Ağalarova Tamella Əli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 28.09.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


05.17.14 və  02.00.04 (yeni 2307.01)Metalların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan mühafizəsi. Fiziki kimyaPoladın aqressiv sularda korroziyadan ingibitorlarla və katod polyarizasiyası ilə birgə mühafizəsi.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

12

 

10 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Poladın korroziyadan mühafizəsi üçün effektiv ingibitorlar  hazırlanmış və təcrübi sənaye qurğularında sınaqdan keçirilmişdir. Bununla yanaşı qapalı sistemlərdə dəniz suyunda ballast kimi istifadə edilən polad çənlərin korroziyadan birgə mühafizəsi texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ю.И.Кузницов, Т.А.Агаларова. О улучшении  комбинированной  защиты стали  в морской  воде  хроматом  калия и катодной поляри­заций. Ж. Коррозия в нефтегазовой промыш­лен­ности РНТС ВНИИОЭАГ, №10, 1982, 

с.15-18.

2. Ю.И.Кузницов, Т.А.Агаларова. О возмож­ности использования  комбинированной  за­щи­­ты стали движущемся агрессивном элек­тро­лите. Ж. Нефтепромысловое дел и транс­порт  нефти.   1984, №1, с.5-7.

3. Ю.И.Кузницов, Т.А.Агаларова., А.М.Кязимов. Комбинированная  защи­та стали в морской воде фосфонатным ингибитором и катодной поляризацией. АХЖ, 1986, №4, с.119-124.

4. Ю.И.Кузницов, Т.А.Агаларова, А.Х.Байрамов, С.М.Мамедова. Influence of  inhibitors  on the electrochemical characteristics  of sacrifiri  anods 8-th European symposium on corrosion inhibitors 198

th  Manifestation of the European  Federation of Corrosion (18th -22nd September, 1995, University of Ferrara)  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 163 saylı məktəbdə kimya müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın  akademik  M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, Bakı ş.  AZ-1143, H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.

(+994 12) 5381898

(+994 12) 5394012 (146) 
Mobil tel. (+994 50) 3776706 
Ev tel. (+994 12) 5947497 
Faks  
Elektron poçtu

chem@science.az