Qəhrəmanova Şahnaz İsmayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri 
Təvəllüdü 27.03.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2303.01

Qeyri-üzvi Kimya

Mn2+ və Cu2+ kationlarinin bəzi çox koordinasiyalı karbon və sulfoturşularla əmələ gətirdikləri birləşmələrin sintezi və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

50

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bəzi keçid elementlərin kükürd, azot və oksigen tərkibli müxtəlif üzvi donor əsaslarla və bir sıra bioloji aktiv maddələrlə, o cümlədən amin turşularla kompleks birləşmələri sintez olunmuş və tədqiq edilmişdir.  Kompleks birləşmələrin tərkib və quruluşları, rentgen-faza, rentgen-quruluş, element analizi, UB;İQ-spektral, 1H və 13C NMR spektral və termoqravimetrik analiz üsulları ilə öyrənilmişdir. Alınmış komplekslər bir sıra keçid elementlərinin korroziyaya davamlı metal örtüklərinin alınmasında, mikrogübrələr isteh­salında və üzvi sintez proseslərində katalizator kimi istifadə oluna bilər.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Каграманова Ш.И., Кулиева Э.А., Ази-зов. И.В. Влияние новосинтезированных комплексов цинка с аминокислотами на морфофизиологические показатели проростков пшеницы. //Академический журнал Западной Сибири №5. Tom 10. 2014. c 94-95.

2. Kakhramanova Sh. İ., Guliyeva.E.A., Suleymanov G.Z., Azizov.I.V. Influence Newly Syntesized Manganese Complexes with Amino Asids on Morphophysiological Chracteristics Wheat Germ. American International Journal of Contemporary Research Vol.4, No. 12; December 2014.P.58-60

3. Mahmudov K. T., Sutradhar M., Martins L., Silva F. C, Ribera A., Nunes V. M., Marchetti F., Pombeiroa A. L., Kakh- ramanova Sh. İ., MnII and CuII complexes with arylhydrazones of active methylene compounds as effective heteroge- neous catalysts for solvent and additive-free microwave-assisted peroxidative oxidation of alcohols. // RSC Advances An international journal to further the chemical sciences. The Royal Society of Chemistry. 2015. 5, P. 25979–25987.

4. Sardarly A.M.,Suleymanov S.Z. , Kakhra¬manova Sh. İ., Taghiyev D.B. Study of the process of oxidative dehydrogenation of isobutane on vanadium(III) containing oxide and nanostructured vanadium(v) containing catalyticsystems «European science». «08(30)» 2017.p. 5-9

5. Kakhramanova Sh. İ., JalaladdinovF.F. As¬gerovaT.Y. KerimoovaU.E .Aliyeva J.J. Syntesis and study of the complex formed by divalent copper with (CH3)2S=O (dimethylsulfooxide). XI International scientific–practical conference «The Strategies of Modern Science Development», 4-5 апреля 2017 North Charleston, SC, USA (РИНЦ) .P.25-26

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuAZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5383961 
Mobil tel. (+994 70) 6855802 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sahnaz.qehremanova@mail.ru;

sahnaz.gahramanova@gmail.com