İsmayılova Firuzə Saleh qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 01.01.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kemerova  Dövlət  Universiteti (Rusiya Federasiyası)  kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Oksid tərkibli katalitik  sistemlərdə Ti(III), Cu(II), Mo(V), Fe(III) ionlarının EPR  spektroskopiyası 

SŞ  REA Q.K.Boreskov adına  Kataliz  İnstitutu, Novosibirck şəhəri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

 

12

 

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri EPR metodunun köməyi ilə tərkibində titan oksidi olan katalizatorlarda, heteropolibirləşmələrdə və metanolun sintezində istifadə olunan CuO•ZnO•Al2O3 tərkibli katalizatorlarda Ti3+, Cu2+, Mo5+, Fe3+ ionlarının elektron quruluşu və koordinasion vəziyyəti təyin edilmişdir.

TiO2-rutilin düyünlər arası yerlərində yerləşən Mo5+ ionlarının EPR spektri aşkar edilmişdir. EPR spektrlərinin köməyi ilə d1-ionlarının düyün və ya düyünlər arası yerlərdə olmasının kriteriyalari müəyyən edilmişdir. Düyünlər arası yerlərdə yerləşən Ti3+ ionlarının EPR spektrinin eninin temperaturdan necə asılı olduğu təyin edilmişdir və bunun elektron qazının paramaqnit mərkəzlərlə relaksasiya modeli təklif olunmuşdur.

Tərkibində mis və dəmir olan heteropo-libirləşmələrdə Cu2+ və Fe3+ ionlarının koordina-sion vəziyyəti təyin edilmişdir. 12-ci və 6-cı sıra heteropolibirləşmələrdə Cu2+ ionlarının müvafiq olaraq tetragonal təhrif olunmuş oktaedrik və tetraedrik koordinasiyaya malik olduğu müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Гаджиева Ф.С., Боресков Г.К., Ануфриенко В.Ф. Особенности состояния узельных и межузельных ионов Mo5+ в молибдентитановых окисных катализаторах по данным ЭПР. //Докл. АН СССР, 1982, т.265, №3, с. 638–641.

2. Hadzhieva F.S., Anufruenko V.F., Yurieva T.M., Vorobev V.N., Minyukova T.P. Electron Spectroscopic studies of copper in catalysts for methanol synthesis. //React. Kinet. Catal. Lett. 1986, v.30, N1, p.85–92.

3. Исмаилова-Гаджиева Ф.С., Ануфриенко В.Ф. Особенности спектров ЭПР ионов Мо5+ в продуктах термического разло¬жения гетерополисоединений 6-го и 12-го рядов. //Аз. хим. журнал. 2012, №2, с. 83–87.

4. Исмаилова-Гаджиева Ф.С., Ануфриенко В.Ф., Мамедова С.Г. Особенности спектров ЭПР радикалов NO в Ti–Sb оксидных катализаторах. //Аз. хим. журнал. 2012, №3, с. 67-72.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394159 (daxili  161) 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5370548 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az