Fətullayeva Pərizad Əmrulla qızı

 

Anadan olduğu yer Xaçmaz r-n, Qımıl-Qışlaq kəndi    
Təvəllüdü 06.04.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADPU (V.İ.Lenin adına APİ) 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Elektrondonor tərkibli liqandların keçid metal komplekslərində oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45


16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri N-(2-hidroksibenzil)aminopiridinlər Cu(II) və Pd(II) ionları ilə Cu(Li)(CH3COO)2•nH2O və Pd(Li)2•Cl2 tərkibli komplekslər əmələ gətirir. Bu birləşmələrlə 2 monokristal alınmışdır. Türkiyədə aparılmış rentgenstruktur tədqiqatlar göstərir ki, N-(2-hidroksibenzil) 2-aminopiridinin Cu(İİ) ilə əmələ gətirdiyi kompleks birnüvəli-sis quruluşlu¬dur və karboksil qrupunun koordinasiya olun¬mayan oksigeni və ikili amin qrupunun hidrogeni ilə 2M,H tsikli əmələ gətirir. Nəticələr İngiltərənin “Polyhedron” jurnalında çap olunmuşdur.

4-aminoantipirin əsasında yeni şiff əsasları və onların azometin rabitəsinin hidrogenləşdirilməsi əsasında yeni liqandlar və onların keçid metal kompleksləri alınmışdır. İQ-, elektron spektrofoto¬metriya və termoqravimetriya metodları ilə bu komplekslərin quruluşu öyrənilmişdir. Azometin qrupu üzrə hidrogenləşdirilmiş şiff əsasları Cu(II) ionları ilə kompleksəmələ gəlmədə müvafiq şiff əsaslarına çevrilməklə oksidləşmə çevrilməsinə uğrayır. Bu liqandlarla 5 monokristal sintez edilmişdir. BDU və Tayvan universitetlərində onların dəqiq quruluşu göstərilmişdir. Nəticələr Rusiyanın «Kooрдинационная химия», İngil¬tərənin “Polyhedron” və s.jurnallarda çap olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Bahaddin Yalçın, P.A.Fatullaeva, Orhan Böyükgüngör, Başak Koşar, Sulin Taşçıoglu, Akif İ. İsrafilov, Zaur D.İbayev, Ajdar A.Medjidov, Adnan Aydın. Сu (II) and Pd (II) complexes of N-(2–hydroxybenzyl) aminopyridines Science DirectPolyhedron, 26, 2007, 3301-3309

2. Ахмет Алпер, P.A.Fatullaeva, Айдын, Аднан Айдын, Бахаттин, Ялчин, А.А.Меджидов. Состав, строение и применение продуктов оkисления полиэтилена азотной кислотой Журнал прикладной химии Санкт-Петербург, 2010, т.83, вып.1. с-.99-104.

3. A.А.Меджидов, П.А.Фатуллаева, Ш.М.Пенг, Р.Г.Исмайылов, Дж.Г.Ли, С.Р.Гараева.

Окислительное дегидрирование N (2-гидрокси-3,5- R1,R2- бензил) - 4-аминоантипиринов в процессе комплексообразования Mocква, Журн. Коорд. химия, 2012, т.38, №2,с.132-140

4.Perizad A. Fatullayeva,Ajdar A.Medjidov, Abel M.Maharramov,Atash Gurbanov New cobalt(II) and nickel(II) compexles derivatives of 4-aminoantipyrin. Polyhedron 44(2012), 72-76.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5967286     
Ev tel. (+994 12) 4364607 
Faks  
Elektron poçtu

peri.fatullayeva@mail.ru