Bəşirova Bəşarət İsmail qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam şəhəri
Təvəllüdü 12 Avqust 1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

07.00.03

 

Türkiyədə Şəhərləşmənin Sosial-İqtisadi Problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

 

6

 

5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1 .  Millət Atası ,Sadık Sükürov, Mübariz Səfərov.( türkcəyə tərc.)Ankara .Asena,2002.

2. Müasir Türkiyədə Şəhərləşmə. (Türkсə). XI Türk Tarix Konqresi.Ankara,5-9 Eylül 1990 (Konqresə təqdim olunan məruzələr.)VI cild.1994.

 3. 60-70-ci illərdə Türkiyədə Şəhərləşmənin  sürətlənməsi və işsizlik probleminin kəskinləşməsi..(rus dil.).İdeologiya,Siyasət . Beynəlxaq münasibətlər. III cild.Moskva1984.

4.  Türkiyənin şəhərlərində marjinal təbəqələrin formalaşması(rus dil.)Aspirantlar və Gənc alimlərin konfransının materialları. II.Cild. İdeologiya,siyasət və beynəlxlq münasibətlər. Moskva ,1988 .

5. Türkiyədə nisbi əhali artığlığı Şəhərləşmənin  başlıca mənbəyi kimi.II məcmuə.İran və Türkiyənin İqtisadi İnkişaf Məsələləri.Bakı-1988.

 6. Türkiyədə şəhərləşmənin xüsusiyyətləri.Gənc Şərqşünasların III elmi konfrans. materialları.(25-26 may 1984.)Bakı, Elm nəşriyyatı.1985.

7.Türkiyədə mənzil problemi.Azərb.SSR EA  “Xəbərlər”.Tarix,Fəlsəfə və Hüquq seriyası ,N1, Bakı-1988.

8. Türkiyədə “Gecəqondu” məskənləri.Azərb. `SSR  EA .“Xəbərlər”.Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, N2,Bakı 1988.

9. İlk Türklər,Ön Türklər-Hunlar və İmperatorları Mətə. Elmi Araşdırmalar.Xüsusi Buraxılış. Şərqşünaslıq İnstitutu.-50 Bakı -2008.

10. İsmayıl Aka  (Türkiyə,İzmir).Şahruxun Qaraqoyunlular üzərinə Səfərləri. I.  Məqalə (türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməm). –Tarih İncələmələri Dərgisi (Ankara-İzmir)Azərb. SSR EA. Xəbərlər, “Elm” nəşriyyatı.

11. İsmayıl Aka.Şahruxun Azərbaycan Səfəri   II.məqalə (türk dil. Azərb.dil. tərc. Tar.İnc.Dərg. (Ankara-İzmir) Azərb.SSR EA. Xəbərlər. “Elm”nəşriyyatı.

12. Azərbaycan Osmanlı İdarəsi Altında və şəhərləşmə (Türkçe).  XIII Türk  Tarih Konqresi,  Ankara. 1999, Konfrans materialları.

13. Orta əsr Osmanlı  şəhərlərinin sosial-iqtisadi mənzərəsi(Övliya Çələbinin “Səyahətnamə ” si əsasında)Tarix və Müasirlik. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın  materialları. Nurlan.2003.

14 .Z.V.Togan. Ümumi Türk Tarixinə Giriş.Cild I.Ən əski dövrlərdən 16.əsrə qədər.İstanbul 1981.

15.Övliya Çələbi. Səyahətnamə. I cild,II cild və III cild. Azərbacan dilinə tərcümə (çapa hazırlanır).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU –İlahiyyət fakültəsi-1993-1994-cü illərdə 
Digər fəaliyyəti  1) tərcüməçi; 2)AMEA Sosial Araşdırma və İnformasiya institutunda  baş elmi işçi (yarım ştat)1996-2002. (an alitik-politoloq

2) Elmi işlərin tərcüməsi – külli miqdarda( rus və Azərbaycan dillərindən  türk dilinə( çap olunub).

Təltif və mükafatları

müxtəlif illərdə : dəfələrlə -pul mükafatı

1. (pul): plan işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi.

2.İnstitutun ictimai həyatında fəal iştirakıma görə.

3.Külli miqdarda beynəlxalq konfrans,simpozium materiallarının tərcüməsi.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5388755
Mobil tel. (+994 50) 3869719
Ev tel. (+994 12) 4913236
Faks  
Elektron poçtu  ms.basharat@mail.ru