Məlikova İradə Həsən qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 13.05.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Xlorbutenlərin oksid katalizatorlar üzərində heterogen-katalitik oksidləşmə proseslərinin layihələndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90


15

 

35 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Xlorlu karbohidrogenlərin katalitik oksidləşmə reaksiyalarının kinetik və riyazi modelləşdiril­məsi, reaksiyasının kinetikasının öyrənillməsi, kinetik modellərinin qurulması. 

Elmi əsərlərinin adları

1.И.Г.Меликова,Т.Т.Ярмамедов, М.Р.Манафов, А.Дж.Эфенди, З.А.Зайцева, Т.Н.Шахтахтин¬ский //Каталитическое окисление монооксида углерода на поверхности оксидных катализа¬торов. Химия и технология топлив и масел, 2011, №3(565), с.22

2.А.Дж.Эфенди, И.Г.Меликова, М.Р.Манафов, И.С.Ибрагимов. Каталитическое окисление монооксида углерода на поверхности оксидных катализаторов. Нефтепереработка и нефтехимия, 2011, №10, с.27-28

3. T.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, İ.H.Məlikova, G.Z.Süleymanov, N.F.Aykan, E.M.Babayev. Neft məhsullarının tərkibindəki merkaptanların yeni ekoloji təmiz katalizatorlarla zərərsizləşdirilməsi. //1st International chemistry and chemical engineering conference. 17–21 April 2013, Baku Azerbaijan. P.164

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (daxili 191) 
Mobil tel. (+994 50) 3221129 
Ev tel. (+994 12) 4362039 
Faks  
Elektron poçtu

iradam@rambler.ru