Salamov Oktay Mustafa oğlu

 

Anadan olduğu yer Oğuz rayonu, Baş-Daşağıl kəndi
Təvəllüdü 03.04.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Yarımkeçirici fətoelementlərdən istifadə etməklə günəş enerjisinin akkumulyasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

148

72

 

45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 45
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ayrıca və kombinə olunmuş şəkildə fəaliyyət gös-tərən bir-neçə günəş və külək energetik qurğuları işləmiş, yaratmış və onları Bakı şəhərinin klimatik şəraitində praktiki olaraq tədqiq etmişdir, hansılara ki, aşağıdakılar aiddirlər:

- sudan təzyiq altında yüksəktəmizlikli hidrogen və oksigen qazları almaq üçün günəş-fotoelektrik və külək energetik qurğuları (qurğular kiçik ölçülü zərgərlik məmulatlarının istilik emalı məqsədilə tətbiq olunmuşlar);

- yeraltı metal avadanlıqları elektrokimyəvi və elektrik korroziyalarından qorumaq üçün foto-elektrik və kelək elektrik cərəyan mənbələrindən qidalanan antikorroziya sistemləri (Sumqayıt-Qara-dağ magistral qaz kəmərinin, müvafiq olaraq, 300 m və 3 km uzunluqda hissələrini korroziyadan qorumaq məqsədilə tətbiq olunmuşlar);

- eyni zamanda iki ədəd külək elektrik mühərrikin-dən qidalanan , şitilxana tipli yerlərin qızdırılması üçün sistem (ümumi sahəsi 150 m2 olan örtülü şitilxa-nanı isitmək üçün istifadə olunmuşdur).

- ayrılıqda və kombinə olunmuş günəş-külək isti-lik və qaynar su təminatı qurğularının müxtəlif modifikasiyaları;

- parabolik konsentratorlu yüksək temperaturlu günəş qurğusunda hidrogen və yanar qaz qarışığı (H2+CO+CH4 və s.) almaq məqsədilə termokimyəvi reaktorlar və dozalaşdırıcı sistemlər (bu reaktor, qurğu və sistemlərə 4 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsi alınmışdır);

- optimallaşdırıcı qurğular, həmçinin də izləyici və təhlükəsizlik təmin edən sistemlər (həmin qurğu və sistemlərin əksəriyyətinə keçmiş SSRİ-nin müəlliflik şəhadətnamələri, həmçinin də RF-nın və Azərbaycan Respublikasının patentləri alınmışdır).

- ilk dəfə olaraq sudan təzyiq altında yüksək tə-mizlikli hidrogen və oksigen qazlarının alınması üçün günəş elektroliz qurğusunun, həmçinin də biokütlələrdən və üzvi tullantılardan yanar qaz qarışıqları almaq üçün parabolik konsentratorlu, yüksəktemperaturlu günəş qurğusunun riyazi mo-delləri işlənmişdir;

- Azərbaycan şəraitində günəş və külək enerjisin-dən istifadə imkanlarının aşkar edilməsi üzrə çox-saylı tədqiqat işləri aparmışdır. Azərbaycanın bü-tün ərazisi üçün külək və günəş rejimləri üzrə qısa kadastrı tərtib olunmuşdur. Bu zaman ilk dəfə ola-raq şaquli ekstropolyasiyada, o cümlədən 2 km-ə qədər hündürlüklərdə mümkün olan külək rejimlə-ri müəyyən edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Потапов В.Н., Стребков Д.С., Бакиров М.Я., Саламов О.М., Эфендиев Д.Т. Солнечная энергетическая установка для катодной защи-ты. Коррозия и защита в нефтегазовой про-мышленности, Москва, 1980, №4, s.s. 21-22.

2. Саламов О.М., Бакиров М.Я., Рзаев П.Ф. Оптимизация режима работы фотоэлектричес-кой водородной установки при меняющейся интенсивности солнечной радиации. Гелио-техника, 1987, № 3, s.s. 15-19.

3. Саламов О.М., Бакиров М.Я., Рзаев П.Ф. Анализ термодинамических процессов проте-кающих в фотоэлектрической установке, предназначенной для получения водорода и кислорода под давлением. Сб. «Вопросы атомной науки и техники», серия «Ядерная техника и технология», 1989, вып. №1, 26-28.

4. Саламов О.М. Математическое моделиро-вание солнечной фотоэлектрической электро-лизной установки для получения водорода и кислорода из воды под давлением. Сб. «Воп-росы атомной науки и техники», серия «Ядер-ная техника и технология», 1991, вып. 1, s.s. 32-36.

5. Rzayeva M.P., Salamov O.M., Kerimov M.K. Modeling to get hydrogen and oxygen by solar water electrolysis. International Journal of Hydro-gen Energy, 2001, № 26, s.s.195-201.

6. Rzayeva M.P., Salamov O.M. Photoelectric plant for hydrogen and oxygen productions by water electrolysis under pressure. Renewable Energy Journal, 2001, № 24, s.s. 319-326

7. Саламов О.М., Аббасова Ф.А., Рзаев П.Ф. Расчет солнечной водоподогревательной сис-темы для горячего водоснабжения сельской семьи. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» Москва, 2006, № 10, s.s. 30-36.

8. Мамедов Ф.Ф., Самедова У.Ф., Саламов О.М. и др. Расчет параболоцилиндрического солнечного концентратора для подготовки сырой нефти к переработке. Энергетика за рубежом. Выпуск 6, 2007, s.s. 45-49.

