Rzayev Rauf Sabir oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Krasnoselo
Təvəllüdü 15.08.1980
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.09

Yüksək enerjilər kimyası

Su mühitində karbohidrogen qarışıqlarının radiasiya-kimyəvi çevrilmələrinin kinetika və mexanizmi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

610

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1 patient
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq heptanın suda qatılığının (0,1-100%), udulan dozanın (1,7÷260 kQr) və temperaturun (20÷4500C) dəyişmə intervalında su mühitində γ-şüalanma və istiliyin birgə təsiri zamanı karbohidrogen qarışıqlarının parçalanması və qaz məhsulların yaranması qanunauyğunluqları müəyyən olunmuşdur. Aktiv hissəciklərin (H, OH, H2O+, H2O*, e) su mühitində radiasiya təsiri altında generasiyası, suyun aktiv molekullarından enerjinin heptana ötürülməsi, həmçinin heptan molekulu ilə radikalların qırılma reaksiyaları ilə əlaqədar olan radiasiya-termiki təsir zamanı suyun heptan qarışıqlarından təmizlənmə proseslərinin spesifik xüsusiyyətləri aşkar olunmuşdur.

Suyun heptandan təmizlənməsinin 60 reaksiyadan ibarət kinetik modeli işlənib hazırlanmışdır. Təkmilləşdirilmiş model əsasında alınan hesablama nəticələri kifayət dərəcədə təcrübi məlumatlarla uyğun gəlir. Suyun heptandan təmizlənmə misalında alınan təcrübi nəticələr suyun neftdən təmizlənmə proseslərində sınaqdan keçirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Mustafaev I., Rzayev R., Guliyeva N. Radiation-thermal purification of wastewater from oil pollution // Wastewater reuse-risk assessment, decision-making and environmental security, Published by Springer, 2007, p. 315-322

2. Mustafayev İ.İ., Quliyeva N.Q., Rzayev R.S., Əliyev S.M. Suyun neft məhsullarından təmizlənməsi üsulu. Patent İ20080156 Azər-baycan

3. Rzayev R., Mustafayev I., Ahmedli G. Calculation of kinetics of radiation-chemical decomposition of heptane admixtures in the water medium / The Fifth Eurasian Conference "Nuclear Science and its Application". Ankara, Turkey, 14-17 October 2008, p. 166-167

4. Рзаев Р.С., Ахмедли К.М., Мустафаев И.И. Расчет кинетики парофазного радиолиза бинарных смесей гептан-вода // AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, Bakı, Azərbaycan, 2009, Cild XXIX, № 5, s. 180-184

5. Рзаев Р.С. Радиационно-химическая очистка воды от углеводородов // Журнал Химические проблемы, Баку, Азер¬байджан, 2009, № 4, с. 634-638

6.Рзаев Р.С., Мустафаев И.И. Радиационно-химическая очистка воды от углеводородов // Журнал Естественные и технические науки, Москва, Россия, 2011, № 4 (54), с. 96-100

7. Мустафаев И. И., Гулиева Н.Г., Алиева-Чичек С.Ф., Рзаев Р.С. Воздействие ионизирующего излучения на битуминозные нефти. Журнал Химические проблемы, Баку, Азербайджан, № 3, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3926911
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu r_rzayev80@mail.ru