Əmrahov Ziyad Cümşüd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri  
Təvəllüdü 24.06.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5509.01

Tarixşünaslıq, Mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları 

Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40


12


10 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” problemi. Bakı: Elm və təhsil, 2017 (Monoqrafiya)
  2. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi. Bakı: Elm və təhsil, 2018 (Monoqrafiya)
  3. The sources of the Azerbaijan history. Baku, Khazar University publising, 2017, 127 p. (Textbook) 

Elmi əsərlərinin adları

1-AMRAHOV Ziyad; Armenian Question in the İnternational Congresses // İntercultural Communications, № 6-7, Tbilisi, 2009, p. 166-171.

2- AMRAHOV Ziyad: Russian political steps in the “Armenian Question” and the covenant on January 26 (February 8), 1914 between Russia and Turkey // 1 - Гілея: науковий вісник, Випуск 83 (№4), Киев, 2014, p. 140-142.

3- EMRAHOV Ziyad; Rus Tarih Yazımında Ermeni Meselesi ve Sorunun Oluşumunda Çar Rusyasının Rolü // Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu, Bildiriler, 23 Ocak, 2014, Ankara, s. 89-104.

4-EMRAHOV Ziyad; Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasyanın Ermeni ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (1890-1896) // Yeni Türkiye, Eylül-Aralık, 2014, Sayı 61, s.1387-1392.

C- ÖLKƏ İNDEKSLİ JURNALLARDA ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ

1-AMRAHOV Ziyad; Armenians in the governance of the Ottoman state. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 85-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2004.

2- AMRAHOV Ziyad; Supporting of the Armenian question in the International Treaties by Great Powers. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 86-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2005.

3- ƏMRAHOV Ziyad; Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi” nin meydana çıxarılmasında erməni kilsəsi və missioner təşkilatların rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2008, № 124-125, s.112-120.

4- ƏMRAHOV Ziyad; “Erməni məsələsi” ndə Rusiyanın siyasəti // Tarix və onun problemləri, 2008, № 4, s.93-102

5- ƏMRAHOV Ziyad; Genesis of the Armenian question // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2009, № 2, s.344-350

6- ƏMRAHOV Ziyad; “Erməni məsələsi” nin yayılmasında erməni kilsəsinin rolu // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 131-138.

7- ƏMRAHOV Ziyad; “Erməni məsələsi” ndə Fransanın rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2010, № 143-144, s. 169-182

8- ƏMRAHOV Ziyad; Türkiyə tarixşünaslığında “erməni məsələsi”nin tədqiqinə dair //Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: reallıqlar, perspektivlər. Gənc tədqiqatçıların 2 fevral Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2011, s.224-226

9- ƏMRAHOV Ziyad; San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” nin Böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, № 1, s. 165-172.

10- ƏMRAHOV Ziyad; San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” Türkiyə tarixşünaslığında // Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Bakı, 2011, s.464-466.

11- ƏMRAHOV Ziyad; “Erməni məsələsi” və 1918-ci il mart soyqırımı tarixi baxış bucağında // Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində. I Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2013, s. 223-226.

12- ƏMRAHOV Ziyad; Cənubi Qafqaz və Osmanlı əraziləri oxşar problemin prizmasında: “erməni məsələsi”ndə Rusiya faktoru // Strateji Təhlil, Bakı, 2014, sayı 2 (9), s. 55-65.

13- ƏMRAHOV Ziyad; Osmanlı dövlətinin 24 aprel 1915-ci il tarixli “Təhcir qanunu”nun tarixi və siyasi aspektləri haqqında // Strateji Təhlil, Bakı, 2015, sayı 1 (12), s. 79-88.

D- RESPUBLİKA VƏ BEYNƏLXALQ SİMPOZYUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1-“Sərhədsiz Televiziya üzrə Avropa Komitəsi” Daimi Komissiyasının 41-ci sessiyası, 6-12 Oktyabr, 2006, Fransa, Strasburq

2-“Sərhədsiz Televiziya üzrə Avropa Komitəsi” Ekspertlər Qrupunun iclası, Ankara, 12-16 Dekabr, 2006.

3- Since 2010 I have been researching related to the history of Caucasus Muslim Board in the Central State Historical Archive of Georgian in Tbilisi and in the Ottoman Archives in Istanbul

4- As an expert in the meeting “Azerbaijan-Europe: Forum on inter-cultures dialogue” held in Brussels on 15-18 March in 2011

5- The conference on “Human Rights and Gender Equality” organized by UN Association of Georgia, 1-8 July, 2012

6- Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu. 23 Ocak, 2014, Ankara

7- Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu. 8-10 Mayis, 2014, Kars, Türkiye

8- "Tehcirin 100. Yılında Osmanlı'nın Son Dönemindeki İsyanlar Sempozyumu". 18-20 Aralık, 2014, Diyarbakır, Türkiye.

9. Tarih ve Tarihçilik Uluslararası Sempozyumu // Ankara, 10-13 Aprel, 2017.

10. Üçüncü Uluslararası Osmanlı sancağından Cümhuriyet kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 6-8 Nisan, 2018.

11. Declaration of independence in the Caucasus. 100th years’ Anniversary. RUCARR Seminar, 22 may, Malmo, Sweden, 2018.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. “Xəzər” universiteti
  2. Bakı Dövlət Universiteti
  3. İqtisad Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Elm Tarixi İnstitutuAZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə   
Vəzifəsi Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 50) 3564985 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

zamrahov@gmail.com