Qasımova Rəna Nəcəf qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 18.06.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

“Cu-Ga-Te üçlü sistemində Ga2Te3 əsasında bərk məhlulların tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41   

 

 30

 

29

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni qeyri-üzvi materialların alınması fiziki-kimyəvi xarakteristikalarının müəyyən edilməsi. Üçlü oksid sistemlərində faza müvazinətləri öyrənilməsi sistemlərin hal diaqramlarının, likvidus səthinin proyeksiyasının qurulması, şüşəəmələgəlmə sahələrinin sərhədlərinin təyini, alınan fazaların şüşələrin formalaşmasında rolu, faza diaqramları ilə şüşələrin xassələri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin tədqiqi, xassələrin tərkibindən asılılığının proqnozlaşdırılması, yeni materialların alınması, istilik elktrofiziki xassələrinj öyrə­nilməsi, alınaan materialların tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi elmi tədqiqatların əsasını təşkil etmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1.С.И.Бананйарлы, Р.Н.Касумова ”Система ZnO∙Bi2O3-CuO∙B2O3” Неорг. матер. 2005, N3

2.R.N.Kasumova,S.S.İsmailov, Z.D.Melikova «Obtaining the materials on the basis of oxides of copper zinc and boron» Fourth inter. confer. on İnorg. Materials, Ahtwerg, 2004, p.139

3.Р.Н.Касумова,Ш.С.Исмаилов «Темпер. зависимость диел. проницаемости стекол систе¬мы 2Bi2O3∙3SiO2-Bi2O3∙B2O3, kimya problem» N2, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (əlavə 152) 
Mobil tel. (+994 50) 5813263 
Ev tel. (+994 12) 4985960 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az