Əliyev Səlimxan Mehrəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Spitak (Hamamlı) rayonu, Saral kəndi 
Təvəllüdü 01.10.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), kimyaçı
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

Oksid katalizatorları üzərində etanın oksidləşdirici ammonolizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90

 

45

 

16

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15 
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əsas istiqaməti aşağı molekullu parafinlərin bərk katalizatorların səthi üzərində aktivləşməsidir. İlk dəfə etanın birbaşa asetonitrilə çevrilməsi və bu reaksiyanın mexanizmi öyrənilmişdir. Əsas elmi fəaliyyəti metanın birbaşa etan-etilenə çevrilməsinə həsr olunmuşdur. Bu proses üçün effektiv katalizatorların axtarışı, onların tərkibi, quruluşu və katalitik xassələrinin tədqiqi ilə və bu reaksiyanın getməsinin əsas qanunauyğunluqları öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. V.D.Sokolovskii. Ammoxidation of Ethane on Oxide Catalysis, React.Kinet.Catal.Lett., Vol.9, No 1, 1978, р.91-97

2. В.Д.Соколовский, Н.С.Коцаренко. Влияние аммиака на скорость окислительного аммонолиза этана на молибдате скандия, Кинетика и катализ, Т.21, Вып.3, 1980, с.686-690

3. В.Д.Соколовский. О механизме вхождения кислорода и азота в продукты реакции в процессе окислительного аммонолиза этана на окисных катализаторах, Кинетика и катализ, Т.21, Вып.3, 1980, с.691-696

4. В.Д.Соколовский. Влияние химического заме-щения водорода на скорость окислительного аммонолиза этана на окисных катализаторах, Кинетика и катализ, Т.21, Вып.4, 1980, с.971-974

5. V.D.Sokolovskii, A.N.Startsev, B.N.Kuznetsov, Propylene Oxidation on Supported Molybdenum Complexes of Different Nucleation, React. Kinet. Catal. Lett., V.22, No 3-4, 1983, p.345-350

6. E.G.Ismailov, L.P.Olenkova, A.P.Shepelin, V.D.Sokolovskii, Distribution of the Products of Allyl Oxidation of Propylene on the Zinc Antimonous Oxide System, React. Kinet. Catal. Lett., V.23, No 3-4, 1983, p.253-259

7. A.I.Suleimanov, V.D.Sokolovskii. High-temperature Catalytic Sinthesis of Higher Hydrocarbons from Methane, React.Kinet.Catal. Lett., V.31, No 2, 1986, p.285-290

8. A.I.Suleimanov, V.D.Sokolovskii. Influence of CO2 and H2O on Methane Convertion over Oxide Catalysts, React.Kinet.Catal.Lett., V. 31, No 2, 1986, p.292-296

9. O.V.Buevskaya, A.I.Suleimanov, V.D.Sokolovskii. Activation of hydrocarbon in the Oxidative Dimerization of Methane over Alkaline Earth Metals, React. Kinet. Catal. Lett., V.33, No 1, 1987, p.223-227

10. A.I.Suleimanov, E.G.Ismailov, V.D.Sokolovskii. Contribution of One-Electron Acceptor Centers to Oxidative Dimerization of Methane, React. Kinet. Catal. Lett., V.34, No 1, 1987, p.51-55

11. A.A.Davydov, A.A.Budneva, V.D.Sokolovskii. IR Spectra of Methane adsorbed on MgO, React. Kinet. Catal. Lett., V.36, No 1, 1988, p.491-495

12. V.D.Sokolovskii, O.V.Buevskaya, A.A.Davydov. Type of Hydrocarbon Activation and Nature of Active Sites of base Catalysts in Methane Oxidative dehydrodimerization, Proc. European Workshop Methane Activation, Bochum, (1988), Catal. Today, 1989, V.4, p.293-300

13. O.V.Buevskaya, M.P.Lagunova, V.D.Sokolovskii. Mechanism of Promoting Action of HCl in Oxidative Dime-rization of Methane, Proc. 2-nd Symposium on technology of Catalysts and Catalitical Processes, Szczecin, 1989, p.133-136

