Balayev Aydın Hüseynağa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri
Təvəllüdü 19.11.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə elmlər doktor

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

5102.01

etnoqrafiya və etnologiya

Этноязыковые  процессы среди национальных групп Азербайджана

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.02

Vətən tarixi

Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87


25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri XX əsrin əvvəllində Azərbaycanda milli hərəkatın təşəkkülü, Azərbaycan türklərinin milli ideologi-yasının və milli identikliyin formalaşması proses-lərini tədqiq edərək, onların mahiyəti və inkişaf qanunauyğunlaqlarını müəyyən etmişdir. Həmçi-nin çaqdaş dövrdə Azərbaycanda gedən  etno-sosioloji prosesləri araşdırmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Развитие социальных функций  азербайджанского языка
 2. Роль азербайджанского языка в этнических контактах в дореволюционное время
 3. К проблеме этногенеза талышей
 4. Динамика развития социальных функций азербайджанского языка в сфере школьного образования и печати (1959-начало 80-х гг.)
 5. Место языковых проблем в современной идеологической борьбе
 6. Использование термина «тат» в Азербайджане
 7. Этноязыковые процессы среди национальных групп Азербайджана (на материалах этносоциологического исследования лезгин)
 8. Таты Азербайджана
 9. Речевое поведение лезгин Азербайджана в сфере потребления культуры (по материалам этносоциологичес-кого исследования)
 10. История создания и деятельности НФА
 11. История и историки
 12. Как добиться реализации  госу-дарственного статуса  азербай-джанского языка
 13. Азербайджанское национально-демократическое  движение в 1917-1920 гг.
 14. Март 1918 г.: правда и вымыслы
 15. Падение независимой Азербайджанской Демократической Республики
 16. Zanguezour, les leeons oubliees de I’histoire
 17. Зангезур: забытые уроки истории
 18. Панисламизм, пантюркизм и азербайджанизм 
 19. К вопросу о мидийском языке
 20. La Republique D’Azerbaidjan sur le chemin de la democratie. Chronique (1988-1991)
 21. Müxtəlif siyasi partiyaların Azərbaycan milli hərəkatında rolu (1917-1920-ci illər) 
 22. Национально-культурное строительство в АДР (1918-1920)
 23. Азербайджанское национальное движение: от «Мусавата» до Народного Фронта
 24. Azərbaycan Demokratik Respub-likası (1918-1920-ci illər) 
 25. “Difai” Qafqaz Ümummüsəlman Komitəsi 
 26. Азербайджан: численность, размещение и состав беженцев и вынужденных переселенцев
 27. Армяно-азербайджанский конфликт: факторы затрудняющие переговорный процесс
 28. 80-ci illərin axırlarında Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat 
 29. Slow Talks After long war
 30. Political reforms and social cohesion
 31. Фольклор
 32. Исторический обзор (в соавторстве)
 33. Этнографические зоны и ареал расселения азербайджанцев в XIX –ХХ вв. (в соавторстве)
 34. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг.
 35. The Karabakh conflict and present day situation (в соавторстве).
 36. The political-ideological doctrine of the Musavat party in the early twentieth century
 37. Причины и последствия перевода азербайджанской письменности на русскую графику 
 38. 20 Yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər.  
 39. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг. Автореферат на соиск. уч. ст. докт. ист.наук.
 40. Проблема эффективности применения методов народной дипломатии в карабахском урегулировании
 41. Языковое строительство среди национальных меньшинств Азербайджана в 20-30-е гг. ХХ в.
 42. Влияние языковой политики на развитие социальных функций Азербайджанского языка в 60-80-е гг. ХХ в.
 43. Политика национализации  языковой жизни в период государственной независимости в 1918-1920 гг.
 44. Влияние последствий иракской войны на урегулирование карабахского конфликта
 45. Преподавание языков малочисленных народов Азербайджана в школьном обучении в конце ХХ века
 46. Июньский кризис 1918 года: причины и сущность
 47. Позиция азербайджанских фракций в вопросе интеграции Северного Кавказа к Закав-казскому государству в 1918 г.
 48. Азербайджанские партии в ходе выборов во Всероссийское Учредительное Собрание в конце 1917 г.
 49. Позиции Азербайджанских фракций Закавказского Сейма в национальном вопросе
 50. Развитие социальных функций языков малочисленных народов Азербайджана в период независимости
 51. Динамика изменения функциональной нагрузки азербайджанского языка в сфере школьного образования и печати в период независимости
 52. Армянская политика «этнических чисток» в Эриванском уезде в 1918 году
 53. Карабах от периода независимости АДР к советской автономии
 54. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-XX вв.
 55. Динамика изменения численности населения Баку во второй половине XIX – начале XX века
 56. Azeris. A historical ethnoqraphic essay 
 57. Социологически и этнографические особенности общин
 58. Политические корни мартовских событий 1918 года
 59. Влияние модернизационных процессов в азербайджанском обществе на рубеже XIX-XX вв. на развитие национального языка
 60. Причины и последствия событий 20 января 1990 года
 61. Особенности политики азербайджанского правительства в национально-языковой сфере после обретения независимости
 62. Февральская революция и национальные окраины. Мартовские события 1918 года в Азербайджане
 63. Создание АДР – первый опыт по внедрению европейской модели национального государства на Востоке
 64. Политика дашнакского правительства Араратской республики в отношении азербайджанцев
 65. Мартовские события 1918 года в Азербайджане
 66. Oil producing villages: Ethnography, History and Sociology
 67. Проблема эффективности применения методов народной дипломатии в карабахском урегулировании.
 68. Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955)
 69. Цахуры
 70. Истоки карабахского конфликта
 71. Problem of efficiency of public diplomacy use in Garabagn process
 72. Azərbaycanda etno-dil prosesləri
 73. Лезгины Азербайджана
 74. Азербайджанская революция 1917-1918 годов в современной историографии
 75. Азербайджанские тюрки: процессы формирования нации и национальной идентичности на рубеже XIX-XX вв.
 76. Məmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955)
 77. Ценный вклад Г. Мамулиа в изучение истории кавказской эмиграции
 78. Moskvada M.E. Resulzadenin Eserlerinin toplusu neşr olunmuşdur
 79. Yüzyıl Başlarında Azerbaycan Türkleri'nde Ulusal Kimlik ve İdeolojinin Oluşumu
 80. Азербайджанская нация: основные этапы становления на рубеже XIX-ХХ вв.
 81. Ursachen und Folgen der Ereignisse vom 20. Januar 1990
 82. Процесс становления национальной идентичности азербайджанских тюрков в начале ХХ века
 83. Этноязыковые процессы в Азербайджане
 84. Məmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955)
 85. Le Cause e le conseguenze degli eventi del 20 Gennaio 1990
 86. Мамед Эмин Расулзаде. На чужих берегах (1922-1943)
 87. Ислам и формирование  национальной идеологии в Азербайджане: от уммы к нации
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4939701
Ev tel. (+994 12) 5103776
Faks  
Elektron poçtu  aydin.balayev@gmail.com