Əliyeva Ədilə Mənsur qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 23.11.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Zr-un V,Mo,Fe ərintiləri və hidridləri əsasında katalitik sistemlərin C1-C3 alifatik spirtlərin oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyalarında tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ərintiləri və hidridləri əsasında alifatik spirtlərin oksidləşməsi üçün  effektiv katalizatorlar alınmışdır 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.М.Алиева, А.Д.Эфенди, С.А.Алиев, Р.С.Султанова, Т.А.Фатуллаева, И.Г.Меликова. Сложные гидридные системы на основе сплавов Ti, Zn c V, Mo в процессах окислительного дегидрирования спиртов С14. // VIII Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии, октябрь 2012, г.Баку, с.194-195

2. А.М.Алиева. Получение альдегидов, кетон¬ов окислением спиртов С1-С4 на Zr, V,Mo, Fe-содержащих сплавных и гидридных катали¬заторов. //2nd International Scientific Conference "Applied Sciences and texnologies in the USA and Europe". Sept.2013, New-York. p.182-183

3. А.М.Алиева, А.Дж.Эфенди, Р.С.Султанова Т.А.Исмаилова, Дж.Т.Рустамова. Парциаль-ное окисление алифатических спиртов на катализаторах на основе гидридов сплавов.// Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences. Германия, Штутгард, 2014, №1, с.33–39

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili 196) 
Mobil tel. (+994 55) 6573921
Ev tel. (+994 12) 5989175 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az