Xudaverdiyev Rəhim Əkbər oğlu

 

Anadan olduğu yer Çernoqorsk şəh., Rusiya 
Təvəllüdü 13.04.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki- kimya

A-tipli seolitin kationu mübadilə olunmuş formalarında suyun sorbsiya komplekslərinin energetik xüsusiyyətləri. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Manqan və reniumun bir sıra polifunksional liqandlarla kompleks birləşmələri alınmış , onların quruluş və xassələri öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Babayeva V.İ, Kərimova Ü.Ə., Quliyeva E.A., Xudaverdiyev R.Ə. Reniumun (IV) leysinlə kompleks birləşmələrinin sintezi və tədqiqi.Kimya problemləri jurnalı,2010, № 2, s.263-266.

2. Кахраманова Ш.И, Гулиева Э.А, Османов Н.С, Аскерова Т.Я, Худавердиев Р.А. Комплексные соединения хлорида марганца (II) с аминоуксусной кислотой (глицин). Azərb. Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Vəli Aundov adına MET Tibbi Profilaktika İnstitutunun Yaradılmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransının məqalələr toplusu.V cild.2012, səh.157-160.

3. Кахраманова Ш.И, Гулиева Э.А, Османов Н.С, Османова С.Н, Керимова У.А, Аскерова Т.Я, Худавердиев Р.А.Синтез и исследование комплексных соединений марганца (II) с глицином и цистеином.Материалы Научной Конференции, Посвященной 105-летию Академика М.Ф.Нагиева, 2013, с.120-122.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçı 
Xidməti tel. (+994 12) 5393861   (148) 
Mobil tel. (+994 55) 5433699 
Ev tel. (+994 12) 5133389 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az