Binnətova Güntəkin Komunar qızı

 

Anadan olduğu yer Lerik rayonu   
Təvəllüdü 05.02.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.06.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Leik rayonu şivələrini Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə tədqiq etmişdir

Elmi əsərlərinin adları

 1. Lerik rayon şivələrində ismin hal və mənsubiyyət kateqoriyaları, Filologiya məsələləri, IX buraxılış, Bakı, Elm,1998
 2. Lerik rayon şivələrinin bəzi fonetik xüsusiyyətləri, Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu,N1, B., APİ, 1998
 3. Lerik rayon şivələrində felin zamanları, Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 1999
 4. Lerik rayon şivələrində işlənən alınma sözlər, Filoloji araşdırmalar, Bakı, 2000
 5. Lerik rayon şivələrində felin arzu və vacib şəkilləri, “Elmi axtarışlar”, IV toplu, B., 2001
 6. Lerik rayon şivələrində felin təsriflənməyən formaları, “Elmi axtarışlar”, V toplu, B., 2001
 7. Lerik  şivələrinin Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin bölgüsündə yeri, Tədqiqlər.Prof.A.Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları.Bakı, 2002
 8. Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri, Filologiya elmləri alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2002
 9. Lerik şivələrində leksik yolla sözyaratma prosesi, Ali məktəblərdə dillərin öyrənilməsinin müasir problemləri. Ali məktəblərarası VII elmi-praktik konfransının məruzə və tezisləri, B., 2004
 10. Təbriz ---- elim mənim, dilim mənim, Tədqiqlər, N4, Bakı, 2009, 75-79
 11. Dərbənd dialekti—dilimizin möhtəşəm abidəsi, Azərbaycan cümhuriyyəti qəzeti, 19-26 fevral, 2010, s.5
 12. Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri, Kitab. Bakı, “Nurlan”. 2007, 174 s.
 13. Azərbaycan dilinin Lerik rayonu şivələri,     Kitab. Bakı, “Nurlan”. 2007, 174 s.
 14. Bəhlul Abdulla- Ömür yolu, Bəhlul Abdulla-Sevgidolu alim və pedaqoq,Xəzər Universiteti Nəş-riyyatı, Bakı, 2010.
 15. Azərbaycan dilinin dialektolojilüğəti A-Z, Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti A-Z.Şərq-Qərb, Bakı, 2007. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti A-Z.Şərq-Qərb, Bakı, 2007. 566 səh,həmmüəllif
 16. Şagirdi biliyə çatdırmaq doğrudur, yoxsa biliyi şagirdə, Azərbaycan müəllimi qəzeti, 2003,10  fevral, səh.4
 17. 17. Şəkilçi morfemlərin müxtəlifsistemli dillərdə təzahür formaları, AMEA Nəsimi  adına Dilçilik İnstitutunun əsərləri, xüsusi buraxılış, 2012, səh. 70-73
 18. Bəzi əkinçilik terminlərinin etnolinqvistik təhlili, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi əsərləri(XIII Respublika elmi konfransının materialları ) Bakı, 2013
 19. Bəzi əkinçilik terminlərində leksik-semantik dəyişmələr, müasir şərqşünaslığın aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2013
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

AzərbaycanMüəllimlərİnstitutundamüəllim (2009-2010)

XəzərUniversitetindəmüəllim (2004-cü ildənhal-hazıraqədər)

XəzərUniversiteti“Dünya” məktəbindəmüəllim(2004-cü ildənhal-hazıraqədər)

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5648231 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu guntekin-binnatova@mail.ru