Bayramov Məzahir Nəsrəddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 15.03.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

01.04.24

Radiasiya materialşünaslığı

ED-20 əsaslı epoksid kompozit materialların elektro- və radiasiya ilə modifikasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 36

 

19


12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 9 müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 Azərbaycan  patenti
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri ED-20 markalı epoksid-dian qətranı, müxtəlif anhidrid və amin tipli bərkidicilər, plastifikatorlar,şüşə lif və pyezakeramika əsasnda polimer kompozitlərin (şüşə plastiklərin) elektrik sahəsi, UB-və qamma şüalarla modifikasiyası prosesi öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Байрамов М.Н.,Гасанов К.А., Насибов С.И., Рустамова Э.Ф. Комбинированные длинностержневые изоляторы. Тематический сборник научных трудов, Аз.ПИ, 1986 г.

2. Багиров М.А., Магеррамов А.М., Байрамов М.Н. Влияние УФ-излучения и электрических разрядов на водопоглащение связующих на основе ЭД-20. Ученые записки АзТУ, 1994, № 1,с.130-135.

3. Байрамов М.Н., Магеррамов А.М. Действие электрического поля на позисторные свойства стеклопластика на основе эпоксидно-новолачной смолы.// Физика, 2004, Т.10, №3, с.58-60

4. Магеррамов А.М., Нуриев М.А., Байрамов М.Н.,Исмаилова Р.С.Изучение влияние предварительного УФ-облучения на процессы электризации композиции эпоксидной смолы с изометилтетрагидрофталевым ангидридом.// «Пластические массы» 2007. №2, с.20-22.

5. Кулиев М.М., Исмаилова Р.С., Байрамов М.Н. Исследование полимерных композиций методами термоактивационной спектроскопии.// ЭОМ, 2008, №6, с.52-55.

6. Кулиев М.М., Исмаилова Р.С., Шукюрова А.А., Байрамов М.Н. Диэлектрические харак-теристики и электропроводность полимерных композитных материалов в условиях нагрева-охлаждения. Пластмассы со специальными свойствами. Сборник научных трудов. Под.общ.ред.дхн, проф. Н.А.Лаврова, Санкт-Петербург, Изд-во Профессия, 2011, с.305-308.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1997-2002-ci illər Mingəçevir Politexnik İnstitutu (Universiteti), Fizika kafedrası
Digər fəaliyyəti  1973-2002-ci illərdə Mingəçevir “Azərelektroizolit” zavodu, “Ümumittifaq Elektrotexnika İnstitutunun” Mingəçevir şöbəsi, “Ümumittifaq Elektroizolyasiya materialları və bərk dielektriklər elmi tədqiqat və layihə İnstitutunun” Mingəçevir şöbəsi, Mingəçevir “ELM” Elmi istehsalat dövlət müəssisəsi
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Еlmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5353413
Mobil tel. (+994 50) 6735128
Ev tel. (+994 12) 4276547
Faks  
Elektron poçtu bayramov.mezahir@rambler.ru