Nağıyev Yaqub Mehdi oğlu

 

Anadan olduğu yer Gədəbəy rayonu, Dikdaş kəndi   
Təvəllüdü 22.11.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2306.01

Üzvi-kimya

Dixlormalein turşusunun N-əvəzli imidlərinin tsiklopentadien və 1,3-tsikloheksadienlə dien kondensləşməsi”                                          

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56

 

15


8     

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dixlormalein turşusunun N-əvəzli imidlərinin alınması, onların tsiklik dienlərə (tsiklopentadien, 1,3- tsikloheksadien) qarşılıqlı təsiri öyrənilmiş və bu tip reaksiyaların bir mərhələli proses olaraq   ”dien-donor, dienofil-akseptor ” mexanizmi müəyyən edilmişdir. Dils-Alder reaksiyası nəticəsində N-fenildixlormalein imidlə tsiklopentadien ara-sındakı qarşılıqlı təsir öyrənilmiş və rentgenstruktur analiz  vasitəsilə alınan maddələrin (adduktların) endo quruluşa malik olması aşkar edilmişdir. Fenil həlqəsi ilə imid tsikli arasında böyük bucağın (φ=70-740)  mövcudluğu aydınlaşdırılmış və iki qrup arasında (fenil həlqəsi ilə imid tsikli)      π- effektin olmasının qeyri mümkünlüyü müəyyən edilmişdir. π -effektinin yaranması üçün fenil həlqəsi ilə imid tsikli keçid halında planar quruluşa malik olmalıdır. Polifunksional tərkibli bir sıra yeni tsiklik və bitsiklik birləşmələr sintez edilmiş və onların yüksək bioloji aktivliyə (pestisid, in-sektisid,  funqisid,  antiqelminton və s.) malik olması müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Я.М. Нагиев, А. Н. Шнулин, Ш. Т.Багиров, В.А.Адигезалов, И.М.Мамедов. Структура N-фенилимид-эндо- 2,3-дихлорбицикло- [2,2,1]-гепт-5-ен-2,3дикарбононовой кислоты С15Н11NO2CL2 (В-модификация). Кристаллография, Москва, 1989, Т.34, вып.1, с.96.

2. Я.М.Нагиев, А.Н. Шнулин, Ш. Т.Багиров, В.А.Адигезалов, В.И.Шильников,И.М.Мамедов. Структурa N-фенилимид-эндо- 2,3-дихлорби-цикло- [2,2,1]-гепт-5ен2,3дикарбононовой кислоты С15Н11NO2CL2(d-модификация). Журн. структ. хими, Москва, 1988, Т.29, №2,

3. Я.М.Нагиев. Синтез N-замещенных имидов 2,3- дихлорбицикло [2.2.2]-окт-5-ен-2,3-дикар-боновой кислоты. ЖОРХ, 2012, т.48. вып 2 с.467.

4. Я.М.Нагиев. Синтез N-карбоксифенил-имидов 2,3-дихлорбицикло [2.2.1]-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ЖОРХ, 2012, №3, Т.48, вып 2, c.307

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət  Pedaqoji  Universineti  “Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası” kafedrası, dosent 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394012 (197) 
Mobil tel. (+994 50) 5185161 
Ev tel. (+994 12) 3707169 
Faks  
Elektron poçtu

yaqubnaghiyev@yahoo.com   

yaqub56@mail.ru