9. Salamov O.M., Mammadov F.F., Samadova U.F. Working regime of solar-photovoltaic elec-trolysis power plant to obtain hydrogen and oxy-gen from water under the pressure. 2-nd Interna-tional hydrogen Energy Congress and Exhibition: HEC, Istanbul, Turkey, 13-15 Jule 2007, s.s. 324-333.

10. Salamov O.M., Mammadov F.F., Samadova U.F. Obtaining of hydrogen and oxygen from water, under the pressure by solar-photovoltaic electrolysis power plant. 2-nd International hydrogen Energy Congress and Exhibition:HEC, Istanbul, Turkey, 13-15 Jule 2007, s.s. 306-312.

11. Mammadov F.F., Samadova U.F., Salamov O.M. Experimental resalts of using a parabolic trough solar collector for thermal treatment of crude oil. Journal of Energy in Southern Africa, vol. 19, No 1, February, 2008, s.s. 70-76.

12. Саламов О.М., Мамедов Ф.Ф., Самедова У.Ф. Математическая модель для определения энергетических параметров параболического концентратора с плоским гелиоприемником. Международный научный журнал «Альтерна-тивная энергетика и экология», Москва, 2008, № 7, s.s. 66-74.

13. Salamov O.M., Mamedov F.F., Samedova U.F. Prospects of wind energy application in Azerbaijan. International Scientific Journal for Alternative Energu and Ecology, №1(81) 2010, s.s. 132--144.

14. Саламов О.М. Методика выбора настроеч-ных параметров системы автоматического наведения гелиоустановок с параболическими концентраторами на солнце. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», Москва, 2010, № 8, s.s. 123-129.

15. Комбинированная солнечно-ветровая катодная система для защиты металлических сооружений от электрохимической и электри-ческой коррозий. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и эколо-гия», Москва, № 8, s.s. 117-122.

16. Salamov O.M., Hashimov A.M. Underground Metallic Equipment’s Cathodic Protection from Electrochemical Corrosion by Solar Energy. Natural Cataclysm and Clobal Problems of the Modern Civilization Prossidings of the World Forum-International Congress, September, 19-21, 2011- Istanbul, Turkey, SWB, London, 2012, p. 475-484.

17. Саламов О.М., Гашимов А.М., Алиев Ф.Ф. Возможности теплоснабжения и горячего водоснабжения частных домов с одновремен-ным использованием солнечной и ветровой энергии. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», Москва, № 02/2 (120), 2013, s.s. 45-56.

18. Salamov O.M., Aliyev F.F. Prospects for Jointly Using Solar Energy for Heat Sapply and Hot Water Sapply to Private Houses under the Conditions of Baku. ISSN 0003-701X, Applied Solar Enargy, Vol. 49, No. 3, 2013, p. 165-173.

19. Саламов О.М., Гашимов А.М., Алиев Ф.Ф. Перспективы использования солнечной энер-гии в Азербайджане. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и эколо-гия», Москва, № 02/2 (120), 2013, s.s.121-132.

20. Саламов О.М., Алиев Ф.Ф. Перспективы комбинированного использования солнечной и ветровой энергии для теплоснабжения и горя-чего водоснабжения частных домов в условиях г. Баку. «Гелиотехника», № 3, 2013, s.s. 48-57.

21. Саламов О.М., Рзаев П.Ф. Мамедов В.С., Алекперов А.И. Солнечная электролизная установка для получения водорода и кислорода под давлением. А.с. № 1367539, 1985, с грифом «ДСП».

22. Саламов О.М., Рзаев П.Ф., Васкес П.Рамон и др. Солнечная электролизная установка для получения водорода и кислорода из воды. А.с. № 1422716, 1986, с грифом «ДСП».

23. Саламов О.М., Бакиров М.Я., Ахундов Ф.М. Система для обогрева помещений теп-личного типа. А.с. № 1361518, 1987.

24. Саламов О.М., Рзаев П.Ф. и др. Гелиореак-тор. А.с. № 1563332, 1988, с грифом «ДСП».

25. Саламов О.М., Рзаев П.Ф., Мамедов В.С. и др. Ветронасосная установка. А.с. № 1689665, 1991.

26. Саламов О.М., Султанова К.Д., Рзаев П.Ф., Гарибов А.А., Мустафаева Р.М. Устройство для получения высокочистого водорода и горючих смесей газов с использованием сол-нечной энергии. Патент Азербайджана № İ 2007 0129, 2007.

27. Саламов О.М., Гарибов А.А. и др. Солнеч-ная установка для горячего водоснабжения. Патент Азербайджана № İ 2010 0031, 2010.

28. Саламов О.М. Ветродвигатель с верти-кальной осью вращения. Патент Азербайджа-на № İ 2011 0102, 2011.

29. Саламов О.М., Султанова К.Д. и др. Солнечная установка для газификации биомассы и органических отходов. Патент Азербайджана № İ 2012 0093, 2012.

30. Саламов О.М., Гарибов А.А., Султанова К.Д. Солнечная водонагревательная установка. Патент Азербайджана № İ 2014 0017, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2011-ci ildən etibarən Azərbaycan Texniki Universitetinin "Televiziya və Radiosistemlər" kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Ümumi iş stajı - 3 il.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 55) 6644901
Ev tel. (+994 12) 5308549
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu oktay_dae@mail.ru,

osalamov@rambler.ru