Yaqubov Kamal Mir Yaqub oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 03.02.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (ADNA)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

02.00.13

Neft kimyası və neftkimyəvi sintez

Yüksək enerjili şüaların təsiri ilə pirolisin maye fraksiya məhsullarının emalı metodunun hazırlanması və tətqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76

 

28


18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13- müəlliflik şəhadətnaməsi, 1- patent
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ağır neft fraksiyalarının radiasiya-termiki  emalının qanunauyğunluqları tədqiq olunmuşdur.Yüksək enerjili şüalanmanın təsiri altında etilbenzolun dehidrogenləşməsi nəticəsində stirolun alınması üsulu  tədbiq olumuşdur.Polimer kompozisiyalarının radiasiya davamlılıqları öyrənilmişdir, radiasiya -modifikasiyalı inşaat materiallarının keyfiyyətləri tədqiq olunmuş və müsbət nəticələr alınmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Радиационное получение полистирольной смолы. Ж.Нефтепереработка и нефтехимия. №9,1982.

2. Кинетика газообразования при радиолизе бурых углей и нефтяных остатков.Химия высоких энергий.1985, т.19, №3, С.184-188

3. Получение горючих газов при терморадиационном превращении мазута и каменного угля. Вопросы атомной науки и техники. Сер.Атомно-водородная энергетика и технология, 1987, вып. 2, стр.37-41

4. Терморадиационные процессы получения газообразного и жидкого топлив из нефтебитуминозной породы.Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология,1989,стр.23-25

5. Исследования действия излучения высокой энергии на этилбензол с целью получения стирола.Ж. «Нефтепереработка и нефтехимия», №7,2003.

6. Получение радиационностойкой битумной композиции, Ж. «Нефтепереработка и нефтехимия», №8, 2004 .

7. Radiation-thermal refining of oil-bituminous rocks. Journal of Radianalitical avd Nuclear Chemistry, v.262, №2, 2004, p.509-511.

8. Воздействие ионизирующего излучения на нефти,деградированные в окружающей среде. Журн. «Азербайджанское нефтяное хозяйство», 2010, №10, стр.59-65

9. Desulphurisation of Karaman-Ermenek lignits of Turkey at the accelerated electrons impact. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydroggen Energy Problems.Ed. N. Veziroglu. NATO –Science series. Springer,2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA prezidimundan tərifnamə
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394113
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5103504
Faks  
Elektron poçtu