Fərəcov Hüseyn Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Orconikidze şəh. Şimali-Osetiya MSSR   
Təvəllüdü 28.09.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu , kimya  texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neftin kimyası və neft-kimya sintezi

Kobalt-bromid katalizatoru üzərində m-ksilolun oksidləşdirici ammonoliz reaksiyasının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

 

3


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə alkilaromatik karbohidrogenlərin maye fazada oksidləşdirici ammonoliz prosesi işlənib və öyrənilib. Buxar fazada aparılan  prosesin əksinə yuxarıdakı reaksiya yumşaq şəraitdə və yüksək çıxım, selektivliyi ilə fərqlənir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Э.Б.Аманов, Н.А.Зейналов, Г.М.Фараджев. Кинетика и сорбционные свойства частично кватернизированных поли- и винилпиридинов. // Азерб. хим. журн. 2012. №3. с.33-36

2. T.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, N.F.Aykan, M.R.Manafov, H.M.Fərəcov, S.R.İskəndərova. Neftin və neft məhsullarının demerkaptanizasiya prosesinin intensivləşdirilməsi.// Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. Bakı, 2013, I cild, s.190-193

3.Yu.N.Litvişkov,E.M.Hüseynova,N.V.Şakunova, P.A.Muradova, H.M.Fərəcov. Ni-Co-Cr/Al2O3/Al katalizatorun iştirakı ilə kiçik dalğalı şüalanma tərəfindən stimullaşdırılmış toluolun su buxarı ilə dealkilləşmə reaksiyasının kinetik qanunauyğunluqları. //Akademik M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. Bakı, 2013, I cild, s.123-127

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Kimya Jurnalının Redaksiya heyətinin üzvü və məsul katibi

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-n Rəyasət Heyərinin Fəxri Fərmanı,  2003

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113

Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108591 (daxili  199) 
Mobil tel. (+994 50) 5800227 
Ev tel. (+994 12) 4333024 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az