Quliyeva Nigar Qaçay qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 31.05.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.17.07

Yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası

Neftin ağır fraksiyalarının və onların qonur kömür ilə qarışıqlarının radiasiya-termiki emalı                                                                                
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

22

 

21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Neft-bitum süxurlarına və onların maye fraksiyalarına sürətləndirilmiş elektronların təsiri parametrlərin geniş dəyişmə intervalında tədqiq olunmuşdur. İlk dəfə olaraq pentadekanın və ağır neft fraksiyalarının  radiasiya-kimyəvi çevrilməsi  timsalında doza gücü və temperaturun optimal intervalları arasında əlaqənin riyazi formulu alınmışdır.   
Ətraf mühitdə neftin deqradasiyası prosesində radiasiyanın rolunun qiymətləndirilməsi və torpaqların neft qarışıqlarından təmizlənməsində radiasiya-kimyəvi  texnoloqiyasının imkanlarını araşdırmaq məqsədilə neftlərin radiasiya-kimyəvi çevrilmələri öyrənilmişdir. Ətraf mühitin faktorlarının və radiasiyanın  təsiri altında  neftin  fiziki-kimyəvi xassələrinin və molekular-qrup tərkibinin yaranan dəyişiklikləri müşahidə olunub. Bitumlu neftin qətran  fraksiyasına və qətran-yağ qarışığına ionlaşdırıcı şüaların təsiri  və radiasiyaya davamlılığı tədqiq olunmuşdur. Deqradasiyaya uğramış neftin və ağır neft fraksiyalarının  radiasiyaya davamlılığı tədqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Regularities in gas formation at  qamma -radiolysis of сoals and petroleum residues. I.Radioanalitical and Nuclear Chemistry letters. 94/1/,1-8/1985/

2. Получение горючих газов при терморадиацион ном превращении мазута и каменного угля. Вопросы атомной науки и техники.Сер.Атомно-водородная энергетика и технология,1987,вып.2,стр.37-41 

3.Терморадиационные процессы получения газообразного и жидкого топлив из нефтебитуминозной породы.Вопросы атомной науки и техники.Сер.Ядерная техника и технология,1989, стр.23-25

4.Терморадиационные превращения органической части нефтебитуминозной породы. Тезисы Международного симпозиума по энергии, экологии и экономии, Баку 1991. с. 110

5.The principles of radiation-chemical technoloqy of refininq the petroleum residues. Radiation Phisics and Chemistry 1995,v.46,№4-6,  p. 1313- 1316        

6. Радиационно-термические превращения пентадекана. Химия высоких энергий. 1999, №5, т.33, с.354-359

7. Radiation-thermal hydrodesulphurization of brown coal.  I. Radioanal. and Nicl. Chemistri letters.  1999, №1,  p. 177-180  

8. Воздействие ионизирующего излучения на нефти,деградированные в окружающей среде. Журн. «Азербайджанское нефтяное хозяйство», 2010, №10, стр.59-65

9. Радиационно-химическая очистка воды от деградированных нефтей.Журнал  Химические проблемы. 2013, №4, с.474-479.                             
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394113
Mobil tel. (+994 55) 7168393
Ev tel. (+994 12) 5381953
Faks  
Elektron poçtu nguliyeva50@gmail.com