Ağayeva Səbirə Ağa qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 18.05.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft  və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2307.01(Yeni 2307.01)

Fiziki -kimya

Cd –Pb-Sn maye sisteminin həcmi və səthi termo­dinamiki funksiyaları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

8

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metal ərintilərinin səthi gərilmə izoterm və politermləri, səth layının tərkibi və entalpiyası, habelə komponentlərin adsorbsiya izotmerləri və ikiölçülü və birinci növ faza keçidinin müşahidə olunduğu tərkib və temperatur intervalları müəəyyən edilmişdir. Kompleks tədqiqatlar nəticəsində sübut edilmişdir ki, faza keçidi ərintilərin hal diaqramına uyğun olaraq eftektik tərkib və temperatur ilə monotektik tərkib və temperatur aralığında likvidus xətti yaxınlığında müşahidə edilir. Kapilyar dalğa spektrometr vasitəsilə Ga, Tl və Pb əsaslı iki və üç komponentli ərintilərin səthi gərilmə və adsorbsiya izotermləri tədqiq edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Pb, Tl və Ga nisbətən yüksək səthi aktivliyə malikdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. A.N.Mamedov, V.R.Abdullayeva, İ.H. Mehdiyev. 2-D phase transition at the melt-vapor interface in the Ga-Pb system, 17th inter. Conf of solid Compounds of Transition elements, Annecy, France, 5-10 sept. 2010, p.62,

2. Z.D.İbayev, İ.H. Mehdiyev. Qallium əsaslı ərintilərdə 2-ölçülü birinci növ faza keçidi, “Nanotexnologiyalar və onların texnikada tətbiqi” mövzusunda I beynəlxalq konf. Materialları, Bakı, 15-16 dekabr 2010, s.123-126.

3. Ə.Ə.Məcidov, Z.D.İbayev, İ.H. Mehdiyev. Hidrometal şəraitdə nitratları reduksiya etməklə metal nanotozlarının alınması, Akad. T.N.Şahtaxtinskinin 85- illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konransı, Bakı 2011, 27-28 okt. c.115.

4. A.A.Məcidov, M.H.Abbasov,İ.H.Mehdiyev. Elektron spektrlərinin köməyilə keçid elementlərinin kompleks birləşmələrinin rənglərinin və maqnit xassələrinin öyrənilməsi. Akademik M.F.Nağıyevin 105 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materaialları, Bakı 2013. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad. M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, AZ-1143,Bakı, H.Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4394159 (161) 
Mobil tel. (+994 55) 3002522 
Ev tel. (+994 12) 5132600 
Faks  
Elektron poçtu

chem.@science.az