Məlikov Rafiq Əziz oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 19.09.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


05.17.08Kimya texnoloqiyasının proses və aparatlarıİzobutanın izobutilenə dehidrogenləşmə sənayə prosesinin modelləşdirilməsi və optimal idarəetmə sisteminin işlənməsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

5

 

11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. İzobutanın dehidrogenləşmə prosesinin fasiləsiz nəzarət edilməsində kontakt qazının istilikkeçirmə və sıxlıq vericilərindən istifadə edilmə metodikası tövsiyə edilmişdir.

2. İzobutilenin alınmasında reaktor-reqenerator sənaye qurğusunun riyazi modeli tərtib olunmuşdur.

3. İzobutanın dehidrogenləşməsinin sənaye pro­sesinin analitik nəzarət və optimal idarəetməsinin avtomatlaşdırılması alqoritmı və proqramı tərtib edilmişdir. 

 

Elmi əsərlərinin adları

1. Р.Касимов, А.Алиев, Э.Мамедов, Р.Меликов. Использование датчиков плотности и тепло-проводности  контактного газа для непрерыв-ного контроля и управления процессом дегидрирования изобутана. Журнал «Химичес-кая промышленность», 1986, №3, стр.181-183. г. Москва

2. Р.Касимов, А.Алиев, Э.Мамедов, Р.Меликов. Устройство для непрерывного контроля технологических показателей промышленного про-цессса дегидрирования изобутана.  Инфор-мационный листок, серия «Химия и нефте-переработка», №11, 1987 г. АзНИИНТИ, г.Баку

3. Р.Касимов, А.Алиев, Э.Мамедов, Р.Меликов. Автоматизированная установка для исследования нестационарных процессов дегидри-рования низших парафиновых углеводородов. Журнал «Химическая промышленность», 1990, №12, стр.46-48. г.Москва

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

D.İ.Mendeleyev adına Kimya Cəmiyyətinin diplomu, 1988

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına  Kimya Prob­lem­ləri İnstitutu. AZ-1143, H.Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. 174 
Mobil tel. (+994 55) 4572514 
Ev tel. (+994 12) 5338428 
Faks  
Elektron poçtu