14. V.D.Sokolovskii, O.V.Buevskaya, A.A.Davydov. Heterolytic Mechanism of Methane Activation in Oxidative dehydrodimerization, New Developments in Selective Oxidation. Ed. By G.Genti and F.Trifiro. Amsterdam, Elsevier Sci. pub.,1990, p.437-446

15. O.V.Buevskaya, V.D.Sokolovskii. Oxidative coupling of Methane under Pressure, Heterogeneous Catal., Proc. 7-th Int. Symp. Bougas, Sept. 29-Oct.3, 1991, Pt.2, Vratza, 1991, p.709-713

16. B.A.Dadashev, Sh.Sh.Suleimanov, E.G.Ismailov, S.I.Abasov, V.D.Sokolovskii. Mass-spectrometric and EPR Studies of Methane interaction with Re-Al-O Oxide Catalysts, React. Kinet. Catal. Lett., Vol.44, No 1, 1991, p.19-24

17. E.G.Ismailov, Sh.Sh.Suleimanov, B.A.Dadashev, V.D.Sokolovskii. Temperature-Programmed Reaction of Methane with Re- and Pt-Containing Oxide Contacts, React. Kinet. Catal. Lett., Vol.45, No 2, 1991, p.185-189

18. N.T.Shamilov, V.P.Vislovski, E.G.Ismailov, et.al. Oxidative Coupling of Methane on LnBa2Cu3O7- Superconductors, Turkish J. of Chemistry, 1996

19. E.G.Ismailov, Sh.Sh.Suleimanov, Ya.A.Abbasov et.al. High temperature Supperconductor YBa2-xSrxCu3O7- ESR and Mass-spectroscopies of vacuum treated and reduced by seculated Methane Samples, Euro Anal. IV, September 1-7, 1996, Bologna, Italy

20. Э.Г.Исмаилов, Ш.Ш.Сулейманов. Превращение метана в бензол на Re, Pt-содержащих катализаторах, Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки, 1(8) 2002, c.63-75

21. Эффектиные катализаторы окислительной дегидродимеризации метана. Строение и механизм действия, V Бакинская Международная Мамедалиевская Нефтехимическая Конференция, Сент. 3-6, 2002, Баку, c. 221

22. А.А.Гарибов, К.Т.Эюбов, Т.Н.Агаев, и др. Радиационно-каталитические процессы получения водорода из смеси вода-н-гексан в присутствии оксида алюминия, Азербайджанский химический журнал, №4,2004, с.35-41

23. М.К.Керимов, В.Р.Рустамов, А.А.Гарибов, В.К.Керимов. Действие растительных витаминно-минеральных комплексов, синтетических препаратов и гамма облучения на окисление и инактивацию токсичных и канцерогенных компонентов табачного дыма, Докл.НАН АР, №1-2, 2004, с.164-172

24. В.Р.Рустамов, В.К.Керимов, А.А.Гарибов. Использование витаминно-минеральных комплексов (ВМК) в качестве биодобавок к табачной массе и фильтрам сигарет для каталитического окисления и адсорбции канцерогенных компонентов табачного дыма, Журнал Химических Проблем, №2, 2005, с.33-37

25. М.К.Керимов, В.Р.Рустамов, А.А.Гарибов и др. Каталитическая активность ВМК в окислении концерогенных смол (дегтя) табачного дыма, Докл.НАН АР, Т.LXI, №3, 2005, с.78-83

26. В.Р.Рустамов, А.А.Гарибов, Х.Я.Насирова и др. Получение водорода в комбинированном фото-радиационно термическом цикле, Журнал Химических Проблем, 2006, №2, 2006, с.276-279

27. Р.С.Рзаев, И.И.Мустафаев, Н.Г.Гулиева. Радиационно-термические превращения микропримесей гептана в водной среде, Журнал Химических Проблем, №1, 2010, с.50-54

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393389
Mobil tel. (+994 70) 3509196
Ev tel. (+994 12) 4401437
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu