджан в геополитическом противоборстве систем: между Российским и Евроатлантическим узлами. Сборник «Геополитика-безопасность-терроризм». Бишкек 2006
 34. Евреи Азербайджана. Азербайджан в мире. Международный журнал политической аналитики и социокультурных исследований, № 1 (3), март. Баку 2006
 35. Этно-конфессиональная ситуация в Азербайджанской Республике на 2005 год. «Азербайджан в мире. Международный журнал политической аналитики и социокультурных исследований», № 2 (4). Баку 2006
 36. Проблема азербайджанства в истории Азербайджана. Сборник «Сivilization Researches», # 5. UNITWIN/UNESCO. Tbilisi 2007
 37. Being Azerbaijanian as Reflected in History of Azerbaijan. Сборник «Civilization Researches», # 5. UNITWIN/UNESCO. Tbilisi 2007
 38. Евреи Азербайджана. «Азербайджан и азербайджанцы в мире. Культурологический журнал», № 1, июнь. Баку 2007
 39. Брошюра: Ичери шехер в Баку. Баку 2007
 40. Брошюра: Icheri Sheher in Baku. Baku 2007
 41. Брошюра: Itscheri Scheher Baku. Baku 2007
 42. Брошюра: То же – на арабском языке. Баку 2007
 43. Брошюра: Deutsche in Aserbaidschan. Baku 2007
 44. Иудаизм на Кавказе. «Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований». Специальный выпуск «Религия и Кавказская цивилизация», том 2, выпуск 3. Швеция 2008
 45. Judaism in Caucasus. «The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies». Special Issue “Religion and the Caucasian Civilization”, vol. 2, issue 3. Sweden 2008
 46. Georgia and the Orient, according to Syrian Sources. «Georgia and Orient (Past, Present, Future). Conference Abstracts. Tbilisi, 22-24 December, 2008». Tbilisi 2008
 47. Этническая идентичность Азербайджана: история и современность «Феномен социальной инженерии: опыт и реконструкция будущего. Материалы международной научно-практической конференции 21-22 мая 2010 года». Алматы 2010
 48. Книга: Кавказ и сельджуки. Баку 2010
 49. О книге «Очерки истории стран Южного Кавказа: мультиперспективный взгляд». Ереван, 2009. В книге: «Перекрёстный анализ “Очерков истории стран Южного Кавказа: мультиперспективный взгляд”». Ереван 2011
 50. Верования, обычаи и обряды тюрок VII-XII веков (По сирийским источникам). «Кавказ и глобализация. Журнал социальных, политических и экономических исследований», том 5. выпуск 1-2, Швеция 2011
 51. Beliefs, Customs and Rites of 7th-12thCentury Turks (According to Syrian Sources). “The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Stidues”, volume 5, issue 1-2, Sweden 2011                                             
 52. Книга: Кавказ и великие тюркские империи (в соавторстве). Баку 2012
 53. Экскурс в историю Азербайджана. В книге: Раджабли А.М. Монеты Азербайджана. Баку, с. 15-20., 2012
 54. То же - на азербайджанском языке:  Rəcəbli Ə.M. Azərbaycan  sikkələri. Bakı 2012
 55. То же - на английском языке: Radjabli A.M. Cоins of Azerbaijan.  Baku 2012
 56. Книга: Сельджукская эпоха истории Кавказа. Москва 2012
 57. Организаторы и руководители событий 31 марта 1918 года.  «Soyqırımı və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi. Tezislər toplusu», Bakı 2013
 58. Книга: «Родословная армян» и их миграция на Кавказ с Балкан. Издание второе, исправленное. В соавторстве. Баку  2013
 59. Книга: Коллизии на Кавказе. Исторические очерки. Баку 2013
 60. Азербайджанская государственность в контексте азербайджанства. Сборник «Etnoqrafiyadan etnoloqiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji araşdırmalar». Bakı  2013
 61. Книга: Кавказ и армяне. Баку. Москва – Ленинград 2014
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Rus pravoslav Fələstin cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1963-2003-cü illərdə gast-professor kimi Azərbaycan və İrəvan ali məktəblərində
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan tarixçilərinin İctimai birliyinin sədri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı ş., AZ1043, Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393649
Mobil tel. (+994 50) 5900411 
Ev tel. (+994 12) 4920190
Faks  
Elektron poçtu raufgus@mail.ru
raufhistory@gmail.com