Kərimli Oruc Şamxal oğlu

 

Anadan olduğu yer Zəngilan  rayonu, Mincivan qəsəbəsi   
Təvəllüdü 19.04.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S. Orcanikidze  adına  Qırmızı  Əmək  Bayraqlı   Novoçerkask Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya  üzrə  fəlsəfə  doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvü kimya

Lantanoidlərin qalliumla oksisulfid süsələrinin sintezi və fiziki-kimyəvi xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri La2O3 – Ga2S3 - sistemlərində şüşə əmələ gəlmə sahələri ilk dəfə aşkar edilmiş və sərhədləri dəqiqləşdirilmişdir;

müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilən sistemlərdə kükürdtəzyiqi altında şüşə əmələ gəlmə əsasən evtektik tərkiblərə yaxın sahədə baş verir;

La2S3 –Ga2S3, La2O2S-Ga2S3 və La2O3-Ga2S3 sistemlərində şüşə əmələgəlmə sahələrinin tədqiqinin müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, şüşə əmələ gəlmə sahəsi yuxarıdakı ardıcıllıqla azalır. Bu da tərkibdə kükürd atomlarının nisbi qatılığının şüşə əmələ gəlməyə müsbət təsir etdiyini göstərir;

lantanoidlərin nüvələrinin yüklərinin artması istiqamətində (LaEr) şüşə əmələ gəlmənin azal¬¬ması bizə elə gəlir ki, quruluşla, başqa sözlə lantanoidlərin koordinasiya ədədlərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Çünki lantanoidlərin xassələri koordinasiya ədədinin dəyişməsinə daha həssasdır, nəinki ion radiusunun kiçilməsinə;

Şüşələrin havada termolizi göstərir ki, onlar yumşalma və kristallaşma temperaturundan sonra pilləli reaksiyalar vasitəsilə oksidləşir. Son oksidləşmə məhsulunun lantanoidlərin qallatları (LnGaO3) ilə qallium seskvioksidin (Ga2¬O3) qarışığından ibarət olduğu RFA ilə təsdiq edilmişdir;

Tədqiq edilən sistemlərdə şüşələrin kristal tərkiblərlə müqayisəli spektral (İQ və EUS) analizi göstərir ki, şüşələrdə kristallik nümunələrə nisbətən kovalentlik daha çoxdur;

Fotolüminesent və elektrik xassələrinin tədqiqi göstərir ki, (Ga2S3)0,65(La2O3)0,35-x(Er2O3)x tərkibli şüşələr fotolüminesensiya xassəsi göstərir və optimal tərkib 5 mol% Er2O3 uyğun gəlir.

Tədqiq edilən sistemlərdə alınan nəticələr oksisulfid şüşələrin alınması üçün texnoloji məsələlərin həllində istifadə oluna bilər. Onlar həmçinin yeni elmi göstəricilər kimi müvafiq məlumat kitablarına, məlumat banklarına və beynəlxalq elmi informasiya sistemlərinə daxil ediləbilər.(Ga2S3)0,80(La2O3)0,10(Ce2O3)0,10; (Ga2S3)0,65(La2O3)0,33(Er2O3)0,02; (Ga2S3)0,60(La2O3)0,35(Er2O3)0,05; (Ga2S3)0,65(La2O3)0,30(Er2O3)0,05 tərkibli şüşələr p-tip mürəkkəb zona quruluşlu, termiki davamlı yarımkeçirici materiallardır və optoelektronika sənayesində spektrin görünən sahəsində fotolüminofor kimi işlənə bilər.

Elmi əsərlərinin adları

1.И.Б.Бахтиярлы, Л.Ш.Асадлы, A.A. Mирзо-ева, O.Ш.Керимов. Физико-химические свой-ства стекол в системе La2S3-Ga2S3-Nd2S3 // Aзерб. хим. журн. 2012, №3, с.82-84

2. İ.B.Bəxtiyarlı, O.Ş.Kərimli, Ş.B.İsmayılova. La2O3-Ga2S3-Er2O3 üçlü sistmeində şüşə əmələ-gəlmə // Azərb.kim. jurn. 2011, №1, s. 107-110

3. İ.B.Bəxtiyarlı,O.Ş.Kərimli. La2O3-Ga2S3-Sm2O3 üçlü sistemində şüşə əmələgəlmə // Azərb.kim. jurn. 2009, №2, s.67-70

4. İ.B.Bəxtiyarlı, O.Ş.Kərimli. La2O3-Ga2S3-Er2O3 üçlü sistemində şüşə əmələgəlmə // Azərb.kim. jurn. 2008, №3, s. 142-145

5.O.Ş.Kərimli, İ.B.Bəxtiyarlı La2O3-Ga2S3-Ce2O3 üçlü sistemində şüşə əmələgəlmə // Kimya problemləri jurnalı 2007, №3, s. 513-516

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 3522056      

(+994 70) 9440969 
Ev tel. (+994 12) 4344697 
Faks  
Elektron poçtu

kerimli-64@mail.ru