Məcidova Solmaz Məmməd Tağı qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 28.11.1947  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işci 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.15 (2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz

Seolit katalizatoru üzərində metilfenilkarbinolun dehidratasiyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111

 

35

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

3

10

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


3
Əsas elmi nailiyyətləri Aşağı molekullu alifatik spirtlərin uyğun aldehidlərə, karbon turşularına və karbon turşularının mürəkkəb efirlərinə oksidləşdirici çevrilmə reaksiyaları üçün bir sıra polifunksional metalseolit katalizatorları sintez olunmuş, aktiv katalizatorların üzərində bu reaksiyaların kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmiş və kinetik modelləri tərtib olunmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Т.Н.Шахтахтинский, А.М.Алиев, А.Р.Ку­лиев, С.М.Меджидова, М.Х.Мурадов. Конс­тру­ирование полифункционального металлцео­литного катализатора для нетривиальной реакции окислительного превращения этилового спирта в этилацетат // Докл. АН России. 1995. т. 343. № 4. c.  496-499.

2. Т.Н.Шахтахтинский, А.М.Алиев, А.Р.Ку­лиев, С.М.Мед­жидова, К.И.Матиев, М.Х.Мурадов, А.Ю.Касум-заде. Подбор активного катали­затора и кинетика реакции парциального окисления изоамилового спирта //  Кинетика и катализ. 1996. т. 37. № 2. c. 286–293.

3. A.M.Aliyev, S.M. Medjidova et.al. Oxidative conversion of methanol over the modified zeolites. // Azerb.chemical Journal.2013, №1, P. 9-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Plan-İqtisad texnikumu 1970 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Akad. M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, Az-1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr, 113 
Vəzifəsi Sektor müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 50) 5118261 
Ev tel. (+994 12) 4069731 
Faks  
Elektron poçtu

itpcht@itpcht.ab.az