Məmmədova Səadət Abbas qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 10.03.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.04 (Yeni 2307.01)

Fiziki kimya

Yeni diffuziya örtükləri və səthi-aktiv maddələrin aqressiv mühitlərdə poladın korroziya və korroziya mexaniki aşınmasına təsirinin tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

20

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

7

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Polad səthinin fiziki-kimyəvi və fiziki-mexaniki xassələrinin yüksəldilməsini təmin edən yeni tozvari kompozisiyalar alınmış və sənayenin müxtəlif sahələrində  tətbiq edilmiş və yüksək nəticələr əldə olunmuşdur. Ilk dəfə SAM-rin və diffuziya örtüklərinin neft quyularının iki fazalı mühitlərində poladın korroziya və korroziya-mexaniki aşınmasına təsiri öyrənilmişdir. Həmçinin təbii alümosilikat əsaslı modifikasiya olunmuş sorbentlərin alınması, onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi və suların zərərli maddələrdən təmizlənməsi istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев.,  Э.М.Теймурова., Н.М.Мурадова., С.А.Мамедова., Л.А.Бин­натова. Сорбция метилена голубого и родамина Ж. Современные вопросы науки XXI век. Сб. научных трудов по материалам международной научно-практической конфе­рен­ции. Тамбов, 2011, 27 июня, стр.138-142

2. S.A.Mammadova., A.I.Yagubov., A.N.Nuriyev., N.M.Muradova., G.M.Geydarzade., N.G.Efendiye­va Waking aut, studying and testing carbide coverings for steel products. Europen Applied Sciences #3, 2013, p. 74-76

3. С.А.Мамедова., Н.М.Мурадова., Г.М.Гейдар­заде., А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев., Н.В.Гусей­нова. Совместная сорбция катионных красите­лей на Fe(III) бентоните. Химические проб­лемы, 2013, №4, с.483-486

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“SSRİ ixtiraçısı” döş nişanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri  İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12)5381398 (135) 
Mobil tel. (+994 50) 2150092 
Ev tel. (+994 12) 5138580 
Faks  
Elektron poçtu