Əliyev Qoşqar Seyfulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri   
Təvəllüdü 10.04.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Mılonaft və sulfanolun neftdaşıyıcı layların məsaməli mühitində izotermik olmayan adsorbsiya proseslərinin modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

13

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Səthi-aktiv maddələrin (SAM) neftdaşıyıcı layların məsaməli mühitində izotermik olmayan adsorbsiya proseslərinin riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır. İkinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənliklər sisteminin parametrlərinin identifikasiyası üçün alqoritm və proqram təminatı yaradılmışdır.  Tədqiq olunan proses üçün ilk dəfə olaraq diffuziyanın effektiv əmsalı və kinetik əmsal temperatura və SAM-ın konsentrasiyasından asılı funksiya kimi təyin olunmuş və bu əmsallar üçün empirik formullar alınmışdır. 

Palladium ionları ilə modifikasiya olunmuş təbii mordenit üzərində metanolun qarışqa turşusuna oksidləşmə prosesinin riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır. Prosesin nəzəri optimallaşdırıl­ması, optimal rejimlərin seçilməsi və riyazi modelin əmsallarının hesablanması üçün proqram təminatı yaradılmış, prinsipial texnoloji sxemi işlənib hazırlanmışdır.

Qaz fazada propilenin katalizatorun qaynayan layinda polimerləşməsi prosesinin kinetik tənliyi qurulmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1.А.М.Алиев, Э.М.Мамедов, Г.С.Алиев, У.А.Абасова. Математическое описание и расчет реактора процесса парофазного окисления метилового спирта в муравьиную кислоту. Журнал «Химия и химическая технология», 2012 ,  №7, стр.111-114

2. А.М.Əliyev, E.M.Məmmədov, Q.S.Аliyev U.Ə.Əliyeva. Metil spirtinin buxar fazada katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, 06.2013., səh.39-42.

3.А.М.Алиев, Э.М.Мамедов, Г.С.Алиев. Кине­ти­­­ческое уравнение реакции газо­­фаз­ной полимеризации пропилена в кипя­щем слое катализатора. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalı, 12.2013., səh.43-46

4. A.M.Aliyev, E..M.Mammadov, G.S.Aliyev. The mathematical modeling of the vapour-phase catalytic oxidation process of methanol. Azerbaijan Oil Industry, 02.2013, pp.57-59

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

AMEA Кimya Problemləri İnstitutunun

elmi seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5105890 (əlavə 166) 
Mobil tel. (+994 50) 3379556
Ev tel. (+994 12) 4340726 
Faks  
Elektron poçtu chemproblem@mail.ru