İskəndərova Zenfira İskəndər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 25.10.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

02.00.09

Radiasiya kimyası

CO2- Hidrogen sistemində ionlaşdırıcı şüaların təsiri ilə baş verən zəncirvari reaksiyaların kinetikasının eksperimental tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

 

35


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Suyun toksiki-üzvü çirkləndiricilərdən radiasiya-kimyəvi təmizlənməsi prosesinin elmi əsaslarının işlənməsi, Hidrogenin PXB-li yağların fotokimyəvi xlorsuzlaşma prosesinə təsiri, PXB-li yağların UB və γ şülanmadan əvvəl və sonra fraksiya tərkibi və fotolitik parçalanma prosesinin UB-spektroskopiya ilə tədqiqi öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Фотоэлектрохимическое разложение воды на сенсибилизированном красителями рутиловом электроде, Новосибирск, 1983, З.И.Искендерова, В.Р.Рустамов , В.П.Пахомов, А.С.Сулейманов

2. Образование моноокиси углерода и водорода при терморадиолизе СО2 в присутствии паров воды, Химия высоких энергий, №5, 1983, стр.473-476, М.А.Курбанов, З.И.Искендерова, В.Р. Рустамов, В.К. Керимов

3. Фотолиз и радиолиз смесей СО2- Н2O, Вопросы Атомной Науки и Техники,№3, 1985, М.А Курбано , З.И.Искендерова В.Р.Рустамов, Х.Ф.Мамедов

4. Цепные превращения при радиолизе газофазных смесей СО2-Н2, Химфизика №1, 1986,стр.135-136, М.А Курбанов , З.И.Искендерова, Б.Г.Дзантиев, Х.Ф.Мамедов

5. Фотолиз газовых смесей H2S-CH4, Химия высоких энергий. №6, 1986,стр.554-555, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Рустамов В.Р, Мамедов Х.Ф

6. Терморадиационное восстановление СО2 в присутствии конвертирующих добавок Конференция по атомно-водородной энергетики и технологии, АВЭ и T №2(1987), М.А Курбанов, З.И.Искендерова

7. The photolysis and radiolysis of H2S-CH4 gas phase mixture, J.Radioanal.nucl.chem., Letter. 1987, 119/21, 95.,M.A. Gurbanov, З.I.Iskandarova, Х.Ф.Мамедов

8. Влияние температуры на радиолиз СН4 и смеси H2O+CH4, Химия высоких энергий. №2, 1988, стр.182-184,М.АКурбанов , Х.Ф.Мамедов

9. Цепное образование Н2 при терморадиолизе смеси СО2-Н2, Химия высоких энергий. №3, 1988,стр.218-220,М.АКурбанов, З.И.Искендерова, Х.Ф.Мамедов, В.Р.Рустамов

10. On the energy transfer at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler. Chemistry, 1988, V, 128, №3, p.195, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Х.Ф.Мамедов

11. Влияние температуры на радиолиз СО2 в присутствии добавок, Труды Сектора РИ, 3-том, Баку, 1989 г., М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Ш.Н.Ализаде

12. Исследование радиационной и фототермических процессов разложения сероводорода в присутствии гомогенных добавок, Вопросы атомной науки и техники, ср атомно-водородной энергетики и технология, 1989.Вып.2, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Х.Ф.Мамедов

13. Кинетика расходования диоксида сера при радиолизе модельных газовых смесей, Вопросы Атомной Науки и Техники.ср Ядерная техника и технология, 1991, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Х.Ф.Мамедов

14. Kinetics of H2S destruction at the radiolysis of CH4-H2S gas mixture, J.Radional. and nucler. Chemis., 1991, V, 149, №2, p.281-284, M.A.Gurbanov,З.И.Искендерова, Х.Ф.Мамедов

15. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях инициированного термическим распадом пероксида водорода Кинетика и катализ №3, 1996, стр. 343-345, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Н.А.Ибадов

16. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях инициированного термическим распадом пероксида водорода Кинетика и катализ №3, 1996, стр. 343-345, М.А Курбанов, З.И.Искендерова, Н.А.Ибадов

17. Polixlorbifenilli transformator yağlarının heksan və propil spirti iştirakı ilə radiolizi, Azərbaycan Kimya Jurnalı №3 2010, səh.75-78, Qurbanov.M.Ə, İskəndərova Z.İ, Abdullayev E.T, İbadovN.O, Qurbanov Ə.H.

18. Polixlorbifenilli (PXB) yağların γ şüaların təsiri ilə çevrilmə qanunaııyğunluqlarının tədqiqi, Kimya Problemləri №2 2010, səh. 292-295, Qurbanov .M.Ə, İskəndərova Z.İ, Abdullayev E.T, Qurbanov Ə.H

19.Радиолиз двухфазной системы полихлорбифенилы – вода, Химические проблемы, №2,2012, стр. 292-296, М.А.Курбанов,З.И.Искендерова, У.А.Гулиева,А.А.Джаванширова

20. Fenolun sulu məhlullarının radiolizi zamanı ikiatomlu fenolların əmələ gəlməsinin kinetik qamunauyğunluqları, Kimya Problemləri jurnalı, Azərbaycan, Bakı, 2013, M.Ə.Qurbanov, E.T.Abdullayev, İskəndərova Z.İ.

21. Исследование фотолиза полихлорбифенил содержащего трансформаторного масла методом УФ - спектроскопии, Химия высоких энергий,2014,М.А.Курбанов, З.И.Искендерова Э.Т.Абдуллаев,А.А.Джаванширова, Ш.М.Шафиева

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1995-2009-ABU

2009-2014-Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 7854220
Ev tel. (+994 12) 3748260
Faks  
Elektron poçtu zemaiskender@mail.ru