Qurbanov Əlipaşa Hacı oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 18.11.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya  İnstitutu, kimya-texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Maye fazada  oksidləşdirici birləşmə metodu ilə  xlorbenzol və etilenin xlorstirola çevrilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

 

11

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Maye fazada tərkibində Pd olan katalizatorlarda  xlorbenzol və etilenin  oksidləşdirici birləşmə ilə xlorstirola çevrilməsi prosesinin kinetikası, mexanizmi, ekspres analiz metodları  öyrənilmişdir.

Polixlorbifenilli transformator yağlarının ionlaşdırıcı şüaların təsiri ilə radiolizi  nəticəsində çevrilmə qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Юсифов Р.Ю., Курбанов А.Г. Очистка сточных и минерализованных вод в системе «Фреон R-142113-вода», Материалы V международной конференции. г. Харьков , 2008, 2-3 апреля.

2. Qurbanov M.A., Abdullayev E.T., Akhmedov S., Iskenderova Z.I., Alieva S.H., Shafiyeva Sh.M. Radution chemical processes in PCB oies and its water solutions. Book of abstracts, the FJFTH EVRASYAN on NUKLEAR SCYENCE and its Application, 14-17 October, Ankara-Turley.

3. М.А.Курбанов, С.Г.Алиева, А.А.Джахангирова. Радиолитическое дехлорирование ПХБ содержащих масел в присутствии гидроксида калия и пропилового спирта. IV Всерос. Конф. Хим. Технол. ХТ-12, Москва, 18-23 март, 2012 г

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Neft Akademiyasında -2 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Ümumi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5100411 
Mobil tel. (+994 50) 4504610 
Ev tel. (+994 12) 4333018 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az