İmamquliyeva Kifayət Həmzə qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri   
Təvəllüdü 22.02.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.10.01

türk dilləri

Azərbaycan dilinin Şərur şivələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30 dan çox

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan dilinin Şərur şivələrini ilk dəfə sistemli şəkildə tədqiq etmişdir.

İlk dəfə olaraq "dominant" səslərdən bəhs etmişdir.

Fonetik hadisə və qanunları bir daha nəzərdən keçirmiş, novlaşma və cingiltililəşmə qanunu ilə bağlı yeni nəticələr əldə etmiş, affrikat, apikal və dorsal səslərin xüsusiyyətlərini yeni baxışla şərh etmişdir.

Səs təqlidi↔hərəkət↔ad↔əlamət modelini təqdim etmiş, bunun əsasında fonosemantik araşdırmalar aparmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Noraşen rayonu şivələrində işlənən kənd təsərrüfatı terminləri. Azərb.SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı, 1987, səh. 103-105

2.Noraşen rayonu şivələrində mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması. Oktyabr inqilabı və Azərbaycan dilçiliyi, Bakı, 1987, səh. 61-65

3.Noraşen rayonu şivələrində səs əvəzlənmələri. Azərb.SSR EA Xəbərləri, ədəbiyyat, dil, incəsənət seriyası, 1988, N1, səh. 67-70

4.Sonu ‒ov ilə bitən sözlərə dair. Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Gənc dilçilərin II Respublika konfransının materialları, Bakı, 1990, səh. 108-109

5. Шарурские говоры Aзербайджанского языка. Автореф.дис. … канд.фи-лол. наук. Баку, 1991, 29 səhifə

6.Affrikat samitlər. Dil, etnos, etnomiya, Bakı, "Örnək", 1994. səh.112-114

7.Novlaşma. Filologiya məsələləri, V buraxılış. Bakı, 1995. səh. 37-39

8.İraq-Türkman ləhcələrində qayıdış əvəzlikləri. Tədqiqlər-2. Bakı, 2001. səh.130-132

9.Felin təsriflənməyən formalarına və feli birləşmələrə bir nəzər. Tədqiqlər. Bakı, 2002. səh.98-101

10.İraq-Türkman ləhcəsi ("Morfologiya", "Sintaksis"). Bakı, Elm, 2004. səh.113-148, 233-279

11. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. A-Z, Bakı, Şərq-Qərb,2007.(şərikli)

12.Dil tariximiz dialektlərdə. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri (XII respublika elmi konfransının materialları), Bakı, Nurlan,2011. səh.189-191

13.Bir felin izi ilə. "Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri (Beynəlxalq elmi konfransın materiallar), Bakı, 2011. səh.293-295

14. Azərbaycan xalqının dilində və məişətində daş dövrünün izləri. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əsərləri. Xüsusi buraxılış. Bakı, 2012, səh 18-20

15. Böyük maarifpərvər ziyalı. “Elm” qəzeti, 20 noyabr, 2012, səh.13

16. .“Quşçuluq terminlərinin  tarixi-dialektoloji aspektdə fonosemantik təhlili”.  “ Türkologiya” jurnalı (2013, N 2)

17.“Baramaçılıq terminlərinin tarixi-dialektoloji aspektdə fonosemantik xüsusiyyətləri” . Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransının materilları (Bakı, AMEA Əlyazmalar İnstitutu “Elm və təhsil” nəşriyyatı 2013, səh. 334-341).

18.“Kök və şəkilçi morfemlərin müəyyənləşməsində cingiltililəşmə qanununun rolu”. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (Bakı, AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, 2013, səh. 53-54).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1980-1983-cü illər Beyləqan rayonu Örənqala kənd orta məktəbində müəllim

1983-1984-cü illərdə Babək rayonu Vayxır kənd orta məktəbində müəllim

1996-2008-ci illərdə Bakı şəhəri 83 saylı liseydə müəllim

2008-ci ildən indiyədək Bakı şəhəri "Kaspi" təhsil mərkəzində müəllim

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6123702 
Ev tel. (+994 12) 4360769 
Faks  
Elektron poçtu k.imamquliyeva@mail.ru