Qulubəyova Tamilla Nəsrədin qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Gəncə şəhəri 
Təvəllüdü 08.11.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Az.Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi kimya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.13   (Yeni 2314.01)

Neft kimyası

Karbonil grupu saxlayan ditiofosfat və ditiokarbon turşuları və onların yağlarına aşqar tətbiqi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

16

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

14

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Disulfidlərin, diselenidlərin, selentərkibli birləşmələrin sintezi aparılmış və onların bioloji aktivliyi öyrənilmişdir.   

Elmi əsərlərinin adları

1. Т.Н.Кулибекова, Н.Р.Мустафаев, А.Кулие­ва, К.Н.Мустафаев, Г.А.Гахраман­ова, М.Р.Сафарова, Н.Н.Новоторжина. Синтез ацилоксиалкиловых эфиров тиоугольных и дитиокарбаминовых кислот.  Ж. Орг. химии 2013, т.49, вып.2, с.219-214

2. Эл.Ш.Мамедов, Т.Н.Кулибекова, Д.С.Вели

ева, С.А.Гюльахмедова, С.Э.Гусейнова, Ш.М.Китачаев. Диселениды и дисульфиды в качестве присадок к смазочным маслам. Доклады НАНА т.XLVIII, 2012, №6, с.80-84

3. Эл.Ш.Мамедов, Т.Н.Кулибекова, Д.С.Вели­е­ва, З.С.Сафаралиева, С.Э.Гусейн­ова. Синтез селенорганических соединений ацетиленового ряда. Доклаы НАНА т.LXVIII, 2012, №5, с.42-46 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA -nın akad. M.F. Nağıyev adına Kimya Prob­lemləri İnstitutu, Az-1143, Baki şəh. H.Cavid pros.113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5381398 (143) 
Mobil tel. (+994 50) 3437035
Ev tel. (+994 12) 3750104  
Faks  
Elektron poçtu