Məlikova Leyla Fuad qızı

 

Veb-sayt

https://independent.academia.edu/LeylaMelikova 

  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 13.09.1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


09.00.13.

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi   

Bəhailiyin qaynaqları və dünyagörüşünün əsas aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

6

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Şərq fəlsəfəsi problemləri, Şərq ölkələrində, о cümlədən Azərbaycanda dini təfəkkür, dini hərəkatların dini-fəlsəfi və tarixi-ideoloji aspektlərinin formalaşması və inkişafı sahəsində elmi araşdırmalar; Elmi məqalə və kitabların yazılışı və nəşri; Elmi tərcümələr; Elmi məcmuələrin redaktəsi; Elmi семинар və konfransların təşkili.

Elmi əsərlərinin adları

1. Некоторые аспекты концепции человека в исламе (до ХIII в.). // «Tədqiqlər», АМЕА Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, № 1, Bakı, 2001. С.116-126.

2. Истоки и основные аспекты развития концепции человека в средневековой мусульманской схоластике (общий обзорный анализ). // Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik. АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı: 2001. S.253-257.

3. «Mirzə Kaım Bəyin 200 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans». // «ЕЛМ», (Qəz.), 21 iyul 2003 il, № 25 - 26 (666 - 667). S. 12.

4. Символика и обрядность в религиозной практике Бахаи. // Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (Şərqşünaslıq fakültəsinin 80-illiyinə həsr edilmiş). Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. 2003. S. 259-261.

5. Некоторые мировоззренческие аспекты бахаизма. // Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik. Akademik Z.M.Bünyadovun 80-illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, “Nurlan”, 2003. S. 327-329.

6. Некоторые сведения об истории распространения бахаизма в Азербайджане. // Azərbaycan MEA Xəbərləri (Тарих, fəlsəfə və hüquq seriyası). Azərbaycan və rus dillərində.№ 5-6. 2005. С. 67-75.

7. Особенности концепции человека в бахаизме. // «Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri)». XVIII, Bakı, «Səda», 2006. S. 299-303.

8. Некоторые феноменологические особенности бахаизма. // АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. «Elmi araşdırmalar» dərgisi. Bakı: 2006. S. 575-582.

9. Характерные особенности концепции цикличности божественного откровения в бахаизме. // AMEA, Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, 3 (51), Bakı, 2006. S.176-178.

10.Сведения о деятельности бахаитской общины в Советском Азербайджане в условиях сталинского режима (1920-40 гг.). // AMEA, Beynəlxalq elmi-nəzəri “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, 4 (52), Bakı, 2006. S. 180-181.

11. Социальные аспекты бахаизма. // AMEA FSHTİ-nın “Sosial-siyasi problemlər” elmi-nəzəri jurnalı. Bakı, 2007, № 3 (16). S. 123-132.

12. Бахаизм и экуменизм - явления одного порядка, в условиях глобализирующегося мирового сообщества. // AMEA FSHTİ-nın “Sosial-siyasi problemlər” elmi-nəzəri jurnalı. Bakı: 2007, № 2 (8), s. 67-74.

13. Бахаизм в Азербайджане. Кавказ и глобализация. // The Caucasus and Globalization. Sweden: CA&CC Press® AB Publishing House, 2007, Vol. 1(5). P. 93-100.

14. Общий анализ проблемы изучения специфики бахаизма - как религиозного движения современности. // АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun «Elmi araşdırmalar» dərgisi. Bakı: 2008, s. 500-510.

15. Bahaism and ecumenism in the context of recent sociocultural trends. The Caucasus and Globalization. Sweden: CA&CC Press® AB Publishing House, 2008, Vol. 2, Issue 3. P. 105-112.

16. О некоторых морально-этических аспектах бахаизма. // UNESCO, AMEA FSHTİ-nın «Dünya fəlsəfəsi kontekstində islam bölgəsi fəlsəfəsinin tədqiqi və tədrisi problemləri» konfransının materialları. Bakı: 2008. S. 42-43.

17. Этико-философские аспекты бахаизма. // АМЕА Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun «Şərq fəlsəfəsi problemləri» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. Bakı: 2008. S. 82-88.

18. İslamın aktual problemləri (dəyirmi masa). // АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Azərbaycan Şərqşünaslığı” dərgisi. №1 (3), Bakı: 2010. S. 76-78.

19. Элементы исмаилитского гнозиса в бахаитской религиозной доктрине. // АМЕА-nın Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar” dərgisi. Bakı: 2007/2011, s. 288-293.

20. Influence of Religious Factor on Women’s Status in Azerbaijan, later 19-earlier 20 Centuries (till the 1920s). // SEPHIS and Khazar University Workshop “Women and the Public Sphere”Baku, Azerbaijan, 17-22 June 2008, Khazar University Conference Center.

