Melnikova Natalya Yevqenyevna

 

Anadan olduğu yer Bakı ş. 
 
Təvəllüdü 08.10.1948  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2304 .01

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası; Makromolekullar kimyası

İsobutilenin polimerləşməsinin mexanizmi və kinetikasının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74

 

20

 

10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Friedel-Krafts katalizatorları iştirakı ilə izobutilenin polimerlışməsi prosesinin kompleks tədqiqi nəticəsində ikili – suyun sokatalizator kimi iştirakında protonlaşma və monomerdən katalizatora elektron keçidi ilə kationradikalın əmələ gəlməsi yolu ilə - həyəcanlanmanın mexanizmi müəyyən edilmişdir. Hər iki həyəcanlandırıcı istiqamətlər üçün selektiv inhibitorlar təklif olunmuşdur, onların iştirakı ilə prosesin sürətini və əmələ gələn polimerin molekulyar-kütlə xüsusiyyətlərini tənzim-ləmək imkanı yaradılır.

Alkil/aril halogenidlərlə metallik aluminium qarşılıqlı təsiri nəticəsində alkilləşmə və polimerləşmə prosesləri üçün effektiv yüksəkstabilliya malik katali-zatorlar alınmışdır. Bu katalizatorlar həll olan və həll olmayan nanoölçülü çoxqoşqulu sistemlər və nanokömürə insitu immobilizə olunmuş aluminium halogenidləri, aluminium xlor üzvü birləşmələri immobilizə olur.

N-Vinilpirrolidon və təbii polisaxaridləri calaq olunmuş N-vinilpirrolidon əsasında fiziolojı aktiv birləşmələrin daşınması üçün yeni gel-polimerlər alınmışdır.

Sintetik poliamid və təbii polisaxaridlərə əsasında Ag,Au,Pt,Pd tərkibli nanokompozitlərin alınma üsulları işlənmişdir. Kompozitlərin formalaşma prosesinin xüsusiyyətləri və prosesin parametrlərinin istiqamətli dəyişdirməklə kompozitin xassələrini tənzimlənməsi üçün yolları öyrənilmişdir. Alınan kompozitlərin tibbdə və katalizdə istifadə olunma imkanları göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.F.R.Khalafov, F.M.Nasirov, N.T.Melnikova, B.A.Krentsel,

T.N.Shakhtakhtinsky.  Cationic  polymerization of isobu-tylene initiated   by  Friedel-Crafts catalysts. 1.The role of sterically hindered pyridine in the initiation reaction.  Macromol. Chemie, Rapid  Commun.,1985, №6, p.29-33.

2.А.З.Салахова, И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова, В.М.Ахмедов. Поликонденсация биядерных  жидкостей на основе имидазола и дибромэтана. VI Всероссийская конференция ″Физико-хими­ческие процессы в конденсированных средах и на межфазных границах″. Материалы конфе­ренции ″Фагран-2012″, с. 457-458.  

3.И.Д.Ахмедов, Н.Е.Мельникова,Ф.З.Салахова, В.М.Ахмедов. Наноразмерный палладий на полиамидных матрицах. Часть 1. Исследования процесса формирования полимерных компо­зитов с наноразмерными частицами палладия.  Аз. Хим. Журнал, 2013, №3, с.84-88.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 50) 5477419 
Ev tel. (+994 12) 4986419 
Faks  
Elektron poçtu

melnikovanat@list.ru