Nuriyev Musa Abduləli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Balakən r-nu, Hənifə kəndi
Təvəllüdü 10.04.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.04.13

Elektrofizika

Akustoelektrik çeviricilər üçün bimorf pyezokompozitlər yaradılmasının fiziki-texnoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

129

 

45

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 müəlliflik şəhadətnaməsi, 5 Azərbaycan patenti
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Polimer kompozit sistemlərinin elektrofiziki və elektroaktiv (elektret halı, pyezo, piroelektrik) xassələrini tədqiq etmiş və bu xassələrə ionlaşdırıcı radiasiyanın təsirni araşdırmışdır. İonlaşdırıcı radiasiyanın  köməyi ilə bu xassələrin modifikasiyasının mümkünlüyü göstərilmişdir. Çeviricilər texnikası üçün bimorf pyezokompozitlər yaradılmasının elmi əsasları işlənmişdir. Hal-hazırda müxtəlif nanokompozit strukturların alınması imkanları və onların elektrofiziki və aktiv xassələrinin radiasiya ilə modifikasiyası üzrə tədqiqatlar aparılır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Шахтахтинский М.Г. Мамедов А.И. Курбанов М.А., Электронно-ионные и поляризационные процессы в композитах полимер-пьезоэлектрик, Сб.»Электронная техника», сер.6, вып.4(233),1988, 6 стр.

2. Магеррамов А.М, Микрофон на основе пьезокомпозитного материала, Физика, №2, т.5, 1999. с46-48

3. Курбанов М.А., Магеррамов А.М., Исмаилова Р.С., Ибрагимов А.Б., Особенности создания биморфных пьезо-элементов из монолитных полимерных композитов, Проблем энергетики, №4, 2004, с.27-32.

4. Магеррамов А.М.Гамидов Э.М., Гаджиева Н.Н., Роль поверхности при получении тонких полим. пленок ПВД(Ф-ТэФЭ) Поверхность, №7, 2005, с.83-87

5. А.М.Магеррамов, М.Н.Байрамов, Р.С.Исмаилова, Изучение влияния предварительного УФ-облучения на процессы электризации композиции эпоксидной смолы ЭД-20 с изо-метилтетрагидрофталевом ангидридом, Пластические массы, №2, 2007, стр. 20-22

6. М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова Электропроводность нанокомпозиций на основе полимера и халкогенидных полупроводников СdS Cu2S, Электронная обработка материалов №5, 2007, стр. 102-105

7. М.Б.Мурадов, Г.М.Эйвазова Чувствительность композитов на основе желатина и наночастиц Сu2S и CdS к парам некоторых органических соединений, Электронная обработка материалов 2007, №6, стр.119-123.

8. МурадовМ.Б., Эйвазова Г.М., ГаджимамедовР.Г., Диэлектрическая релаксация в нанокомпозитах CdS/ПВС. Жур. «Прикладная физика», №4, 2008, с.135-137.

9. Магеррамов А.М., Ахмедов Ф.И., Исмаилов И.М., Радиотермолюминесценция гамма облученных композиций полипропилена с дисперсными оксидами, Электронная обработка материалов, 2009, №5, с.105-108.

10. Məhərrəmov A.M., Safarova S.I. Короноэлектреты на основе композитов полипропилена диспергированных полупроводниковым наполнителем TlIn x Ce1xSe2, Электронная обработка материалов, 2010, №2, с.92-95.

11. M.A.Ramazanov, P.B.Agakishiyeva Sh.Sh.Amirov, Magnetoresistance effect in a PE+Fe3O4 based polymer nanocomposite system, Optoelectronics and advanced materials Rapid communications, v.4, №9, 2010, p.1387-1390.

12. Mагеррамов А.М., Багирбеков Х.В., Диэлектрические свойства и особенности совместимости полипропилена с диметилвинилсилоксановым эластомером СКТФВ-2001, Журнал «Материаловедение», №3 (168), 2011, с.18-21.

13. Магеррамов А.М., Рамазанов М.А., Агакишиева П.Б., Эффект магнетосопротивления в полимерной нанокомпозитной системе на основе ПЭ+ Fe3O4, Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 2011, т.9, № 3, с.583-588.

14. А.М. Магеррамов, А. А. Шукюрова, Электретные свойства наноструктурированных пленок политетрафторэтилена, Пластические массы, 2012, №10, с.7-9

15. A.Sh.Gasanov, A.M Magerramov, I.A. Orudzhev. Relaxation of the Electret Charges of PET Films after the Action of Aerosol Particles, Surface Engeneering and Applied Electrochemistry, 2012, Vol.48, No.4, pp.343-347.

16. A. M. Magerramov, Kh. V. Bagirbekov, M. A. Nuriev, D. F. Rustamova, Dielectric properties and radiothermo luminescent features of polypropylene/αAl2O3 highly filled compositions, Surface Engeneering and Applied Electrochemistry, 2013, Vol.49, No.2, pp.176-179.

17. Магеррамова А.М., Ахмедов Ф.И., Садыгов Х.А., Oсобенности зарядового состояния композитов полипропилен - оксиды металлов, Физика и химия обработки материалов, 2013, № 1, с.57-60

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 3642217
Ev tel. (+994 12) 4781263
Faks  
Elektron poçtu musa_nuriev@mail.ru