Məcidzadə Vüsalə Asim qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 06.02.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.04

Fiziki kimya

Xlorid-borat elektrolitindən elektrokimyəvi çökdürülmə üsulu ilə renium-tellur ərintilərinin nazik təbəqələrinin alınması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

20

 

6 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elektrokimyəvi üsul ilə yarımkeçirici xassəli ərintilərin   alınması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Salakhova E., Majidzade V., Ibraghimova K., Kalantarova P.The Electro-Physical Properties of Rhenium Chalcogenides Thin Films. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, June 2013, vol. 7, number 6, p. 518-521.2. Salakhova E., Majidzade V., Novruzova F.,Kalantarova P., Huseynova R. The Electrodeposition of Rhenium in Alkaline and Acidic Electrolytes. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, May 2012, vol. 6, number 5, p. 489-494.

3. Salakhova E.A., Majidzade V.A., Novruzova F.S., Qeybatova A.F., Kalantarova P.E. The electrolytic subsidence of rhenium from acid electrolytes. 7

th

International Symposium on Technetium and Rhenium- Science and Utilization, July 4-8, 2011, Moscow, Russia, Book of Abstracts, p. 112.

4. Салахова Э.А., Меджидзаде В.А., Ибрагимова К.Ф., Гасанов Ч.Г., Калантарова П.Э., Кулу-заде Л.М. Электрофизические свойства тонких покрытий халькогенидов рения, полученных электрохимическим способом. Рений. Научные исследования, технологические разработки, промышлен­ное применение. Сборник материалов международной научно-практической кон­фе­ренции, 2013, г. Москва, 21-22 марта, стр.143-144.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, Az 1143, H.Cavid pr.  113. 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  (157) 
Mobil tel. (+994 50) 6400225 
Ev tel. (+994 12) 5979123 
Faks  
Elektron poçtu

vuska_80@mail.ru