Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan şəhəri   
Təvəllüdü 27.01.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1. Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

2. Azərbaycan Dillər Universiteti

Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı07.00.13

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Avropa dövlətləri və Azərbaycan(1920-1922-ci illər). Bakı, 2006, Planet-press, 206 s.

2. Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT. Bakı, 2012, Təknur, 186 s.

3. Diplomatik portpetlər. Bakı: Avropa. 2015. 120s.

Elmi əsərlərinin adları 1. The aggressive acts and the principle of the territorial integrity of Armenia against Azerbaijan. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, Baku, 2009, vol. 103-104 №1-2, p.162-168, AMEA

2. Regional münaqişələrin nizama salınmasında BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı. Tarix və onun problemləri, Bakı, 2009,BDU, №3, Xüsusi Buraxılış, s.397-401

3. Beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizmi və onunla mübarizə məsələləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, 2009, №6, s.129-133

4. Армянские преступления и предложения по усилению активизации ООН в регулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Azerbaijan and Azerbaijanis, Азербайджан и Азербайджанцы, AMEA, Baku, 2010, vol. 105-106 №1-2, c.166-170

5. Перспективы усиления активизации ООН в урегулирование конфликтов на Южном Кавказе. Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы VIII Региональной научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, Новосибирск, 22-24 ноября 2010 г., с.202-205

6. Qlobal təhlükələr və BMT-də islahatlar. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, BDU, Bakı, 2011, №3, s.17-22,

7. The causes and results of the Armenia-Azerbaijan conflict. Azerbaijan and Azerbaijanis Азербайджан и Азербайджанцы, AMEA, Baku, 2012, №3-4, p.23-26,

8. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı region dövlətlərinin mövqeyi. “Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri” adlı Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, 2012, s.158-161

9. BMT-nin qurumları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2012, №1, s.353-361

10. The solution ways in UN frame of the regional conflicts being in the South Caucasus: recommendations and proposals. Нацiональний педагогичний университет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Киiв 2012, Випуск 64, №9, с.581-584

11. Regional münaqişələrin nizama salinmasinda Beynəlxalq Məhkəmənin rolunun artırılması perspektivləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, BDU, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2012, №2, s.5-11,

12. Ответственность государств за нарушении экологической безопасности . Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы Х Региональной научной конференции молодых учёных Сибири в области гуманитарных и социальных наук, 22-24 ноября 2012г., Новосибирск,с.247-250

13. Importance of the UN in the regulation of the international relations and the offers about reforms. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова, Гiлея Науковый вiсник, Випуск 79, №12, Киiв 2013, с.316-318

14. Ermenistan'ın Azerbaycan'a Silahlı Saldırı: Uluslararası Humanitar Hakların Pozulması Meseleleri . Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Ankara-Turkey Volume 9/5 Spring 2014, p.643-653

15. ABŞ-ın birqütblü dünya yaratmaq cəhdləri: mülahizələr. AMEA-nın Xəbərləri, Bakı, 2014, N1, s.202-207

16. Cənubi Qafqaz dünya siyasətində. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, LXX cild, N2, 2014, s.75-80

17. Analysis of the reforms process in UN from prism of the political personalities. International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue,10, pp.8165-8171, October, 201

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Ümumi pedoqoji staj 9 il
Digər fəaliyyəti  YAP-ın üzvü   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, AZ1073, H.Cavid 115 
Vəzifəsi Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3657319 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu dadashova.ramila@rambler.ru