Həsənova Lətifə Müslüm qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 19.01.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Metanın hidrogen peroksidlə formaldehidə əlaqəli oksidləşməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

93

 

65

 

13 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri H2O2-in iştirakı ilə qaz fazalı koherent-sinxronlaş-dırılmış oksidləşmə proseslərinin sərbəst-radikallı mexanizmləri və kinetikası öyrənilmişdir. Sintez olunmuş biomimetik katalizatorlar üzərində monooksigenaz və peroksidaz model reaksiyalarda bir sıra oksigenli birləşmənin – metil spirti, asetaldehid, etil spirti və s.-nin yüksək çıxım və selektivliklə alınması mümkün olmuşdur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. L.M.Gasanova, T.M.Nagiev,S.Z.Zulfugarova,

Ch.A.Mustafaeva, A.A.Abbasov.

Highly effective ironporphyrin immobilized catalytic systems for the processes of hydroxy-lation of lower alkanes and alkenes. //Chemical Engineering Communications. USA.190:2003, p.726-748.

2. L.M.Gasanova, Z.Y.Ramazanova, T.M.Nagiev. Free-Radikal Conjugated Oxidation of Natural Methane with Hydrogen Peroxide. // Journal of Chemistry and Engineering 5 (2011) 159-164 USA.

3. У.В.Насирова, Л.М.Гасанова, Т.М.Нагиев.

Монооксидирование этилена в этиловый спирт пероксидом водорода на биоимиметике – per-FTPhPFe3+OH/Al2O3//Журн. Физической Химии, 2010, т.84. №6, с.1050-1054

4. Л.М.Гасанова, У.В.Насирова, И.Т.Нагиева, Т.М.Нагиев. Кинетическая модель когерентно- синхронизированной реакции монооксидирования этилена пероксидом водорода на биомиметическом катализатор реr – FTPhPFe3+OH/Al2O3//Журн. Физической Химии, 2011, т.85, №12, с.1-6

5. L.M.Gasanova, U.V. Nasirova, İ.T.Nagieva

T.M.Nagiev. Kinetics and Mechanism of Coherent –Synchronized Ethylene Monooxidation by Hydrogen Peroxide on a Biomimetic Catalyst, per-FTPhPFe3+OH/Al2O3 // Journal of Materials Science and Engineering

B 2 (4) (2012) pp.306-312

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2011-2012-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  "Üzvi maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası" kafedrasında dosent işləmişdir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri  
Xidməti tel. (+994 12 ) 5394159 (127) 
Mobil tel. (+994 70) 2801900
Ev tel. (+994 12) 5308395 
Faks  
Elektron poçtu gasanova.48@mail.ru