Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 21.10.1974
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad2314.01; 2316.01

Neft kimyası, Kimyəvi kinetika və kataliz

Beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınması prosesinin işlənib hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

12

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Azərbaycan neftləri qarışığının naften karbohidrogenlərinin müxtəlif katalitik sistemlərin təsirilə sintetik naften turşularına oksidləşməsi” mövzusu üzrə işlər aparılmış və yüksək çıxımla sintetik neft turşularının alınmnasına nail olunmuşdur. Sintez edilmiş turşular əsasında alınmış imidazolinlər tərkibində CO2qazı saxlayan mühitlərdə korroziya inhibitorları kimi tədqiq olunmuş, onların turş mühitlərdə yüksək inhibitorluq xassələrinə malik olduqları müəyyənləşdirilmiş və onların sənayedə korroziya inhibitorları kimi tətbiqi tövsiyə olunmuş və aktlaşdırılmışdır.
“Beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınması prosesinin işlənib hazırlanması” mövzusu üzrə dissertasiya işini müdafiə edərək, kimya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. V.M. Abbasov, Hani-El Lateef, L.M. Əfəndiyeva və baş. Təbii neft turşuları və azot saxlayan birləşmələr əsasında hazırlanmış komplekslərin C 1018 poladının CO2 korroziyasınınkinetikasına təsiri // Advances in Materials and Corrosion, 2013, №2, p. 26-32

2. Abbasov V.M., Zeynalov E.B., Əfəndiyeva L.M. və b. Neft fraksiyalarından ayrılmış naften karbohidrogenlərinin beşnüvəli Co, Ni komplekslərinin iştirakı ilə maye fazada oksidləşməsi // Химическая промышленность сегодня, 2013, №3, с. 21-29

3. E.B.Zeynalov, V.M.Abbasov, L.M. Əfəndiyeva və b. Neftin naften karbohidrogenlərinin aerob oksidləşmə reaksiyalarında keçid metalların naftenatlarınn katalitik aktivliyi // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний, 2012, №2, с.23-26

4. Abbasov V.M., Zeynalov E.B., Əfəndiyeva L.M. Təbii neft turşularının Cr və Mn duzlarının iştirakı ilə dizel fraksiyasının naften-izoparafin karbohidrogenləri qarışığının selektiv oksidləşməsi // Neft emalı və prosesləri, 2013, T.14, №3(55), s.183-190

5. Abbasov V.M., Əliyeva L.İ., Əfəndiyeva L.M. v.b. Neft turşuları əsasında alınmış imidazolinlərin poladın turşu korroziyasının kinetikasına effektiv təsiri // Практика противокоррозионной защиты, 2012, №2 (64), с.38-41 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu. Ünvan: AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6652179 
Ev tel. (+994 12) 4770131
Faks  
Elektron poçtu efendiyevalm7@mail.ru