Məmmədli Sevil Akif qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Uluxanlı bölgəsi  
Təvəllüdü 1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.09.01

Genetika

Retinol asetatın genomühafizə təsir mexanizminin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Retinol asetatın genomühafizə təsir mexanizmi öyrənilmişdir

2. Qamma radiasiya və başqa stress faktorlarla bitkilərin müxtəlif toksonomik qruplarında genetik qeyri-stabilliyin tozlanmadan asılılığı öyrənilmişdir.

3. Müxtəlif bitki ekstraktlarının radioprotektor xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Mamedova S.A. The features of the retinol-acetate correction of induced by ultra-violet rays mutagenesis //19th Annual Meeting of EEMS, Greece, Rhodes, 1989. P. 138.

2. Əliyev Ə.A. , Babayev M.Ş., Məmmədli S. A.,və b. Ğen mutasiyasının gısa müddətli analiz üsulu (metodiki göstəriş). - Bakı.- BDU.1997. - 24 s.

3. Мамедли С.А. Механизм генозащитного действия ретинол-ацетата - .Киев, Логос, 2004.- 145 С.

4. Мамедли С. А. Генозащитное действие ретинол-ацетата в клетках E. Coli.//AMEA, Xəbərlər, Biologiya elmləri .- № 1-2. - Bakı. - 2006. - S. 109-117.

5. Шилина Ю.В., Мамедли С.А., Рашидов Н.М. Спонтанная и индуцированная генетическая нестабильность соматических клеток растений /Вiсник Украiнского Товариства Генетикiв i Селекцiонерiв. - 2006. - Т.4, №2. - С. 249-271.

6. Şamilov E.N., Abdullayev A.S., Məmmədli S.A., Əzizov İ.V. Aşağı və kritik dozalarda şüalandırılmış Triticum, Zea mays, Allium cepa toxumlarında radioprotektorların fotosintez piqmentlərinə və xromosom aberrasiyalarına təsiri. /Botanika institutunun елми əsərləri. - Бакы, 2006. – С. 344- 352.

7. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений и бактерий. Баку. Элм. -256с.

8. Мамедли С.А. , Гродзинский Д.М. Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома у растений.//Доповиди НАН Украины. - № 7.- 2007. - С. 165-170.

9. Мамедли С.А. Радиопротекторные свойства экстракта софоры.//Сб. Проблеми Радiацiiоннoi Медицини та Радiобiологii. - Киев. - 2006. - 12 выпуск.-С. 258-265.

10. Мамедлi С.А. Радiопротекторна дiя препаратiв рутину, екстрактiв волоського горiху та софори на насiння тютюну//Наукови доповиди Національного аграрного університету. - вып. №1(6). - 2007. - Киев. -http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-1/07msatls.pdf.

11. Мамедли С.А. . Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений табака./ Науковий Вiсник, НАУ. - 105.- Киев. - 2007. - С. 227-232.

12. Мамедли С.А. Антимутагенное и антиоксидантное действие препаратов растительного происхождения при облучении семян Allium Cepa L./Досягненя i проблеми генетики, селекцii та бiотехнологii: збiрник наукових праць. –Т. 2.- Киiв: Логос, 2007. – С. 528-532.

13. Мамедли С.А. Радиационно-индуцированная нестабильность генома у растений и бактерий. Баку: Элм; - 2007. – 256 c.

14. Мамедли С.А. Уровень перекисного окисления липидов в клетках ALLIUM CEPA после обработки семян растительными препаратами /Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. Наукових праць, т. 9 – Київ: Логос, 2011. – С.472-476.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 8 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6404015
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu azeri_wom@yahoo.com,

mamedli.sevil@gmail.com