Əfəndiyev Məcid Ramiz oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri     
Təvəllüdü 29.09.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya  İnstitutu, kimya texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft - kimyası 

Heteroqen  buxar fazasında  oksidləşdirici  am-monoliz  şəraitində  o-toluidinin  o-amino-benzonitrilə  çevrilmə  reaksiyasının  tətqiqatı.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

 8 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bir sıra aromatik nitrillər, aminlər və amidlərin alınma  usullarının  işlənməsi ilə geniş tədqiqatlar  aparmışdır. O-aminobezonitrilin alinma usuluna ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Almaniya kimi ölkə­lərərin patentləri  verilmişdir. Anilidlər və aromatik amidlərin alınma usulların  işlənməsinə bir sıra müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Bu muaddələr antikorroziya materialları və reppelent kimi ğeniş istifadə olunur. Nanotərkibli katali­zatorların yüksək tezlikli maqnit dalğalarınin təsiri altında  hazırlanması usulları tədqiq edilmişdir.   

Elmi əsərlərinin adları

1.Ю.Н.Литвишков, М.Р.Эфендиев и др. Микроволновая интенсификация реакции деалкилирования толуола с водяным паромr в присутствии катализаторов с нанострутуриро- ванным активным компонентом. ”Нанотехнологии, наука и прозводство”, 2012, г. Москва, №2, (17) стр.62-69,.

2. Ю.Н.Литвишков, М.Р.Эфендиев др. Синтез пористого Al/Al2O3 носителя катализатора стимулируемый электромагнитным излучени-ем СВЧ-диапазона. Катализ в промышлен-ности, №1, ЗАО “Калвис”, стр.69-74.

3.Литвишков Ю.Н., Эфендиев М.Р. и др. Микроволновое стимулирование реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии Ni-Co-Cr/Al/Al2O3 –катализатора. Нефтехимия. Том 52, №3, Май-июнь 2012 г. Наука, стр.211-214

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  (186) 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5309613 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az