Paşayeva Firuzə Kərim qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 20.05.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti,  kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


23.03.01     

Qeyri üzvi kimya

Məqsədli sintez metodu ilə platin (II;IV) və palladium (II) bəzi azot və kükürd tərkibli yeni komplekslərinin sintezi və tətqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

7

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Renium yeddi koordinasiyalı tsiklopentadienil – karbonil qarışıq liqandlı metallkompleksinin avtoklav şəraitində sintezı metodikasının işlənib hazırlanması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Пашаева Ф.К., Жаворонков Н.М., Курбанов Т.Х., Довлятшина Р.А. Теплякова Г.В. N-метил-N - (I - окси – I – фенилизопропил) аммоний тетра­хлор­опалладиевокислой эфазол облада­ющий радиопртекторными свойствами и способ его получений. Авторское свидетельство СССР №1412229,  1988 г.

2. Пашаева Ф.К.,  Сулейманов Г.З., Рустамова А.И. Синтез и спектральные исследования галогенидных комплексов палладия (II) и платины (II;IV) и изучение их протекторных свойств- Азерб. Хим. Журнал, 2009, №1, 

стр 104-107.

3. Paşayeva F.K., Cavadova H.Ə., Əliyeva D.Ə., Xıdırova L.F. Efedrin üzvlü liqandlı itterbium (II) dihalogen bistetra hidrofuran solvat kompleksləri-nin sintezi quruluş və termiki xassələrinin tətqiqi Kimya Problemləri, 2012, №4, səh. 543-545.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA- nın M.F.Nagiyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, Az 1143, Bakı,  H.Cavid 113 
Vəzifəsi Boyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399861 (195) 
Mobil tel. (+994 50) 5821168 
Ev tel. (+944 12) 5704175 
Faks  
Elektron poçtu