Tağıyev Teymur Bəhmən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tərtər rayonu, Kəngərli kəndi
Təvəllüdü 28.03.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                                                                 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Laylı qallium tellur monokristalının elektrik və fotoelektrik xassələrinə yüksək enerjili şüaların təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

27

 

12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri GaTe, GaSe, GaS, GaS:Er monokristallarının elektrofiziki və optik xassələrinə elektron və qamma şüalarının təsirinin tədqiqi. Bu yarımkeçiricilərdə cərəyanın keçmə mexanizmi öyrənilmiş və cərəyanın keçmə mexanizmi həçmi yüklərlə əhatə olunmuş cərəyanın hesabına baş verdiyi müəyyənləşdırilmişdir. GaTe monokristalı əsasında termoelektrik çeviricisi və onun çıxış siqnalının idarə olunma üsulları müəyyən edilmişdir
Elmi əsərlərinin adları 1. Оптические и фотоэлектрические свойства слоистых монокристаллы GaS Er облученных гамма-квантами. Ж. Электронная техника.1989г. сер.6, в.4, с.241

2. Влияние гамма излучения на электропроводность слоистого монокристаллы GaS . Неорганические материалы. 2008. т.44, №2,с.1-4

3. Fotoconductvity and photoluminescence features of -irradiated GaS0,75Se0.25Er singler crustals. J. Semiconductor Physics, Quantum and Optoelectronics, 2011, v.14, №3, p.362-364

4. Инжекционные токи в слоистых кристаллах теллурида галлия. Ж. Электронная техника.1989г. сер.6, в.4, с.241

5. Влияние ионизирующего излучения на механизм токопрохождения в монокристаллах TlInSe2 Ж. ФТТ,2011, том 53, вып.11, с.2097-2011

6. The influence of irradiaton by electrons and qamma= quanta on photoelectrical and optical properties of epitaxial Pb1-xMnxTe film. J. Semiconductor Physics, Quantum and Optoelectronics, 2007, v.10, №2, p.26-28

7. Механизм токопрохождения в монокристаллах TlInSe2 при сильных электрических полях … Ж. Электронная Обработка Материалов. 2010, №5, с.115

8. Особенности механизма токопрохождения в монокристаллахTlInSe. AMEA xəbərləri fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astranomiya. 2010. №2. s.100-105.

9. Влияние гамма и электронного облучений на волтьамперные характеристики монокристаллов селениде галлия . Ж. Физика, 2008, т.14 №3, с.76-77….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 55) 7034291
Ev tel. (+994 12) 5139323
Faks  
Elektron poçtu tbtagiyev@mail.ru