Abbasova Tamilla Ağa-Həsən qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 17.06.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Yüksək tərkibli metal-metal əlaqəli renium birləşmələrinin -diketonlarla qarşılıqlı təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

27

 

 

12 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Avtoklav şəraitində renium yeddi koordinasiyalı tsiklopentadienil  - karbonil qarışıq liqandlı metal¬kom¬¬pleksinin C5H4Re(CO)2Cl2  sintez metodikası işlənib hazırlanması və kimyəvi xassələri tədqiq edilməsi.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Аббасова Т.А., Махмудов Ш.М., Гулиевой Э.А., Рустамова А.И., Сулейманов Г.З. Синтез новых лантанидсодержащих гетерополиметал¬лических цепочечных соединений на основе циклопентадиенильных и карбонильных ком¬плексов железа и рения // Известия Высших учебных заведений «Химия и химическая технология», Иваново. 2007, т.50, №10, с.142–143

2. Аббасова Т.А., Сулейманов Г.З., Иманов Э.В., Велиев Р.А.,Закиева С.Г., Шекилиев Ф.И. Циклические карбинольные производные ферроцена и цимантрена.// Актуальные проб¬лемы гуманитарных и естественных наук. Москва. 2012, с. 22–263.

3.Abbasova T.A.Cavadov H.Ə., Rüstəmova A.İ., Paşayeva F.K., Xidirova L.F., Əliyeva D.A. İkivalentli reniumun üzvi liqandlı yeddi koordinasiyalı kompleksinin sintezi, quruluş və çevrilmə xüsusiyyətlərinin tədqiqi.// Akademik M.F.Nağıyevin 105 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı 2013, s.131–132

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (daxili 198) 
Mobil tel. (+994 50) 3881995 
Ev tel. (+994 12) 4326909 
Faks  
Elektron poçtu

chem.@science.az