Nadiri Mehparə İzzət qızı

 

Anadan olduğu yer Qasım- İsmayılov r-nu     
Təvəllüdü 23.04.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası və neft-kimya sintezi

Asetonitrilin alkenilaromatik karbohidrogenlərlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində N-ariləvəzlənmiş asetamidlərin sintezi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

13

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sintez olunmuş  N-α –feniletilasetamid və N-α-fenilizopropilasetamid göbələk və mikrob əley-hinə preparat kimi,  bitki ziyanvericilərinə qarşı funqisid kimi, polipropilenin stabilizatoru kimi istifadə oluna bilər. 

Elmi əsərlərinin adları

1.С.А.Алиева, Т.Н.Шахтахтинский, М.И.Надири, М.Ф.Бахманов, Л.И.Ахмедова. Кинетические закономерности и механизм реакции взаимодействия α-метилстирола с ацетонитрилом. Журнал “Нефтехимия” 1988, т. ХХVII, №1

2. С.А.Алиева, М.И.Надири, Л.И.Ахмедова, Д.З.Самедова, З.А.Эхтибарова. Получение N-1(N-пирролидонил)-этилацетамида реакцией присоединения винилпирролидона к ацета¬миду. Журнал “Нефтехимия” 1995, т. ХХХV, №1

3.Т.Н.Шахтахтинский,С.А.Алиева, М.И.Надири, Д.З.Самедова, Л.И.Ахмедова, З.А.Эхтибарова. Применение N-1(N-пирро-лидонил)-этилацет-амида в качестве анти-микробного препарата. ДАН Азерб. Респуб., 1998г., т. LIV,№1

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394012 (197)
Mobil tel. (+994 50)  4835013 
Ev tel. (+994 12) 4125202 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az