Quliyev Bayram Nurəddin oğlu

 

Veb-sayt

https://bayram-quliyev-history.blogspot.com

https://science.academia.edu/BayramQuliyev 
 Image result for Quliyev Bayram Nurəddin oğlu 
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl şəhəri  
Təvəllüdü 20.03.1986  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru   
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5503.02;  5509.01

Vətən Tarixi; Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

İngilisdilli tarixşünaslıqda Elxanilər dövrü Azərbaycan mədəniyyəti  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XIII-XV əsrlər Azərbaycan tarixi, Moğollar, Elxanilər, Kitabi Dədəm Qorqud, Tibb tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti tarixi  

Elmi əsərlərinin adları

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1. Azərbaycanın böyük elm xadimi Nəsirəddin Tusi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2014, №3, səh. 157-162.

2. Elxanilər dövründə Azərbaycanın dini və xatirə tikililəri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 5, Bakı, 2015, № 17, səh. 86-91

3. XIII – XIV əsrlər Azərbaycanın musiqi tarixi (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015, №4, səh. 134-138

4. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda tibb elmi (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları (toplu). I cild. Bakı, 2016, səh. 495-497

5. История архитектуры Азербайджана в XIII – XIV веках (по англоязычной историографии) // Третьих Всероссийский (с международным участием) историко-этнографические чтения посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. (Сборник) ч1. M, 2016, стр.  181-186

6. Büyük İslam âlimi, bilim ülkesinin şahı - Nasirüddin Tusi // Yeni Türkiye. Orta doğu özel sayısı – IV. Ankara, 2016, sayı 85, sayfa. 587-593

7. К Описанию Архитектуры Азербайджана В Периоды Ильханата (по англоязычной историографии) // Сборник научных работ «Гилея: научный вестник». Киев, 2016, Выпуск 111 (8), стр. 140-142

8. Elxanilər dövründə Azərbaycanda tibbi biliklər  (ingilisdilli tarixşünasliq əsasinda) // Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı (toplu). I hissə. Gəncə, 2016, səh. 164-167

9. Şəms Təbrizi və onun təsəvvüfə dair bəzi fikirləri (ingilisdilli tarixşünaslıq üzrə) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tarix institutu. Elmi əsərlər. Cild 59, Bakı, 2016, № 1, səh. 24-30

10. Elxanilər dövründə Azərbaycanda təhsil  (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // “Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2016, səh.

73-75

11. Şəmb-e Qazan kompleksi və onun Azərbaycan təhsil sistemində yeri (ingilisdilli tarixşünaslıq əsasında) // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №1, səh. 287-290

12. XIII-XIV əsr Azərbaycan ədəbiyyati tarixi (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII beynəlxalq konfransının materialları. Bakı, 2017, səh. 479-480

13. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin ingilisdilli tarixşünasliqda əksinə dair // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2017, №3, səh. 315-319

14. Elxanilər dövrü Azərbaycanın xəttatliq və  miniatür tarixinə qissa bir nəzər (ingilisdilli tarixşünasliq üzrə) // Azərbaycan xalçaları, c 7, Bakı, 2017, № 24, səh. 125-129

15. XIII – XIV əsrlər Azərbaycan hüquq tarixinə qisa bir nəzər // Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan respublikasının beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiyası və hüquqi dövlət quruculuğunda hüquq elminin müasir İnkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans. 14 dekabr 2018-ci il, səh. 259-261

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müəllimi (bakalavr və magistr)
  2. Xəzər Universiteti. Tarix və Arxeologiya departamentinin müəllimi
  3. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İSE. Azərbaycan tarixi (ingilis dilində) müəllimi . 
Digər fəaliyyəti 

Müxtəlif beynəlxalq və elmi jurnallar və konfranslarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir. (O cümlədən: Rusiya, İran, Türkiyə və...) 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Elm Tarixi İnstitutuAZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə 
Vəzifəsi Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri  
Xidməti tel. (+994 50) 5853131  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

bayramqulusoy@yahoo.com