21. Взаимосвязь общемирового социокультурного процесса с общественно-религиозной ситуацией в современном Азербайджане (общий анализ). // АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu tərəfindən «Müasir Şərqin sosial-iqtisadi inkişafı və Azərbaycanın modeli» mövzusunda keçirilən Ümumrespublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: 2010.

22. К вопросу о генетической связи бахаизма и шиизма. // АМЕА Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun «Şərq fəlsəfəsi problemləri» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. Bakı: 2011.

23. «Истоки и основные мировоззренческие аспекты бахаизма». // АМЕА ak. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, "Bakı Çap Evi", Bakı: 2011. 199 səh.

24. "Книга точки "Каф" (перс .: کتاب نقطة الکاف) мирза Джани Кашани и её место в бабидо-бахаитской историографии. //AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində 2012-ci il 7-8 may tarixində AMEA-nın həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı Qəhramanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90-illiyinə həsr olunmuş "Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq Elmi Simpozium. S.151-153.

25. Взаимосвязь неоуниверсалистских религиозных концепций Востока с идеологией западного глобализма (на примере бахаизма). // II Съезд молодых востоковедов России и СНГ (Москва, Звенигород, 3-5.10.2012). Программа, тезисы докладов, список участников. Москва, 2012, с. 106.

26. Взаимосвязь неоуниверсалистских религиозных концепций Востока с идеологией западного глобализма (на примере бахаизма). «ORIENTALISTICA IUVENILE» - V. (Материалы Съезда молодых востоковедов России и СНГ), (Москва-Звенигород, 3-5 10. 2012.). Москва, 2012. Совет молодых учёных РАН. Отделение историко-филологических наук РАН. Институт Востоковедения РАН. Центр Стратегических Исследований ПРИ Президенте Республики Азербайджан. // Взаимосвязь неоуниверсалистских религиозных концепций Востока с идеологией западного глобализма (на примере бахаизма). Москва: 2012. Стр. 152-160.

27. Критический анализ межрелигиозного диалога культур на основе новых религий: изучение проблемы на бахаизма. (На английском). // Труды 3-го Международного конгресса кавказоведов Мультикультурализм и толерантность на Кавказе. Тбилиси, Грузия. 23-26.10. 2013. Pp. 421-423.

28. Шейх Мухаммад аль-Газали Ахмад ас-Сакка (1917-1996) - новаторство в контексте современности. «ORIENTALISTICA IUVENILE» - VI. Съезд молодых востоковедов СНГ. (Сборник тезисов). Совет молодых учёных РАН. Отделение историко-филологических наук РАН. Институт Востоковедения РАН. Институт Востоковедения НАНА. Центр Стратегических Исследований при Президенте Республики Азербайджан. Баку, 11. 14.11. 2013 г. С. 46.

29. Шейх Мухаммад аль-Газали Ахмад ас-Сакка (1917-1996) - новаторство в контексте современности. «ORIENTALISTICA IUVENILE» - VI. Сборник статей Съезда молодых востоковедов СНГ. Совет молодых учёных РАН. Отделение историко-филологических наук РАН. Институт Востоковедения РАН. Институт Востоковедения НАНА. Центр Стратегических Исследований при Президенте Республики Азербайджан. Баку, 11.14.11. Баку, 2014 г. С. 549-556.

30. Бахаизм: идейная эволюция неоуниверсалистской религиозной доктрины (путь от Востока до Запада). Кавказ и глобализация. Швеция: CA & CC Press® AB Publishing House, 2013, Vol. 7, Выпуск 3-4. Pp. 131-149.

31. Ислам в Азербайджане. // Материалы международной конференции «Конфессии на Кавказе». Халлам Конференц-Центр, Лондон, 2014.

32. К вопросу о происхождении и путях развития религиозного аспекта «нахды». //АМЕА-nın Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar” dərgisi, 10 (Х), Bakı: 2014, S. 316-323.

33. “M.R.Rizanın (1865-1935) maarifçi islahatçılığının xüsusiyyətləri” // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun “Şərq Fəlsəfəsi məsələləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, №XX, Bakı, 2015. S. 16-23.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1999-cu ildən АМЕА akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Azad Həmkarlar İttifaqının katibi;

- 09.00.13 - "Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi" ixtisası üzrə AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunuda fəaliyyət göstərən İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının Elmi katibi;

- 2009-cu ildən AMEA "Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq" İnstitutunun nəzdində nəşr edilən "Şərq fəlsəfəsi məsələləri" beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnalının (Baş Redaktor Z.Quluzadə) redaksiya heyətinin üzvü. http://joph.azersayt.com/comments-joph-447457

- 2013-cü ildən həmin İnstitutda 7214,01 - "Din tarixi və fəlsəfəsi" ixtisası üzrə İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının üzvü;

- 2013-cü ildə həmin İnstitutun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini;

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392661
Mobil tel. (+994 50) 5358821
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu leyla_melikova2004@yahoo.com