Əliyeva Sevər Ələkbər qizi

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 18.10. 1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası və neft-kimya sintezi

Polifunksional üzvi birləşmələrin tərkibində xlor olan bəzi alifatik karbohidrogenlərin oksidləşməsi və oksidləşdirici ammonolizlə alınması”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

102

 

15

 

10    

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibi iki və daha çox funksional qruplara malik və xalq təsərrüfatında geniş tətbiq oluna bilən  qiymətli üzvi maddələrin alınması məqsədi ilə  xlorolefin karbohidrogenlərinin katalitik oksid-ləşdirilməsi və oksidləşdirici ammonoliz üsul­larının işlənib hazırlanması.   

Elmi əsərlərinin adları

1.С.А.Алиева,Т.Н.Шахтахтинский, М.И.Надири, М.Ф.Бахманов, Л.И.Ахмедова. Кинетические закономерности и механизм реакции взаимодействия α-метилстирола с ацетонитрилом. г. М., “Наука”, “Нефтехимия” 1988, т. ХХVII, №1

2.З .А.Эхтибарова, С.А.Алиева, Т.С.Кузнецова, С.С.Аванесова, Д.З.Самедова, Синтез и области применения бисамидов 1,1-циклопропандикарбоновой кислоты. г. М. , “Наука”, “Нефтехимия” 1990, т. ХХХ, №6,

3. Д.З.Самедова, С.А.Алиева, З.А.Эхтибарова, Л.И.Ахмедова, А.Р.Мирзоева, М.И.Надири, Исследование реакции взаимодействия мононитрил-1-фенилциклопропандикарбоно-вой кислоты со стиролом. ВИНИТИ, № 103 В-92 от 09.01.92

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan MEA-nın акад. М.F.Nağıyev  аdına KPİ-nin dissertasiya  şurasının  elmi  katibi  
Təltif və mükafatları

Azərbaycan MEA-nın fəxri fərmanları 2001, 2005

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Sektor müdri  
Xidməti tel. (+994 12 ) 5392908 
Mobil tel. (+994 50)  3129301 
Ev tel. (+994 12) 4470421 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az