İbadov Nəvai Əyyub oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonu, Boladi kəndi  Image result for İbadov Nəvai Əyyub oğlu
Təvəllüdü 10.03.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi D. İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya-Texnologiya İnstitutu (indiki D. İ. Mendeleyev adına Rusiya Kimya-Texnologiya Universiteti)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

02.00.04 və 0 2.00.09

Fiziki kimya və Radiasiya kimyası

Tüstü qazlarında qoşma molekulların iştirakı ilə kükürd 4-oksidin radiolitik sərf olunmasının kinetika və mexanizmi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

35


9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Tullantı qazlarının radiasiya – kimyəvi təmizlənməsinin elmi əsaslarının işlənməsi

2. Qaz mühitlərinin və suyun təmizlənməsinin radiasiya – kimyəvi texnologiyasının elmi əsaslarının işlənməsi

3. Suyun xlorlu və politsiklik aromatik birləşmələrdən radiasiya – kimyəvi təmizlənməsinin elmi əsaslarının işlənməsi

4. Azərbaycan və regionda ətraf mühitin idarə olunmasında elmi cəhətdən əsaslanmış analitik məlumatların tətbiqi, zərərli tullantıların emalı və təmizlənmə texnologiyalarının inkişafına yönəlmiş ətraf mühit fizikası və kimyası elmi layihələrinin icrası. NATO SfP 977991 layihəsi və eləcə də UNDP, UNEP və Xəzər Ekoloji Proqramı layihələri çərçivəsində zərərli maddələrin Kür və Arazla Xəzər dənizinə daşınması proseslərinin öyrənilməsi.

5. Kür-Araz çaylarında və Xəzər dənizi dib çölüntülərində politsiklik aromatic karbohidrogenlər və onların alkilli homoloqlarının və həmçinin digər davamlı üzvi birləşmələrinin akkumulyasıyası üzrə məlumat bazası

Elmi əsərlərinin adları 1. Kinetics of radiolitic transformations of flue gases components. “Turkish journal of Chemistry”, vol.18, No.2, pp.132-136, Ankara, 1994

2. Radiation-Chemical removal of SO2 from exhaust gases. “Radiation Physics and Chemistry”, Vol. 46, No.4-6 , pp.1085-1088, London, 1995.

3. Кинетика одновременного окисления СО и SO2 в воздушных смесях, инициированного термическим распадом пероксида водорода. Журнал “Кинетика и катализ», том 37, №3, с.343-345, Москва, 1996

4. Politsiklik Aromatik Karbohidrogenlərin YEMX Təyini. «Kimya Problemləri Jurnalı, №2, s.40-47», Bakı, 2004.

5. Radiation Technology Of Smoke Gas Cleaning Processes. 2nd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, pp.537-540, 6-8 September, Tabriz, 2004.

6. Биоремедиация бурового шлама в процессе химической фиксации. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ №4 (24), стр.86-90, Москва, 2005..

7. ПАУ в Сураханских Нефтях и Нефтезагрязненных почвах. “Ж. Хим. Проблем”, No.1, pp.78-83, Баку, 2006/

8. Composition and source of PAH in oil polluted soils of Absheron peninsula, Azerbaijan. “Azerbaijan journal of Chemistry”, vol. , No.4 , pp. 94-98, Baku, 2007/

9. The Radiation-Chemical Decomposition Of Phenanthrene In Aquous Solutions. “Azerbaijan journal of Chemistry”, vol., No.3, pp. pp.173-175, Baku, 2007.

10. ПАУ В Атмосферных Осадках И В Питьевой Воде Города Баку. “Ж. Хим. Проблем”, No.2, стр. 280-283, Баку, 2007.

11. Определение хлорсодержащих пестицидов, индивидуальных полихлорбифенилов и полиароматических углеводородов в акватории реки Куры хроматографическим методoм.. Ж. Хим. Проблем, №4, стр. 685-687, Баку, 2007.

12. Hazardouz pollutant database for kura-araks water quality management. NATO Science for peace and Security-C: NATO Journal Information © Springer. Netherlands 2008,pp.171-182.

13. Politsiklik Aromatik Karbohidrogenlərin Sulu Məhlullarinda Radiolitik Parçalanmasi. “Journal of Chemical Problems”, No.1, pp. , 2008.

14. Oпределения Хлорорганических Пестицидов И Полихлорированных Бифенилов В Речных Системах Кура-Аракс Методом Газожидкостной Хроматографии. Журнал Хим.Проблем, № 2,стр.252-261, Баку, 2009.

15. Радиолитическое Разложение Полиароматических Углеводородов В Органических Растворителях. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, № 5,стр.22-26, 2009.

16. PolixlorbifenilliTransformatorYağlarının Heksan və Propil Spirti İştirakı ilə Radiolizi. “Azərbaycan Kimya Jurnalı”, Bakı, 2010, №3, səh.75-78.

17. Alternative Energy Sources. “Azerbaijan journal of Chemistry”, vol. , No.3 , pp. 128-131, Baku, 2010.

18. Радиационно-химические превращения синтетической нефти из нефтебитуминозной породы. «Азербайджанское Нефтяное Хозяйство», 2011, №11, стр.62-66.

19. Исследование Радиационно-химического Превращения Синтетической Нефти из Нефтебитуминозной Породы. Химия Высоких Энергий, 2013, том 47, №6, с.449-455.

20. Determination Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons By Gas Chromatography/Mass Spectrometry Using Selected Ion Monitoring. “Journal of Chemical Problems”, No.3, pp.,.2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4378253
Mobil tel. (+994 50) 3671352

(+994 70) 3671352

Ev tel. (+994 12) 4341606
Faks (+994 12) 4378253
Elektron poçtu navai@azecolab.com,

inavai@mail.ru